Nr 678 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku

 
UCHWAŁA Nr 678
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 marca 2015 roku
 
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku
 

Na podstawie art. 195 ust.1 i 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012, poz. 572 ze zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, stanowi się, co następuje:

 

§ 1
1.    Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinach
     nauki:
           1) biologicznych, w dyscyplinie naukowej:
                   a)  biologia,
           2)   humanistycznych, w dyscyplinach naukowych:
                   a)  filozofia,
                   b)  historia,
                   c)  językoznawstwo,
                   d)  literaturoznawstwo,
           3)  społecznych, w dyscyplinach naukowych:
                   a)  nauki o polityce,
                   b)  pedagogika,
           4)  rolniczych, w dyscyplinach naukowych:
                   a)  agronomia,
                   b)  inżynieria rolnicza,
                   c)  ochrona i kształtowanie środowiska,
                   d)  rybactwo,
                   e)  technologia żywności i żywienia,
                   f)   zootechnika,
           5)  technicznych, w dyscyplinie naukowej:
                   a)  geodezja i kartografia,
           6)  teologicznych,
           7)  weterynaryjnych.
2.     Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w drodze
      konkursu w ramach limitów ustalonych przez Senat.
 
§ 2
Tryb ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie
1.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia lub statusu
      beneficjenta programu „Diamentowy Grant”.
2.     Postępowanie kwalifikacyjne kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie kryteriów
      określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3.     Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:
           1) egzamin kwalifikacyjny z dziedziny nauki/dyscypliny naukowej, w zakresie której będą
               realizowane studia doktoranckie,
           2) wynik studiów drugiego stopnia,
           3) ocenę na dyplomie ukończenia studiów,
      z uwzględnieniem ust. 4.
4.    Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
     z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
 
 § 3
1.   Kandydaci na I rok studiów składają następujące dokumenty:
          1)  podanie (na formularzu),
          2)   odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia (w przypadku kandydatów posiadających
               jednoczesnie status absolwenta studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu
              „Diamentowy Grant” – odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia),
          3)   dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia (w przypadku kandydatów
               posiadających jednoczesnie status absolwenta studiów pierwszego stopnia i beneficjenta
               programu „Diamentowy Grant” ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia
               - bez wyrównywania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,
          4)   dokument potwierdzający dotychczasowy wynik realizowanych studiów (dotyczy kandydatów
               posiadających jednoczesnie status studenta jednolitych studiów magisterskich i beneficjenta
               programu „Diamentowy Grant”),
          5)   dokument potwierdzający legitymowanie się statusem beneficjenta programu „Diamentowy
               Grant” w oryginale lub jego uwierzytelnioną kopię (dotyczy kandydatów - beneficjentów
               programu „Diamentowy Grant”),
          6)    fotografię w formie elektronicznej (format jpg) na nośniku elektronicznym,
          7)    dwie fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi
               przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem
               oraz numerem PESEL,
          8)    kserokopię dowodu osobistego - kserokopia strony 1 i 2.
2.    Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć w terminie:
          1)  kandydaci na I rok studiów w dziedzinie nauk weterynaryjnych - do 22 czerwca 2015 r.,
          2)  kandydaci na I rok studiów w pozostałych dziedzinach nauki - do 4 września 2015 r.
3.    W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna
     w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, 
     zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopnień niepełnosprawności oraz
     specyfikę danej dziedziny nauki/dyscypliny naukowej.
 
§ 4
Zasady postępowania kwalifikacyjnego
1.    W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się:
          1)  średnią ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dziedziny nauki/dyscypliny naukowej.
          2)  wynik studiów drugiego stopnia,
          3)   ocenę na dyplomie ukończenia studiów,
z uwzględnieniem ust. 2.
2.    Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
     z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
3.    Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego dyskwalifikuje kandydata z dalszego
     postępowania rekrutacyjnego.
 
§ 5
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
1.    Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza
     rankingową listę kandydatów w kolejności według uzyskanej średniej ocen z uwzględnieniem
     przepisów określonych w § 4. Po dokonaniu tej czynności, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza
     rankingową listę kandydatów przyjętych na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc.
2.    Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia nastąpi:
          1)  w dziedzinie nauk weterynaryjnych - 26 czerwca 2015 r.,
          2)  w pozostałych dziedzinach nauki - 11 września 2015 r.
3.    Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania
     do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie
     wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.
4.    Terminy egzaminów kwalifikacyjnych oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego –
     określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 6
1.    Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane w trybie
     określonym odrębnymi przepisami.
2.    Do zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych należy w szczególności:
         1)  przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
         2)  dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
         3)   przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego,
         4)   przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,
         5)   podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,        
         6)   zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjęciu
              lub nie przyjęciu na studia,
         7)  przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazanie ich Rektorowi.
 
§ 7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI


 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.03.2015
Data publikacji:
12.03.2015 09:42
Data aktualizacji:
17.03.2015 14:56
Liczba wyświetleń:
3776
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalNr1Uchw678.pdf100.18 KB
ZalNr2Uchw678.pdf89.93 KB
Uchw678.doc172.5 KB