Nr 665 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 665
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu
na nieruchomości położonej w Olsztynie

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 25/112 obr. 152, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą
nr OL1O/00035929/5, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład
w Olsztynie.

 

§ 2

Ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w § 1 polega na:

1)  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej
    w przyszłości urządzeń w postaci przyłącza gazowego niskiego ciśnienia wykonanego z PE
    o średnicy 63 mm, o łącznej długości 17,0 m,
 
2)  znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa
    w pkt 1, po ich posadowieniu,
 
3)  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania
    konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz rozbiórki przyłącza gazowego.

 

§ 3

Ustanowienie służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nastąpi nieodpłatnie, natomiast koszty ustanowienia niniejszej służebności oraz opłaty sądowej ponosi Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład
w Olsztynie.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej Uchwale.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Senat UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.01.2015
Data publikacji:
05.02.2015 16:44
Data aktualizacji:
13.02.2015 10:34
Liczba wyświetleń:
2745
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr665.docx17.78 KB