Nr 652 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2015 roku

 
UCHWAŁA Nr 652
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 roku
 
w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji
w 2015 roku
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Realizując Program Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020, określony w Uchwale Nr 56 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z 26 października 2012 r., Senat Uniwersytetu za najistotniejsze do realizacji w 2015 roku uznaje:
   1)     kontynuację prac w zakresie dostosowania Uczelni do nowych regulacji prawnych
        wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
   2)     działania ukierunkowane na podwyższenie jakości funkcjonowania UWM zgodnie z aktualnym
        algorytmem finansowania uczelni;
   3)     wzmocnienie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem
        wdrożenia wydziałowych polityk kadrowo-finansowych;
   4)     dalszą poprawę jakości pracy administracji UWM, w tym zwłaszcza Kwestury;
   5)     rozwijanie wdrożonych systemów informatycznych;
   6)     dynamiczne prace w zakresie włączenia UWM w realizację programów Unii Europejskiej,
        ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury”
        oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
   7)     zwiększenie aktywności UWM w aplikowaniu o środki zewnętrzne przeznaczone na badania;
   8)     prace nad uatrakcyjnieniem oferty kształcenia i umiędzynarodowieniem kształcenia;
   9)     zadania dotyczące infrastruktury UWM (realizacja programu Green University, rozpoczęcie
        inwestycji na Wydziale Nauk Społecznych oraz na Wydziale Prawa i Administracji, skupienie
        w Kortowie rozproszonych obiektów, w tym Studium Języków Obcych, zbycie
        niewykorzystywanych przez Uniwersytet obiektów położonych na terenie miasta Olsztyna);
  10)   poprawę warunków funkcjonowania Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie;
  11)   ocenę funkcjonowania oraz określenie przyszłości spółek i fundacji UWM (między innymi
        rozstrzygnięcie przyszłości pałacu w Łężanach);
  12)   kontynuację prac nad Statutem UWM.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi, Prorektorom, Dziekanom, Kanclerzowi oraz Kwestorowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Senat UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.01.2015
Data publikacji:
05.02.2015 12:30
Data aktualizacji:
13.02.2015 10:25
Liczba wyświetleń:
2957
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr652.doc43 KB