Nr 661 z dnia 30 stycznia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 716 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”

 
UCHWAŁA Nr 661
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 716 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dotyczącego zasad ochrony
i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 716 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 czerwca 2011 roku
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” wprowadza się następujące zmiany:
1)     tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
     w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
     oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji”,
 
2)     § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
Wprowadza się „Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji” zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.”
 
3) w załączniku do Uchwały w § 1 po lit. f dodaje się lit. g-i w brzmieniu:
       „g) komercjalizacja – komercjalizacja bezpośrednia – tj. sprzedaż wyników badań naukowych,
            prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania
            tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz
            dzierżawy; oraz komercjalizacja pośrednia – tj. obejmowanie lub nabywanie udziałów
            lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań
            naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;
 
        h) koszty związane bezpośrednio z komercjalizacją - koszty zewnętrzne, w szczególności
            koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu komercjalizacji i opłat
            urzędowych. Do kosztów tych nie wlicza się kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji
            o komercjalizacji oraz wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw do wyników badań
            na twórcę;
 
         i) wyniki badań – wyniki badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym,
            wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą
            i wyprowadzoną odmianą rośliny oraz wyniki prac rozwojowych – powstałych w ramach
            wykonywania przez pracownika Uniwersytetu obowiązków ze stosunku pracy oraz know-how
            związanymi z tymi wynikami.”
 
4) § 10 otrzymuje brzmienie:
㤠10
Infrastruktura Uniwersytecka
    1.  W związku z komercjalizacją dóbr niematerialnych Uniwersytet może odpłatnie zezwolić
        na korzystanie ze swojej infrastruktury osobom trzecim.
 
    2.  Prawa i obowiązki Uniwersytetu oraz pracowników, doktorantów lub studentów w zakresie
       korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac
       rozwojowych, a także zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury
       badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez inne podmioty określa
       regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu.”
 
5) § 16 otrzymuje brzmienie:
㤠16
Prawa i obowiązki studentów, doktorantów, słuchaczy, stażystów Uczelni
    1.  Prawa osobiste i majątkowe do utworów stworzonych przez studentów, doktorantów,
       słuchaczy, stażystów w toku studiów lub w trakcie realizacji prac dyplomowych, należą
       z zasady do twórców.
 
    2.  Student, doktorant, słuchacz lub stażysta zobowiązany jest do poszanowania praw własności
       intelektualnej innych osób, w szczególności praw promotora oraz opiekuna pracy dyplomowej
       lub opiekuna naukowego.
 
    3.  Student, doktorant, słuchacz lub stażysta będący twórcą dobra własności przemysłowej,
       programu komputerowego lub bazy danych ma prawo do zgłoszenia go rzecznikowi patentowemu
       Uniwersytetu w celu uzyskania pomocy w ochronie lub powierzenia zarządu i komercjalizacji.
       Warunki udzielenia pomocy, powierzenia zarządu lub komercjalizacji określi umowa.
 
    4.  Uniwersytetowi przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta.
       Jeżeli Uniwersytet nie opublikował pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student,
       który ją przygotował, może ją opublikować, chyba, że praca dyplomowa jest częścią utworu
       zbiorowego.
 
    5.  Prace dyplomowe i prace doktorskie mogą być przygotowywane w ramach prac badawczo-
       naukowych realizowanych przez Uniwersytet. W takim przypadku, prawa do dóbr własności
       przemysłowej, baz danych, programów komputerowych oraz utworów audiowizualnych mogą być
       zastrzeżone na rzecz Uczelni, zgodnie z umową zawartą odpowiednio pomiędzy studentem,
       słuchaczem, doktorantem lub stażystą a Uczelnią. Przed przystąpieniem do wyboru tematu
       pracy student, słuchacz, doktorant jest informowany przez promotora lub opiekuna pracy,
       czy dana praca objęta jest niniejszą regulacją, należy mu przy tym zapewnić możliwość wyboru
       tematu niezwiązanego z wymienionymi pracami.
 
6) § 24 otrzymuje brzmienie:
㤠24
Decyzja w sprawie komercjalizacji
    1.  Rektor lub osoba przez niego upoważniona na wniosek Dyrektora CIiTT, w okresie trzech
       miesięcy od dnia otrzymania od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac
       rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami, podejmuje decyzję w sprawie ich
       komercjalizacji, chyba, że Regulamin przewiduje inaczej.
 
    2.  O decyzji w sprawie komercjalizacji informowany jest pisemnie pracownik, rzecznik patentowy
       oraz Dyrektor CIiTT.
 
    3.  Obsługę związaną z opracowaniem planu komercjalizacji, poszukiwaniami kontrahentów, w tym
       działaniami promocyjnymi, prowadzeniem negocjacji i sporządzaniem projektu umowy, a także
       rozliczeniami świadczeń wynikających z umowy, zapewnia CIiTT.
 
    4.  Aktywne uczestniczenie w procesie komercjalizacji stanowi prawo i obowiązek twórcy będącego
       pracownikiem Uniwersytetu. Kierownik jednostki zatrudniającej twórcę jest obowiązany
       umożliwić i w miarę możności ułatwić mu realizację tego prawa i obowiązku. Warunki tego
       uczestnictwa określa Dyrektor CIiTT w porozumieniu z twórcą i kierownikiem jednostki.
 
