Nr 650 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Olsztynie przy ul. Sucharskiego 5/13

 
UCHWAŁA Nr 650
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2014 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Olsztynie przy ul. Sucharskiego 5/13

 

Na podstawie §14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 13 o powierzchni użytkowej 71,80 m2, położonego w Olsztynie przy ul. Sucharskiego 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 5,50 m2.

 

§ 2

Wartość rynkowa ww. prawa do nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego
i wynosi 275 695,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

 

§ 3

1.     Na podstawie §11 Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości przyjętego Zarządzeniem Nr 28 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 5 sierpnia 2008 roku z póź. zm. i udokumentowanych
uprawnień kupującego
do pomniejszenia
wartości rynkowej przedmiotu kupna, Uniwersytet udziela bonifikaty w wysokości 50% wartości nieruchomości.

2.       Wartość nieruchomości z uwzględnieniem ulg wynosi 137 847,50 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 50/100).

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.

 

§ 5

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczone będą na finansowanie zadań inwestycyjnych Uniwersytetu. 

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.12.2014
Data publikacji:
29.12.2014 14:54
Data aktualizacji:
29.12.2014 14:57
Liczba wyświetleń:
2378
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr650.docx18.33 KB