Nr 699 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów...

 
Uchwała Nr 699
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 marca 2015 roku
 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, gospodarowanie zasobami wodnymi, pedagogika wczesnej edukacji, technologia drewna, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012. 572 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada
2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253 poz. 1520),
na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Senat określa efekty kształcenia dla niżej wymienionych kierunków studiów dla poziomu i profilu
   kształcenia, stanowiące odpowiednio załączniki:
 
   1)  efekty kształcenia dla kierunku administracja i cyfryzacja dla studiów pierwszego stopnia -
       licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki dla profilu praktycznego – załącznik nr 1,
 
   2)  efekty kształcenia dla kierunku analiza i kreowanie trendów dla studiów pierwszego stopnia -
       licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik nr 2,
 
   3)  efekty kształcenia dla kierunku gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
      dla studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki dla profilu
      ogólnoakademickiego – załącznik nr 3,
 
   4)  efekty kształcenia dla kierunku gospodarowanie zasobami wodnymi dla studiów pierwszego
       stopnia - inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego –
       załącznik nr 4,
 
   5)  efekty kształcenia dla kierunku pedagogika wczesnej edukacji dla studiów pierwszego stopnia
       z 6. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik nr 5,
 
   6)  efekty kształcenia dla kierunku technologia drewna dla studiów pierwszego stopnia -
       inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki dla profilu praktycznego – załącznik nr 6,
 
   7)  efekty kształcenia dla kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii dla studiów
       pierwszego stopnia - licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki dla profilu praktycznego –
       załącznik nr 7.
 
2. Kształcenie na kierunkach, o których mowa w ust. 1, prowadzone jest na podstawie programów kształcenia, programów studiów, w tym planów studiów dostosowanych do efektów kształcenia określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia danego kierunku.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2015
Data publikacji:
31.03.2015 12:12
Data aktualizacji:
31.03.2015 12:41
Liczba wyświetleń:
3619
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
administracjaicyfryzacja.pdf366.85 KB
Analizaikreowanietrendow.pdf383.15 KB
gospodarowaniesurowcami.pdf456.19 KB
gospodarowaniezasobami.pdf372.29 KB
pedagogikawczesnejedukacji.pdf414.82 KB
technologiadrewna.pdf373.31 KB
zwierzetawrekreacji.pdf434.79 KB
UchwNr699.doc553.5 KB