Nr 694 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2014 rok

 
Uchwała Nr 694
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 marca 2015 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2014 rok

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu oraz opinii biegłych rewidentów prowadzących badanie sprawozdania finansowego Uczelni, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2014 rok, na które składa się:
 
1)     bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka
     się sumą 720 281 356,46 zł,
 
2)     rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący zysk
     netto 6 800 916,63 zł,
 
3)     zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 roku
     do 31.12.2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę
     6 461 954,79 zł,
 
4)     rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku
     wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 568 367,71 zł.
 

§ 2

Zysk netto za rok 2014 w kwocie 6 800 916,63 zł zwiększy fundusz zasadniczy uczelni.

 

§ 3

Opinia biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2014 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2015
Data publikacji:
31.03.2015 10:18
Data aktualizacji:
31.03.2015 10:52
Liczba wyświetleń:
3553
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr694.docx14.08 KB
ZaldoUchwNr694.pdf8.72 MB