    5.  Twórca, będący pracownikiem Uniwersytetu, ma obowiązek przekazania pracodawcy wszystkich
       posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory
       te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji, jak również
       powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania wyników
       bez udziału Uniwersytetu.
 
    6.  Obowiązki pracowników określone w ust. 5 i 6, trwają nie dłużej niż przez okres przysługiwania
       praw Uniwersytetu.”
 
7) po § 24 dodaje się § 24a, § 24b, § 24 c w brzmieniu:
㤠24a
Umowa o przeniesienie praw
    1.  W przypadku podjęcia przez Uniwersytet decyzji o nie komercjalizacji albo po bezskutecznym
       upływie terminu, o którym mowa w § 24 ust. 1 Regulaminu, Uniwersytet jest zobowiązany,
       w terminie trzydziestu dni, do złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej
       umowy o przeniesienie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, jak również
       związanego z tymi wynikami: know-how, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością
       nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi.
 
    2.  Umowa o przeniesienie praw na twórcę, o której mowa w ust. 1, powinna zostać zawarta
       w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wynagrodzenie przysługujące Uniwersytetowi
       za przeniesienie praw nie może być wyższe niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
       obowiązującego na dzień zawarcia umowy.
 
   3.  W przypadku nieprzyjęcia przez pracownika oferty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2,
      prawa do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi
      wynikami, łącznie z przekazanymi informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których
      utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi, przysługują Uniwersytetowi.
 
§ 24b
Dopuszczalność innej umowy
Po otrzymaniu od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz
o know-how związanym z tymi wynikami, Uniwersytet oraz pracownik mogą, w sposób odmienny niż stanowi ustawa, określić w drodze umowy prawa do tych wyników lub sposób i tryb komercjalizacji tych wyników.
 
§ 24c
Wyłączenie
Przepisy § 24 ust. 1, 24a, 24b, nie dotyczą przypadków, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe były prowadzone:
    1)    na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te badania lub prace,
        przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników badań naukowych lub prac
        rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy (badania
        lub prace zlecone);
 
    2)    z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania
        określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami badań naukowych lub prac
        rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami.”
 
 8) § 26 otrzymuje brzmienie:
㤠26
Podział środków z komercjalizacji
    1.  W przypadku komercjalizacji prowadzonej przez Uniwersytet lub spółkę celową, pracownikowi
       przysługuje od Uniwersytetu:
          1)     50% wartości środków uzyskanych przez Uniwersytet z komercjalizacji bezpośredniej,
               obniżonych o nie więcej niż 20% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją,
               które zostały poniesione przez Uniwersytet lub spółkę celową;
 
          2)     50% wartości środków uzyskanych przez spółkę celową w następstwie danej
               komercjalizacji pośredniej, obniżonych o nie więcej niż 20% kosztów bezpośrednio
               związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę
               celową.
 
    2.    W przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika, Uniwersytet ma prawo do 25%
        wartości środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż
        25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez
        pracownika.
 
    3.    Prawa, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują nie dłużej niż przez pięć lat od dnia uzyskania
        pierwszych środków.
 
    4.    W ramach podziału środków z komercjalizacji dóbr niematerialnych, po odjęciu kosztów
        bezpośrednio związanych z komercjalizacją oraz kwot należnych pracownikom, pozostałe 50%
        dzieli się w sposób następujący:
 
           1)     20% przekazywana jest jednostce, w której zatrudniony jest twórca (lub proporcjonalnie
                na rzecz jednostek, w których zatrudnieni są współtwórcy);
 
           2)     20% przekazywana jest do budżetu ogólnego Uniwersytetu;
 
           3)     10% przekazywana jest na Fundusz Innowacji i Transferu Technologii UWM.
                Środki zgromadzone w ramach funduszu są przeznaczane w szczególności na koszty
                zagranicznej ochrony prawnej wyników badań, które posiadają potencjał
                komercjalizacyjny.
 
    5.    Twórcy nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez Uniwersytet z dobra
        niematerialnego do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych.
 
    6.    W zakresie nieuregulowanym w ust. 1, zasady podziału środków pochodzących z komercjalizacji
        prowadzonej przez spółkę kapitałową z udziałem Uniwersytetu lub spółki celowej, określa umowa
        spółki lub umowa twórcy z Uniwersytetem lub spółką celową, przy czym udział twórcy
        w zyskach spółki nie wyklucza udziału w zyskach z komercjalizacji danego dobra prowadzonej
        równolegle w innej formie.”
 
 9) po § 26 dodaje się § 26a i § 26b w brzmieniu:
㤠26a
Zespół badawczy
    1.   W zakresie dotyczącym odpowiednio wysokości wynagrodzenia oraz udziału w środkach
        uzyskanych z komercjalizacji § 26 Regulaminu określa wysokość łącznego wynagrodzenia oraz
        udziału w tych środkach, przysługujących:
 
           1)  pracownikom wchodzącym w skład zespołu badawczego od Uniwersytetu;
 
           2)  Uniwersytetowi od pracowników wchodzących w skład zespołu badawczego.
 
