Nr 706 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 706
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 

Działając na podstawie § 98 ust. 8 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się
co następuje:

 

§ 1
W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   § 18 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
     „2. Prorektorzy wybierani są na wniosek kandydata na funkcję rektora spośród nauczycieli
     akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.
     3. Tryb wyboru, odwołania oraz zawieszenia rektora i prorektorów określa Ustawa i ordynacja
     wyborcza stanowiąca załącznik nr 5 do Statutu.”
 
2)   § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
    
„3. Kandydat na prorektora ds. studenckich i doktorantów musi uzyskać zgodę większości
     przedstawicieli studentów i doktorantów w Uczelnianym Kolegium Elektorów wyrażoną w terminie 
     siedmiu dni od ogłoszenia listy kandydatów na prorektorów.”
 
3)   Załącznik Nr 5 do Statutu otrzymuje brzmienie:

 „Załącznik nr 5
Ordynacja wyborcza
 
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
 
§ 1. Zasady ogólne
1.  Ordynacja wyborcza do organów Uczelni, zwana dalej Ordynacją, określa tryb i zasady wyłaniania
    komisji wyborczych, przeprowadzania wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych, w tym
    kolegiów elektorów.
2.   Szczegółowy tryb i zasady wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów do organów
    kolegialnych, w tym do kolegiów elektorów Uniwersytetu w zakresie nieuregulowanym w Statucie
    określają właściwe regulaminy samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
3.   Wybory w Uniwersytecie są równe, powszechne i odbywają się w głosowaniu tajnym.
4.   Użyte w załączniku pojęcia oznaczają:
    1)  czynne prawo wyborcze – prawo głosowania, czyli wybierania organów kolegialnych
        i jednoosobowych przez wyborców; przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym
        w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami
        akademickimi oraz studentom i doktorantom;
    2)   bierne prawo wyborcze – prawo do kandydowania, objęcia i pełnienia mandatu lub funkcji
        w organie kolegialnym i jednoosobowym; przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym
        w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy (wymóg zatrudnienia nie dotyczy
        kandydatów na rektora), którzy nie osiągnęli sześćdziesiątego siódmego, a w przypadku osób
        posiadających tytuł profesora, siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym
        nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy
        oraz studentom i doktorantom; kandydowanie na funkcje organów jednoosobowych wymaga
        spełnienia dodatkowych wymagań określonych w Statucie, a ich pełnienie po ustaniu biernego
        prawa wyborczego z tytułu osiągnięcia wieku, reguluje Ustawa; pełnienie mandatu członka
