Nr 675 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 189 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia...

 
UCHWAŁA Nr 675
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 marca 2015 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 189 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria akwakultury, inżynieria biomedyczna, inżynieria produkcji precyzyjnej, leśnictwo, logopedia, odnawialne źródła energii, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie i inżynieria produkcji
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 3 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012, poz. 572 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie , w związku z § 6 ust. 6 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów
na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014, poz. 1370), na wniosek Rady Wydziału Humanistycznego oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 189 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria akwakultury, inżynieria biomedyczna, inżynieria produkcji precyzyjnej, leśnictwo, logopedia, odnawialne źródła energii, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie i inżynieria produkcji wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały.

2)     załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

 

§ 2

Kształcenie, realizowane na podstawie programów kształcenia i programów studiów, w tym planów studiów, uwzględniające zmiany efektów kształcenia, o których mowa w § 1, określonych odpowiednio dla poziomu
i profilu kształcenia, obowiązuje począwszy od roku akademickiego 2015/2016.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.03.2015
Data publikacji:
12.03.2015 08:16
Data aktualizacji:
12.03.2015 08:33
Liczba wyświetleń:
2385
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw675.docx59.12 KB
ZalNr1Uchw675.pdf443.91 KB
ZalNr2Uchw675.pdf374.63 KB