Nr 659 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2014/2015

 
UCHWAŁA Nr 659
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 roku
 
w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2014/2015
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 2 Uchwały Nr 169 Senatu z dnia 12 marca 2013 roku
w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni z późn. zm.,
uchwala się, co następuje:


§ 1

1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala limit środków finansowych
     na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim
     2014/2015:
 
        1)     na studiach stacjonarnych w wysokości 4 200 000 zł (słownie: cztery miliony dwieście
             tysięcy złotych),
 
        2)     na studiach niestacjonarnych w wysokości 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset
             tysięcy złotych).
 
2.     Tworzy się dodatkowy fundusz w kwocie 675 000 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć
     tysięcy złotych) do wykorzystania przez wydziały, które spełniają łącznie następujące warunki:
 
        1)     w roku akademickim 2014/2015 wydziałowy fundusz studiów niestacjonarnych, w rozumieniu
             uchwały Nr 169 Senatu z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji
             finansowej Uczelni z późniejszymi zmianami, był wyższy niż 1 000 000 zł,
        2)     na wydziale nie występowały niedobory pensum.
 
3.     Wysokość stawek za godzinę dydaktyczną ponadwymiarową na studiach stacjonarnych oraz
     za godzinę dydaktyczną na studiach niestacjonarnych oraz zasady zwiększenia stawki za godziny
     realizowane na studiach niestacjonarnych w ramach dodatkowego funduszu, o którym mowa
     w ust. 2, określa Rektor w drodze decyzji.
 
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Senat UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.01.2015
Data publikacji:
05.02.2015 13:23
Data aktualizacji:
13.02.2015 10:28
Liczba wyświetleń:
2878
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr659.doc32.5 KB