        organu kolegialnego po ustaniu biernego prawa wyborczego z tytułu osiągnięcia wieku przedłuża
        się do końca roku akademickiego, w którym wiek ten osiągnął;
    3)   wyborca – pracownik, student i doktorant Uniwersytetu posiadający czynne prawo wyborcze;
        w wyborach pośrednich – członek kolegium elektorów – elektor;
    4)    komisja wyborcza – Uczelniana Komisja Wyborcza lub wydziałowa komisja wyborcza;
    5)    rok wyborów – rok kalendarzowy, w którym upływa kadencja organów jednoosobowych
        i kolegialnych Uniwersytetu;
    6)   kalendarz wyborczy – szczegółowy harmonogram działań wyborczych podejmowanych przez
        komisje wyborcze;
    7)   zebrania wyborcze – zgromadzenia poszczególnych grup wyborców:
        a)     samodzielnych nauczycieli akademickich,
        b)     pozostałych nauczycieli akademickich,
        c)     pracowników niebędącym nauczycielami akademickimi,
        d)     studentów,
        e)     doktorantów,
        lub właściwych kolegiów elektorów;
    8)   kworum – minimalna liczba uczestników zebrania wyborczego, niezbędna do przeprowadzenia
        wyborów;
    9)   lista wyborcza – alfabetyczny wykaz kandydatów do pełnienia funkcji organów jednoosobowych
        lub kolegialnych;
  10)    karta wyborcza – wydrukowana na podstawie zatwierdzonego przez Uczelnianą Komisję
        Wyborczą wzoru oraz opieczętowana przez właściwą komisję wyborczą karta do głosowania;
  11)   głos wyborczy – głos wyborcy oddany na karcie wyborczej;
  12)   zwykła większość głosów – liczba głosów na „Tak” o co najmniej jeden głos większa od liczby
       głosów na „Nie” (nie bierze się pod uwagę głosów wstrzymujących się);
  13)   bezwzględna większość głosów – liczba głosów na „Tak” o co najmniej jeden głos większa
        od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów;
  14)   większość kwalifikowana – przekraczająca połowę wszystkich głosów wyborczych, wyrażona
        ułamkiem, większość głosów niezbędna do podjęcia uchwały przez właściwą komisję wyborczą;
  15)   nieważny głos wyborczy – głos wyborczy oddany na karcie wyborczej:
        a)     innej niż urzędowa,
        b)     całkowicie przedartej,
        c)     na której zaznaczono nazwiska większej liczby kandydatów niż liczba obsadzanych
             mandatów,
        d)     na której dokonano dopisków lub poprawek.
5.  Obsługę techniczną wyborów uczelnianych zapewnia Rektor, a wydziałowych – dziekan.
6.  Dokumentacja wyborów uczelnianych jest przechowywana w Biurze Rektora, a wyborów
   wydziałowych w dziekanatach wydziałów.
Po upływie 30 dni od stwierdzenia przez właściwą komisję
   wyborczą ważności wyborów dokumenty z głosowania, oprócz sporządzonych w toku wyborów
   protokołów i list rankingowych kandydatów, podlegają brakowaniu zgodnie z przepisami
   o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Protokoły i listy rankingowe podlegają brakowaniu po wszczęciu procedury wyborów na nową
   kadencję.

