Nr 642 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2015

 
UCHWAŁA Nr 642
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2014 roku
 
w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy
2015
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
 
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza podstawowe wskaźniki
    ekonomiczne na rok budżetowy 2015.
 
2.  Wysokość wskaźników, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do Uchwały.
 
 
§ 2
 
1.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy prorektor może podjąć decyzję o wysokości
    kosztów pośrednich innych niż wskazane w załączniku do Uchwały.
 
2.  Podstawą naliczenia kosztów pośrednich w działalności naukowej jest suma kosztów
   bezpośrednich.
 
3.  Wysokość narzutu i podstawa jego naliczenia na działalność naukową może ulec zmianie jeżeli
   odrębne przepisy stanowią inaczej.
 
4.  Wysokość kosztów pośrednich w projektach finansowanych z EU w ramach 7 PR oraz Programu
    Horyzont 2020 podlegają każdorazowo zatwierdzeniu przez właściwego prorektora, przed
    podpisaniem wniosku.
 
§ 3
 
Przychody ze sprzedaży produkcji towarzyszącej badaniom naukowym przeznacza się na pokrycie kosztów bezpośrednich badań.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.12.2014
Data publikacji:
29.12.2014 14:27
Data aktualizacji:
29.12.2014 14:27
Liczba wyświetleń:
2506
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr642.doc59 KB
Zaldouchw642.pdf89.52 KB