Nr 600 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim

 

 
UCHWAŁA Nr 600
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 października 2014 roku
 
w sprawie trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim
 
Na podstawie art. 133 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postanawia,
co następuje:
 
§ 1

 

1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni
    roboczych w ciągu roku.
2.   Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu
    wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia. Urlop wypoczynkowy
    powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.
3.   Nauczyciel akademicki uzyskuje prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w ostatnim dniu
    poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dydaktycznych, a prawo do drugiego i dalszych
    urlopów – z początkiem każdego następnego roku kalendarzowego.
4.   Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym
    do okresu zatrudnienia w przypadkach:
        1)  zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego;
      2)  ustania stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego;
        3)  podjęcia pracy po powrocie z urlopu bezpłatnego, wychowawczego oraz urlopu
          dla poratowania zdrowia.
 
§ 2
 
1.  Plan urlopów w uzgodnieniu z pracownikami zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej.
   Termin urlopu kierownika zatwierdza jego bezpośredni przełożony.
2.  Plany urlopów ustalane są dwa razy w roku z uwzględnieniem wniosków pracowników i konieczności
   zapewnienia normalnego toku pracy. Podaje się je do wiadomości pracowników i przekazuje
   do jednostki właściwej ds. kadr najpóźniej w terminie odpowiednio do 15 czerwca i 15 grudnia.
3.  Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów, bez potrzeby składania wniosków
   urlopowych. Dopuszcza się nie objęcie planami urlopów, za bieżący rok kalendarzowy, nie więcej
   niż 11 dni. Urlopy, które nie zostały zaplanowane w ramach planów urlopów są udzielane
   na podstawie wniosków urlopowych.
4.  Zmiana zatwierdzonego w planie terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić tylko na wniosek
   bezpośredniego przełożonego albo nauczyciela akademickiego, w okresie przed rozpoczęciem urlopu
   za zgodą bezpośredniego przełożonego i dziekana, którego obowiązkiem jest powiadomienie
   jednostki właściwej ds. kadr.
5.  Z ważnych przyczyn, na wniosek bezpośredniego przełożonego, za zgodą właściwego prorektora
   lub właściwego dziekana pracownik może być odwołany z urlopu tylko wówczas, gdy jego
   obecności w pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu. W takiej
   sytuacji nie wykorzystanej części urlopu należy udzielić w terminie zaproponowanym przez
   pracownika, po uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
6. Urlopy wypoczynkowe udzielane są w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo
   do urlopu.
7. Urlop niewykorzystany zgodnie z planem urlopów należy wykorzystać najpóźniej do 30 września
   następnego roku kalendarzowego.
8. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest zobowiązany wykorzystać przysługujący
   mu urlop, jeżeli w tym okresie zostanie mu udzielony.
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2014
Data publikacji:
03.11.2014 11:13
Data aktualizacji:
26.10.2015 10:38
Liczba wyświetleń:
5143
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw600.doc59 KB