Regulamin BIP UWM

Strona została usunięta dnia: 13 wrzesień, 2007 - 10:41

Zarządzenie Nr 16

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 czerwca 2007 r.

w sprawie regulaminu publikowania informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu UWM w Olsztynie, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10 poz. 68), zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Rektora UWM

z dnia 1 czerwca 2007 r.

Regulamin publikowania informacji

w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Rozdział I

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i sposób umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwanym dalej BIP.

2. Dostęp do BIP uzyskuje się ze strony głównej portalu http://www.bip.gov.pl, strony głównej serwisu http://www.bip.uwm.edu.pl

3. Zakres przedmiotowy informacji do BIP określa Wykaz informacji w BIP stanowiący załącznik nr 1.

4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

2) kierownik jednostki - dziekana wydziału, kierownika jednostki pozawydziałowej, kierownika jednostki organizacyjnej administracji, osoby na samodzielnych stanowiskach, których przedmiot działania obejmuje informacje publiczne,

3) realizator - wyznaczonego przez kierownika jednostki pracownika odpowiedzialnego za dostarczanie informacji publicznej do BIP,

4) redaktor BIP - pracownika Biura Rzecznika Prasowego wyznaczonego przez właściwego prorektora,

5) administrator serwerów BIP - pracownika właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnego za prawidłowe działanie i bezpieczeństwo zasobów sprzętowych i systemu operacyjnego,

6) administrator systemu BIP – pracownika Biura Rzecznika Prasowego odpowiedzialnego za tworzenie, modyfikację i bieżącą obsługę systemu BIP,

7) metryczka – informację w formie tabeli zawierającej: nazwę jednostki w której informacja została wytworzona, tożsamość osoby, która odpowiada za wytworzoną informację, datę wytworzenia i czas udostępniania informacji.

Rozdział II

§ 2

Zasady i tryb publikowania informacji

1. W BIP realizowana jest zasada zamieszczania treści dokumentów z danej jednostki organizacyjnej na wszystkich stronach BIP, które opisują lub dotyczą czynności służbowych wykonywanych w jednostce organizacyjnej, podlegających publikacji.

2. Realizator przygotowuje do przesłania drogą elektroniczną redaktorowi BIP treść dokumentu wraz z metryczką.

3. Treść dokumentu przygotowanego do zamieszczenia na stronie BIP wymaga pisemnego zatwierdzenia przez kierownika jednostki.

4. Treść dokumentu przesłanego do zamieszczenia na BIP oraz dołączana do niego karta informacyjna, sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, przechowywana jest w jednostce organizacyjnej, w której została wytworzona.

5. Przesłana od realizatora treść dokumentu jest zamieszczana na stronach BIP przez redaktora BIP.

Rozdział III

§ 3

Zadania w zakresie publikowania informacji

Kierownik jednostki

1. Kierownik jednostki zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej sprawuje formalny i merytoryczny nadzór nad przygotowaniem przez realizatora treści dokumentów do BIP oraz aktualnością treści już zamieszczonych w BIP.

2. Do zadań kierownika jednostki należy w szczególności:

1) zatwierdzanie przygotowanych treści dokumentów do zamieszczenia w BIP, poprzez podpisanie karty informacji do BIP,

2) określanie czasu ważności publikowanej treści informacji,

3) monitorowanie prawidłowości wypełniania treścią stron BIP przydzielonych danej jednostce organizacyjnej według wykazu informacji w BIP,

4) współpraca z redaktorem BIP w procesie tworzenia nowych układów stron BIP,

3. Kierownik jednostki może udzielić upoważnienia do wykonywania zadań wymienionych w ust. 2 pracownikowi jednostki organizacyjnej. O udzielonym upoważnieniu oraz zmianach w jego zakresie powiadamia Rzecznika Prasowego oraz Redaktora BIP.

§ 4

Redaktor BIP

1. Redaktor BIP ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie standardu struktury strony podmiotowej BIP w postaci szablonów stron WWW przeznaczonych do wypełnienia treścią oraz za określenie kształtu szablonów stron edycyjnych BIP, a także za projektowanie nowych układów szablonów tych stron.

2. Przekazuje ministrowi właściwemu ds. administracji publicznej informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu – www.bip.gov.pl oraz powiadamia go o zmianach w treści tych informacji.

3. Do zadań redaktora BIP należy w szczególności:

1) zamieszczanie na stronach BIP otrzymanych informacji w miejscach wskazanych przez realizatorów,

2) zapoznanie realizatorów z metodyką publikowania danych w BIP oraz przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie,

3) przyjmowanie uwag i wniosków dotyczących stron BIP oraz rozstrzyganie o konieczności tworzenia nowych układów stron w BIP ,

4) rozdział pomiędzy realizatorów identyfikatorów i haseł dostępu w celu wypełniania przydzielonych danej jednostce stron BIP,

5) przygotowywanie w porozumieniu z Rzecznikiem Prasowym projektu zmian regulaminu publikowania informacji w BIP,

6) Składanie właściwemu prorektorowi kwartalnego raportu z funkcjonowania BIP.

§ 5

Realizator

Do zadań realizatora należy w szczególności:

1) przygotowanie treści dokumentów na stronę BIP oraz formatowanie przygotowanych tekstów zgodnie z wytycznymi administratora strony BIP,

2) sporządzanie karty informacyjnej do BIP oraz archiwizacja zgodnie z § 2 ust. 4,

3) dostarczanie do redaktora BIP drogą elektroniczną przygotowanej informacji w celu publikacji w BIP,

4) dokonywanie na wniosek kierownika jednostki zmian w treści zamieszczonych informacji i przesyłanie ich do redaktora BIP.

§ 6

Administrator serwerów BIP

Do zadań administratora serwerów BIP należy w szczególności:

1) dbanie o rozwiązania chroniące strony BIP przed celowym spowolnieniem lub uniemożliwieniem dostępu do zasobów tych stron, zapewnianie warunków nieprzerwanego i bezpiecznego funkcjonowania serwera oraz serwera zapasowego i posadowionego na nich Biuletynu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polityce Bezpieczeństwa Informacji,

2) stałe monitorowanie funkcjonowania serwera głównego i zapasowego, a w przypadku awarii serwera głównego niezwłoczne uruchamianie działanie serwera zapasowego z jednoczesnym powiadomieniem redaktora BIP,

3) kopiowanie informacji zgromadzonych w bazie danych stron BIP na odrębne informatyczne nośniki informacji, nie później niż dobę po zaistnieniu zmiany treści tych informacji.

§ 7

Administrator systemu BIP

Do zadań administratora system BIP należy w szczególności:

1) kontrolowanie w każdy dzień powszedni dziennika zmian zawartości Biuletynu przy pomocy odpowiedniego narzędzia utrwalającego dokonane zmiany,

2) stworzenie przy współpracy z redaktorem BIP nowego systemu do obsługi BIP na polecenie właściwego prorektora,

3) dokonywanie na wniosek redaktora BIP modyfikacji systemu mających na celu poprawę jego funkcjonalności, a także czytelności i przejrzystości strony BIP,

4) przydzielanie w porozumieniu z redaktorem BIP osobom upoważnionym identyfikatorów oraz ustalanie i nadzorowanie zasad zmiany haseł dostępowych, a także prowadzenie i stałe aktualizowanie rejestru czynnych identyfikatorów,

5) dbanie o spełnianie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.05.2007
Data publikacji:
13.09.2007 10:41
Data aktualizacji:
13.09.2007 10:41
Liczba wyświetleń:
3529
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument