Nr 686 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Zajączkach

 
UCHWAŁA Nr 686
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 marca 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Zajączkach
 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
stanowi się, co następuje:


§ 1

Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Zajączkach, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działki nr 1/7, 10/2, 12/4 obr. Zajączki gm. Ostróda, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr EL1O/00014224/0 na rzecz Gminy Ostróda.

 

§ 2

Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w §1 polega na:
     1)   prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej
           w przyszłości urządzeń:
                  a)  wodociągowych w postaci przyłącza wodociągowego wykonanego z rur PE 90mm, o łącznej
                        długości 662 m,
                  b)  kanalizacyjnych w postaci przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonanego z rur PE
                       63mm oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanego z rur PCV 200mm, o łącznej
                       długości 607 m;
    2)   znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa w pkt 1,
          po ich posadowieniu;
    3)   prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania
          konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń.
 
§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości, będącej własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem
w wysokości 2538 zł netto powiększonym o należny podatek VAT.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.03.2015
Data publikacji:
12.03.2015 12:12
Data aktualizacji:
12.03.2015 12:12
Liczba wyświetleń:
2125
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw686.docx18.33 KB