Rozdział 2. Komisje i organy wyborcze oraz ich kompetencje
 
§ 2.  Komisje wyborcze
1.  Uczelnianą Komisję Wyborczą, złożoną z 11 członków, powołuje Senat.
2.  W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej wchodzi:
   1)    8 członków komisji wybranych przez Senat spośród kandydatów zgłoszonych przez dziekanów
        wszystkich wydziałów – nie więcej niż po jednym z każdego wydziału; za wybrane uważa się
        te osoby, które uzyskały kolejno najwięcej głosów w głosowaniu łącznym zwykłą większością
        głosów. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w trakcie
        kadencji nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, mandat obejmuje osoba, która
        w głosowaniu zdobyła kolejno największą liczbę głosów;
   2)      przedstawiciel jednostek pozawydziałowych wybrany spośród kandydatów zgłoszonych przez
        Rektora;
   3)     przedstawiciel studentów delegowany przez samorząd studencki;
   4)     przedstawiciel doktorantów delegowany przez samorząd doktorantów.
3.  Członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej nie może być kandydat do pełnienia funkcji rektora,
    lub jego zastępcy, ani członek Uczelnianego Kolegium Elektorów.
4.    Obsługę prawną Uczelnianej Komisji Wyborczej zapewnia radca prawny delegowany przez Rektora.
5.    W posiedzeniach Uczelnianej Komisji Wyborczej mogą uczestniczyć, jako obserwatorzy,
    przedstawiciele tych wydziałów, które nie mają swoich reprezentantów w Komisji. 
    Przedstawicielami są kandydaci, o których mowa w ust. 1.
6.   Wydziałową komisję wyborczą składającą się z od 3 do 9 osób powołuje rada wydziału na wniosek
    dziekana. W jej skład wchodzą:
    1)     nauczyciele akademiccy, stanowiący od 1/3 do 2/3 składu komisji;
    2)     co najmniej jeden przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
    3)     co najmniej jeden wspólny przedstawiciel studentów i doktorantów wydziału.
7. Powołanie wydziałowej komisji wyborczej jest poprzedzone uchwałą rady wydziału, określającą
    liczbę członków komisji w nowej kadencji oraz liczebność przedstawicieli, o których mowa
    w ust. 6. Wniosek w tej sprawie, do rady wydziału, składa przewodniczący wydziałowej komisji
    wyborczej, najpóźniej do końca września roku kalendarzowego poprzedzającego rok wyborów.
8.    Kandydatów do wydziałowej komisji wyborczej z grupy nauczycieli akademickich i z grupy
    pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zgłaszają kierownicy jednostek
    organizacyjnych wydziału, z zastrzeżeniem, że każda jednostka zgłasza co najwyżej po jednym
    kandydacie z każdej grupy.
9.   Osoby, o których mowa w ust. 8, po wyrażeniu zgody na kandydowanie zostają wpisane na listę
    kandydatów na członków wydziałowej komisji wyborczej. Rada wydziału dokonuje wyboru osób
    z listy w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Na podstawie wyników głosowania
    wydziałowa komisja skrutacyjna przygotowuje listę rankingową kandydatów. Mandaty członków
    komisji, z zachowaniem przepisu ust. 6, obejmują kolejno kandydaci z największą liczbą głosów.  
    Lista rankingowa służy do uzupełnienia składu komisji w trakcie kadencji w przypadku wygaśnięcia
    mandatu jej członka.
10. Przedstawicieli studentów i doktorantów do wydziałowej komisji wyborczej delegują odpowiednio
    właściwe samorządy.
11. Członkiem wydziałowej komisji wyborczej nie może być kandydat do pełnienia funkcji dziekana
     lub jego zastępcy.
12.  Dziekan w terminie do 5 dni roboczych od powołania lub uzupełnienia składu wydziałowej komisji
     wyborczej przekazuje Rektorowi i przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej pisemną
     informację o powołaniu lub zmianach w składzie wydziałowej komisji wyborczej.
13.  Pierwsze posiedzenie komisji wyborczej odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od jej
     powołania i jest zwoływane przez przewodniczącego organu kolegialnego powołującego komisję
     wyborczą.
14. Komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, jego zastępcę oraz
     sekretarza. Osoby te tworzą prezydium komisji wyborczej.
15. Komisje wyborcze w zakresie swych kompetencji podejmują uchwały zwykłą większością głosów
     przy obecności co najmniej połowy składu komisji. Protokoły zebrań komisji wyborczej
     są podpisywane przez co najmniej dwie osoby z prezydium komisji.
16. Przewodniczący komisji wyborczej lub jego zastępca komunikują się z wyborcami w formie
     obwieszczeń, informacji, wyjaśnień lub stanowisk.
 
