Nr 586 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
UCHWAŁA Nr  586
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 października 2014 roku
 
w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

1) § 13 otrzymuje brzmienie:

Ҥ 13

Posiedzenia organu kolegialnego

1.  Organ kolegialny obraduje na posiedzeniach zwyczajnych, przewidzianych w terminarzu, o którym
    mowa w ust. 2, lub nadzwyczajnych.
2.  Terminy posiedzeń zwyczajnych organu kolegialnego ustala się na dany rok akademicki. Posiedzenia
    zwyczajne organu kolegialnego zwoływane są nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, z wyłączeniem
    okresu wakacji letnich. Przewodniczący organu kolegialnego wyznacza pierwsze posiedzenie organu
    kolegialnego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia kadencji organu kolegialnego.
3.  Posiedzenia organu kolegialnego zwołuje i przewodniczy im przewodniczący, którym jest:
       1)  rektor – w odniesieniu do senatu,
       2)  dziekan – w odniesieniu do rady wydziału.
4.  W szczególnych przypadkach, gdy zwołanie posiedzenia organu kolegialnego przez jego
    przewodniczącego jest niemożliwe, posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu w kolejności:
       1)  pierwszy zastępca przewodniczącego,
       2)  najstarszy wiekiem inny zastępca organu jednoosobowego.
5.  W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia rady wydziału w trybie, o którym mowa w ust. 4,
    posiedzenie zwołuje rektor i wyznacza przewodniczącego posiedzenia spośród członków rady wydziału.
6.  Posiedzenia nadzwyczajne są zwoływane przez przewodniczącego lub jego zastępcę albo na wniosek
    co najmniej 1/4 liczby członków organu kolegialnego w terminie do 7 dni od złożenia wniosku.
7.  Powiadomienie o posiedzeniu organu kolegialnego, wraz z porządkiem obrad, podawane jest do
    wiadomości członkom organu kolegialnego w formie elektronicznej oraz ogłaszane na stronie
    internetowej Uniwersytetu lub wydziału:
       1) nie później niż 7 dni przed datą posiedzenia zwyczajnego,
     2) nie później niż 3 dni robocze przed datą posiedzenia nadzwyczajnego.
8.  Uchwały organu kolegialnego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
    ogólnej liczby jego członków, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
9.  Uchwały organu kolegialnego są podejmowane w głosowaniach jawnych. Głosowania w sprawach
    osobowych wymagają głosowania tajnego.
10. Członek organu kolegialnego może złożyć wniosek w sprawie przeprowadzenia głosowania tajnego.  
     Wniosek podlega głosowaniu w trybie jawnym.
11. Uchwały senatu wymagają formy pisemnej, zaewidencjonowania w rejestrze uchwał i ogłoszenia
     w Biuletynie Informacji Publicznej.
12. Uchwały rady wydziału wymagają formy pisemnej, zaewidencjonowania w rejestrze uchwał
      i zamieszczenia na stronie internetowej wydziału.
13. Uchwały organu kolegialnego podpisuje przewodniczący posiedzenia.
14. Z przebiegu posiedzenia organu kolegialnego sporządzany jest protokół w wersji pisemnej.
15. Organ kolegialny może uchwalić regulamin określający szczegółowe zasady pracy.”

2) skreśla się §15;

3) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rektor wyznacza jednego z prorektorów do pełnienia funkcji pierwszego zastępcy.”

4) skreśla się § 22;

5) w § 25 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Dziekan wyznacza jednego z prodziekanów do pełnienia funkcji pierwszego zastępcy.”

6) § 77 otrzymuje brzmienie:

Ҥ 77

1. Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego na podstawie
   mianowania następuje na wniosek dziekana wydziału po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału
   oraz opinii Senatu.
2.  Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę następuje
    na wniosek dziekana wydziału po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału.
3.  Zatrudnienie na pozostałe stanowiska nauczycieli akademickich następuje na wniosek dziekana
    wydziału lub kierownika jednostki pozawydziałowej po zasięgnięciu opinii właściwego organu kolegialnego.
4.  Zatrudnienie w Uniwersytecie, jako dodatkowym miejscu pracy, na podstawie umowy o pracę następuje
    na wniosek dziekana wydziału lub kierownika jednostki pozawydziałowej po zasięgnięciu opinii
    właściwego organu kolegialnego.”

