Nr 664 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie

 

UCHWAŁA Nr 664
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu
na nieruchomości położonej w Olsztynie

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 25/112 obr. 152, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą
nr OL1O/00035929/5, na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział
w Olsztynie.

 

§ 2

Ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w §1 polega na:

1) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej
w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci dwóch linii kablowych średniego napięcia
o całkowitej długości 49 m i 31 m,

2) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa
w pkt 1, po ich posadowieniu,

3) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1.

 

§ 3

Ustanowienie służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi nieodpłatnie, natomiast koszty ustanowienia niniejszej służebności oraz opłaty sądowej ponosi ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej Uchwale.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Senat UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.01.2015
Data publikacji:
05.02.2015 16:36
Data aktualizacji:
22.06.2015 08:56
Liczba wyświetleń:
3335
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr664.docx16.7 KB