§ 3. Kolegia elektorów
1.  Organami właściwymi w sprawach wyboru organów jednoosobowych Uniwersytetu są: Uczelniane
    Kolegium Elektorów oraz wydziałowe kolegia elektorów.
2.  Uczelniane Kolegium Elektorów dokonuje wyboru rektora i prorektorów, a wydziałowe kolegium
    elektorów dokonuje wyboru dziekana i prodziekanów.
3.  W skład wszystkich kolegiów elektorów Uniwersytetu wchodzą nauczyciele akademiccy,
    pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi oraz studenci i doktoranci. Łącznie studenci
    i doktoranci w poszczególnych kolegiach stanowią nie mniej niż 20% ich składu, a liczbę
    przedstawicieli obu tych grup ustala się proporcjonalnie do liczebności studentów i doktorantów
    na wydziałach. Tryb wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów określają odpowiednio
    regulaminy samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
4.   Uczelniane Kolegium Elektorów liczy 120 osób. W jego skład wchodzą:
    1) członkowie Senatu, którego kadencja upływa w roku wyborów,
    2) wybrani elektorzy.
5. Wybór elektorów, o których mowa w ust. 4, pkt. 2, odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
    1)  z grona nauczycieli z tytułem profesora i stopniem naukowym doktora habilitowanego –
        z każdego wydziału, z zastrzeżeniem przepisów ust. 6, wybierana jest 1 osoba na zebraniu
        wyborczym tej grupy pracowników,
    2)  z grona pozostałych nauczycieli akademickich – z każdego wydziału, z zastrzeżeniem przepisów
        ust. 6, wybierana jest 1 osoba na zebraniu wyborczym tej grupy pracowników,
    3)  z grona studentów – wybieranych jest 5 osób na zebraniu wyborczym wszystkich studentów
        Uniwersytetu, z zachowaniem przepisu ust. 3,
    4)  z grona doktorantów – wybierana jest 1 osoba na zebraniu wyborczym wszystkich doktorantów
        Uniwersytetu, z zachowaniem przepisu ust. 3,
    5)  z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – wybierana jest 1 osoba na
        zebraniu wyborczym tej grupy pracowników Uniwersytetu,
    6)  z grona członków działających w Uniwersytecie związków zawodowych – wybierane są 2 osoby,
        z czego nie więcej niż po 1 przedstawicielu z każdego związku na wspólnym zebraniu delegatów
        związków zawodowych.
6.  Wyborów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 i 2 nie przeprowadza się na wydziałach, które 
     nie posiadają uprawnień akademickich.
7.  Wydziałowe kolegium elektorów stanowią członkowie rady wydziału, której kadencja upływa
     w roku wyborów.
 
 § 4. Kadencja komisji wyborczych oraz kolegiów elektorów
1.   Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów na nową kadencję są powoływane najpóźniej
    do końca listopada, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok wyborów. Komisje wyborcze
    rozwiązują się w chwili powołania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów następnej
    kadencji.
2.   Kadencja członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, którzy są jednocześnie członkami Senatu,
    jest tożsama z kadencją organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu, z uwzględnieniem
    szczególnych zasad kadencyjności przedstawicieli studentów i doktorantów, wynikających z trybu
    wyboru określonego odpowiednio w regulaminach samorządu studenckiego i samorządu
    doktorantów.
3.    Kadencja członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt. 2,
    rozpoczyna się 1 marca roku wyborów i trwa do ostatniego dnia lutego kolejnego roku wyborów.
4.    Kadencja wydziałowych kolegiów elektorów jest tożsama z kadencją organów jednoosobowych
    i kolegialnych Uniwersytetu, z uwzględnieniem szczególnych zasad kadencyjności przedstawicieli
    studentów i doktorantów, wynikających z trybu wyboru określonego odpowiednio w regulaminach
    samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
5.    Przy wygaszaniu mandatu członka komisji wyborczej oraz elektora kolegium elektorów stosuje
    się przepisy Statutu dotyczące wygaszania mandatów organów kolegialnych oraz przepisy
    właściwego regulaminu samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów.
6.    W przypadku wygaśnięcia mandatu członka komisji wyborczej uzupełnia się skład komisji poprzez:
    1)  
dokooptowanie kolejnego członka z listy rankingowej powstałej w trakcie wyborów dokonanych
         przez Senat lub przez rady wydziałów;
    2)     delegowanie kolejnego przedstawiciela przez właściwy samorząd studencki lub samorząd
         doktorantów;
    3)     przeprowadzenie wyborów uzupełniających w pozostałych przypadkach.
7.   W przypadku wygaśnięcia mandatu członka kolegium elektorów uzupełnia się skład kolegium
    zgodnie z przepisami dotyczącymi uzupełniania odpowiednio składu Senatu lub rady wydziału.
    Nie przewiduje się wyborów uzupełniających do składu grupy elektorów podanej
    w § 3 ust. 4 pkt. 2, za wyjątkiem przypadków, gdy liczba nieobsadzonych mandatów wzrośnie
    powyżej 5% lub nie będzie zachowana zasada minimum 20% udziału przedstawicieli studentów
    i doktorantów w organie wyborczym.
8.   W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego komisji wyborczej przed końcem kadencji,
    wyboru nowego przewodniczącego dokonuje się na kolejnym zebraniu komisji zwołanym przez
    zastępcę przewodniczącego, który przewodniczy temu zebraniu.
9.   W przypadku wygaśnięcia mandatu zastępcy przewodniczącego lub sekretarza komisji wyborczej
    przed końcem kadencji, przewodniczący komisji wyborczej organizuje zebranie komisji wyborczej
    w celu wyboru nowego członka prezydium.
 