7) w Ordynacji wyborczej do organów uczelni, stanowiącej załącznik Nr 5 do Statutu, dodaje się
§ 17 w brzmieniu:

Ҥ 17

Zmiany składu organu kolegialnego podstawowej jednostki organizacyjnej w trakcie kadencji

1.  W przypadku zmian w składzie osobowym podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu
    w trakcie kadencji, skutkujących niezachowaniem proporcji poszczególnych grup w składzie organu 
    kolegialnego podstawowej jednostki organizacyjnej lub potrzebą powołania prodziekana, dokonuje się
    aktualizacji liczby:
        1)  członków organu kolegialnego – z zachowaniem przepisów określonych w § 21 Statutu oraz
        2)  elektorów Kolegium Elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów (zwanego dalej: Kolegium
            Elektorów) – z zachowaniem przepisów określonych w § 9 ust. 2 ordynacji.
2.  Aktualizacja, o której mowa w ust. 1, odbywa się w trybie:
        1)  wyborów uzupełniających w grupie pracowników podstawowej jednostki organizacyjnej
            Uniwersytetu lub elektorów Kolegium Elektorów, w której liczba członków jest niezgodna
            z przepisami Statutu lub
        2)  wdrożenia procedury odwołania członka organu kolegialnego lub elektora Kolegium Elektorów
            wyłonionego w danej grupie.
3.  Wniosek w sprawie konieczności aktualizacji składu organu kolegialnego podstawowej jednostki
    organizacyjnej składa do przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej osoba, która na podstawie
    przepisów Statutu jest uprawniona do zwołania posiedzenia organu kolegialnego.
4.  Wniosek w sprawie konieczności aktualizacji składu Kolegium Elektorów składa do przewodniczącego
    wydziałowej komisji wyborczej dziekan.
5.  W przypadku konieczności aktualizacji składu organu kolegialnego podstawowej jednostki
    organizacyjnej lub Kolegium Elektorów w grupie studentów lub doktorantów przepisy niniejszego
    paragrafu stosuje się odpowiednio. Wniosek w tej sprawie do przewodniczących samorządów:
    studenckiego lub doktoranckiego przekazuje przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej.
6.  Wydziałowa komisja wyborcza podejmuje uchwałę o odwołaniu wymaganej liczby członków z grupy
    pracowników podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu lub Kolegium Elektorów,
    rozpoczynając od członka (elektora), który uzyskał najmniejszą liczbę głosów.
7.  W przypadku, gdy wyniki wyborów nie pozwalają na zastosowanie trybu, o którym mowa w ust. 6,
    przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej składa wniosek do rady organu kolegialnego
    podstawowej jednostki organizacyjnej o odwołanie:
       1)  wszystkich przedstawicieli pracowników podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu
           w grupie, w której liczba członków jest niezgodna z przepisami określonymi w § 21 Statutu,
       2)  wszystkich elektorów Kolegium Elektorów wybranych w grupie pracowników, w której liczba
           członków jest niezgodna z przepisami określonymi w § 9 ust. 2 ordynacji.
    Uchwała w tej sprawie jest podejmowana bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej
    połowy statutowego składu rady. Po odwołaniu członków organu kolegialnego lub elektorów Kolegium
    Elektorów przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej wszczyna procedurę przeprowadzenia
    wyborów uzupełniających w danej grupie pracowników.
8.  Procedura aktualizacji składu organu kolegialnego podstawowej jednostki organizacyjnej powinna się
    zakończyć najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia przez przewodniczącego organu
    kolegialnego wniosku, o którym mowa w ust. 3. Do tego okresu nie wlicza się okresów wolnych od zajęć
    dydaktycznych oraz sesji egzaminacyjnych, zgodnie z ramową organizacją roku akademickiego.”.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2014
Data publikacji:
31.10.2014 09:08
Data aktualizacji:
31.10.2014 09:08
Liczba wyświetleń:
3640
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr586.doc70.5 KB