    2.   Pracownik wchodzący w skład zespołu badawczego ma prawo dochodzić od Uniwersytetu
        przysługującej mu części udziału w środkach z komercjalizacji.
 
    3.   Współtwórcy wskazują proporcje wkładu twórczego poszczególnych członków zespołu.
 
    4.   Pracownik wchodzący w skład zespołu badawczego odpowiada wobec Uniwersytetu
        za zobowiązania, o których mowa w § 26 ust. 2, do wysokości przypadającego mu udziału
        we współwłasności wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how
        związanego z tymi wynikami.
 
§ 26b
Wypłata środków
    1.    Środki z komercjalizacji bezpośredniej należne twórcy wypłaca Uniwersytet w terminie dwóch
        miesięcy po upływie okresu rozliczeniowego, w którym uzyskano pierwszy przychód.
 
    2.    Środki z komercjalizacji pośredniej należne twórcy wypłaca spółka celowa w terminie dwóch
        miesięcy po upływie okresu rozliczeniowego, w którym uzyskano pierwszy przychód.
 
    3.    Pracownik prowadzący komercjalizację przekazuje Uniwersytetowi informację oraz należne mu
        środki uzyskane z komercjalizacji w terminie dwóch miesięcy od złożenia zeznania podatkowego
        za rok, w którym uzyskał pierwszy przychód.”
 
10) § 28 otrzymuje brzmienie:
㤠28
Spółka celowa
    1.    Uniwersytet, w celu komercjalizacji pośredniej, może utworzyć spółkę celową w formie
        jednoosobowej spółki kapitałowej.
 
    2.    Na pokrycie kapitału zakładowego spółki celowej Uniwersytet może wnieść w całości albo
        w części wkład niepieniężny (aport) w postaci praw do wyników badań naukowych lub prac
        rozwojowych, w szczególności będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem
        przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną
        odmianą rośliny, oraz know-how związanego z tymi wynikami.
 
    3.    Spółkę celową tworzy Rektor za zgodą Senatu.
 
    4.    Uniwersytet, w drodze odpłatnej albo nieodpłatnej umowy, może powierzyć spółce celowej
        zarządzanie prawami do wyników lub do know-how, w zakresie komercjalizacji bezpośredniej.”
 
11) po § 28 dodaje się § 28a, § 28b, § 28c w brzmieniu:
㤠28a
Funkcjonowanie spółki celowej
    1.    Prawa z akcji lub udziałów w spółce celowej wykonuje Rektor.
 
    2.    W spółce celowej funkcjonuje rada nadzorcza powoływana przez zgromadzenie wspólników
        lub walne zgromadzenie akcjonariuszy. Działalność członków rady nadzorczej wspomaga
        organizacyjnie i merytorycznie CIiTT. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rektor może
        ustanowić pełnomocnika ds. nadzoru właścicielskiego.
 
    3.    Zasady funkcjonowania spółki celowej określa umowa lub statut spółki, a także umowa
        powiernicza dotycząca powierzenia w zarząd praw własności intelektualnej.
 
§ 28b
Spółki powiązane kapitałowo z Uniwersytetem
    1.    Spółka celowa, decydując się na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w spółkach,
        powiązanych kapitałowo z Uniwersytetem, powinna w szczególności wziąć pod uwagę
        następujące okoliczności: interes Uniwersytetu, interes pracowników Uniwersytetu
        angażujących się w działalność spółki, przedmiot jej działalności, wpływ na aktualne i przyszłe
        zaangażowanie czasowe pracowników Uniwersytetu, użycie technologii, do której Uniwersytet
        jest bezpośrednio lub pośrednio uprawniony, użycie infrastruktury Uniwersytetu.
 
    2.    Spółka celowa obejmuje udziały lub akcje o wartości odpowiadającej wartości wniesionego
        wkładu, z zasady nie mniejszej niż 20 %.
 
    3.    Spółka celowa zastrzega sobie prawo do powoływania, co najmniej jednego członka rady
        nadzorczej spółki, w której obejmuje udziały lub akcje.
 
§ 28c
Pracownicy a spółki powiązane kapitałowo z Uniwersytetem
    1.    Pracownicy Uniwersytetu mogą posiadać udziały lub akcje w spółkach powiązanych kapitałowo
        z Uniwersytetem, uczestniczyć w organach tych spółek lub świadczyć na ich rzecz usługi
        doradcze.
 
    2.    W razie zaistnienia konfliktu interesów lub ograniczenia możliwości realizacji obowiązków
        pracowniczych w związku z zaangażowaniem pracownika w działalność spółki powiązanej
        kapitałowo z Uniwersytetem, pracownik może wystąpić do Rektora o uzyskanie urlopu
        bezpłatnego lub zmniejszenie wymiaru etatu.”
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Senat UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.01.2015
Data publikacji:
05.02.2015 14:40
Data aktualizacji:
13.02.2015 10:29
Liczba wyświetleń:
4380
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr661.docx30.97 KB