§ 5. Zadania Uczelnianej Komisji Wyborczej
Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
1)  ustalenie uczelnianego kalendarza wyborczego, uwzględniającego fakt, że zakończenie wyborów
     następuje najpóźniej do dnia 31 maja roku wyborów;
2)     przeprowadzenie wyboru członków Senatu oraz wyborów uzupełniających przedstawicieli
     Uczelnianego Kolegium Elektorów z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
3)     przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na funkcję rektora wraz z pisemnym oświadczeniem
     o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska;
4)     potwierdzenie biernego prawa wyborczego kandydatów na funkcję rektora oraz ogłoszenie listy
     kandydatów, co najmniej 7 dni przed dniem wyborów;
5)     organizowanie spotkań kandydatów na rektora ze społecznością akademicką w terminie
     nie później niż 2 dni przed dniem wyborów;
6)     przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na prorektorów;
7)     przygotowanie urzędowych kart do głosowania z alfabetyczną listą kandydatów oraz list
     obecności wyborców na zebraniach wyborczych;
8)     zwoływanie zebrań wyborczych, stwierdzanie ich prawomocności i ogłaszanie wyników wyborów;
9)     organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych w celu wyboru rektora i prorektorów;
10) nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów, w szczególności nad sporządzaniem protokołów
     z czynności wyborczych przez komisje skrutacyjne;
11) zabezpieczenie dokumentacji wyborów;
12) niezwłoczne powiadomienie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o dokonanym
     wyborze rektora;
13) przeprowadzanie wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych oraz wyborów przedstawicieli
     do Senatu na nowo utworzonym wydziale, na którym nie powołano komisji wyborczej;
14) nadzorowanie przebiegu wyborów na wydziałach i prac wydziałowych komisji wyborczych;
15) rozstrzyganie protestów wyborczych;
16) dokonywanie wykładni przepisów Ordynacji na wniosek wydziałowych komisji wyborczych.
 

§ 6. Zadania wydziałowej komisji wyborczej
Do zadań wydziałowej komisji wyborczej należy w szczególności:
1)  ustalenie wydziałowego kalendarza wyborczego, uwzględniającego fakt, że zakończenie wyborów
    następuje najpóźniej do dnia 31 maja roku wyborów;
2)   organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych w celu wyboru przedstawicieli
    poszczególnych grup nauczycieli akademickich wydziału do Senatu oraz wyborów
    uzupełniających przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów;
3)   organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych w celu wyboru przedstawicieli
    poszczególnych grup pracowniczych do rady wydziału;
4)   przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na funkcję dziekana wraz z pisemnym oświadczeniem
    o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska;
5)   potwierdzenie biernego prawa wyborczego kandydatów na funkcję dziekana oraz ogłoszenie listy
    kandydatów, co najmniej 7 dni przed dniem wyborów;
6)   organizowanie spotkań kandydatów na funkcję dziekana ze społecznością akademicką wydziału
    w terminie nie później niż 2 dni przed dniem wyborów;
7)   przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na prodziekanów;
8)   przygotowanie urzędowych kart do głosowania z alfabetyczną listą kandydatów oraz list obecności
    wyborców na zebraniach wyborczych;
9)    zwoływanie zebrań wyborczych na wydziale, stwierdzanie ich prawomocności i ogłaszanie wyników
    wyborów;
10) organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych w celu wyboru dziekana i prodziekanów;
11)  nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów, w szczególności nad sporządzaniem protokołów
     z czynności wyborczych przez komisje skrutacyjne;
12) niezwłoczne powiadomienie Rektora i Uczelnianej Komisji Wyborczej o dokonanym wyborze
     dziekana i prodziekanów;
13)  cykliczny, nie rzadziej niż po każdym roku trwania kadencji, przegląd składu i liczebności rady
     wydziału.
 
