Nr 671 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 907 z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie oraz Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 
UCHWAŁA Nr 671
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 marca 2015 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 907 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie zmian
w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie oraz
Uchwałę
Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012, poz. 572 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, w związku z § 6 ust. 6 i ust. 7 rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014, poz. 1370), na wniosek Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 907 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie zmian
w dotychczasowych kierunkach
i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie  oraz  załącznik nr 12
do Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie, otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Kształcenie, realizowane na podstawie programów kształcenia i programów studiów, w tym planów studiów, uwzględniające zmiany efektów kształcenia, o których mowa w § 1, określonych odpowiednio dla poziomu
i profilu kształcenia, obowiązuje począwszy od roku akademickiego 2015/2016.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.03.2015
Data publikacji:
11.03.2015 12:24
Data aktualizacji:
11.03.2015 12:30
Liczba wyświetleń:
2594
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw671.docx38.75 KB
ZaldoUchw671.pdf441.49 KB