Nr 672 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie

 
UCHWAŁA Nr 672
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 marca 2015 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych
w Uniwersytecie

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 3 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012, poz. 572 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z § 6 ust. 6 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014, poz. 1370), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały,

2)     załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały,

3)     załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały,

4)     załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały,

5)     załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały,

6)     załącznik nr 20 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały,

7)     załącznik nr 21 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały,

8)     załącznik nr 75 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do uchwały,

9)     załącznik nr 87 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do uchwały.

 

§ 2

Kształcenie, realizowane na podstawie programów kształcenia i programów studiów, w tym planów studiów, uwzględniające zmiany efektów kształcenia, o których mowa w § 1, określonych odpowiednio dla poziomu
i profilu kształcenia, obowiązuje począwszy od roku akademickiego 2015/2016.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.03.2015
Data publikacji:
11.03.2015 12:34
Data aktualizacji:
11.03.2015 12:54
Liczba wyświetleń:
3576
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw672.docx174.31 KB
ZalNr1Uchw672.pdf374.86 KB
ZalNr2Uchw672.pdf435.39 KB
ZalNr3Uchw672.pdf343.52 KB
ZalNr4Uchw672.pdf392.53 KB
ZalNr5Uchw672.pdf347.13 KB
ZalNr6Uchw672.pdf341.52 KB
ZalNr7Uchw672.pdf430.79 KB
ZalNr8Uchw672.pdf446.32 KB
ZalNr9Uchw672.pdf416.68 KB