Nr 663 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Świętej Lipce

 
UCHWAŁA Nr 663
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Świętej Lipce

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Świętej Lipce, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako: dz. nr 21/1, obr. Święta Lipka, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1K/00012814/5, na rzecz Orange Polska S.A.

 

§ 2

Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w §1 polega na:

1) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej
w przyszłości urządzeń telekomunikacyjnych w postaci kabla optotelekomunikacyjnego w rurociągu kablowym, rura HDPE
ϕ40/3,7, o łącznej długości 60,6 m,

2) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa
w pkt 1, po ich posadowieniu,

3) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń.

 

§ 3

Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem
w wysokości 1212 zł netto powiększonym o należny podatek VAT.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej Uchwale.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Senat UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.01.2015
Data publikacji:
05.02.2015 16:20
Data aktualizacji:
13.02.2015 10:32
Liczba wyświetleń:
2548
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr663.docx17.25 KB