Nr 674 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 z dnia 26 marca 2013 zmieniającą Uchwałę Nr 906 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia

 
UCHWAŁA Nr 674
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 marca 2015 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 zmieniającą Uchwałę Nr 906 Senatu UWM  w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012, poz. 572 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, w związku z  § 6 ust. 6 i ust. 7 rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014, poz. 1370), na wniosek Rady Wydziału Humanistycznego oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 906 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia, otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 1 do niniejszej  uchwały.

 

§ 2

Kształcenie, realizowane na podstawie programów kształcenia i programów studiów, w tym planów studiów, uwzględniające zmiany efektów kształcenia, o których mowa w § 1, określonych odpowiednio dla poziomu
i profilu kształcenia, obowiązuje począwszy od roku akademickiego 2015/2016.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.03.2015
Data publikacji:
11.03.2015 15:00
Data aktualizacji:
11.03.2015 15:01
Liczba wyświetleń:
2513
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw674.docx15.58 KB
ZaldoUchw674.pdf262.56 KB