Rozdział 3. Regulamin wyborczy
 
§ 7.  Zebranie wyborcze
1.   Ogłoszenie o zebraniu wyborczym, ze wskazaniem godziny i miejsca wyborów, podaje
    do wiadomości przewodniczący właściwej komisji wyborczej lub jego zastępca, co najmniej 7 dni
    przed terminem zebrania.
2.  Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów powinno być umieszczone w formie
    papierowej na tablicach informacyjnych w budynku rektoratu i w budynkach jednostek
    pozawydziałowych, rozesłane w formie elektronicznej w sposób zwyczajowo przyjęty oraz
    zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu.
3.  Ogłoszenie wydziałowej komisji wyborczej w sprawie wyborów powinno być umieszczone w formie
    papierowej na tablicach informacyjnych dziekanatu wydziału oraz jednostek organizacyjnych
    wydziału, rozesłane w formie elektronicznej w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczone
    na stronie internetowej wydziału.
4.   Wyborcy uczestniczący w zebraniu wyborczym podpisują listę obecności oraz na życzenie komisji
    wyborczej przedstawiają dokument potwierdzający tożsamość. Lista obecności jest podstawą
    do stwierdzenia kworum.
5.   Zebranie wyborcze prowadzi przewodniczący właściwej komisji wyborczej lub członek tej komisji
    upoważniony pisemnie przez przewodniczącego.
6.   Przewodniczący zebrania proponuje, spośród wyborców, którzy nie kandydują, skład komisji
    skrutacyjnej liczącej od 3 do 7 członków oraz spośród członków komisji wyborczej protokolanta. 
    Zatwierdzenie składu komisji i protokolanta następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
    głosów. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.
7.   W przypadku braku możliwości wyboru komisji skrutacyjnej spośród wyborców, zadania komisji
    skrutacyjnej realizuje właściwa komisja wyborcza.
8.    Zebrania wyborcze do przeprowadzenia wyborów organów kolegialnych są prawomocne, jeżeli
    bierze w nich udział co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. Regulaminy wyborcze
    samorządu studenckiego i samorządu doktorantów mogą określić odrębne przepisy w tym zakresie.
9.   Zebrania wyborcze do przeprowadzenia wyborów organów jednoosobowych i ich zastępców
    są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
10. Przewodniczący zebrania rozpoczyna zebranie od podania informacji o kworum, które stwierdza
     komisja skrutacyjna. Jeżeli brakuje kworum, przeprowadza się kolejne sprawdzenie listy obecności
     po upływie 15 minut od rozpoczęcia zebrania. Po ponownym stwierdzeniu braku kworum:
     1)    w przypadku zebrania wyborczego do przeprowadzenia wyborów organów jednoosobowych
          i ich zastępców - przewodniczący zamyka zebranie wyborcze;
     2)    w przypadku zebrania wyborczego do przeprowadzenia wyborów organów kolegialnych –
          § 7 ust. 8 nie obowiązuje, komisja skrutacyjna stwierdza kworum.
11. W czasie jednego zebrania wyborczego mogą być przeprowadzane głosowania w różnych
     sprawach wyborczych. Informacja o takim trybie głosowania powinna być podana w ogłoszeniu
     wyborczym.
12.  W trakcie wyborów do organów kolegialnych przeprowadza się głosowania aż do obsadzenia
     wszystkich mandatów. Jeżeli w trzech kolejnych głosowaniach nie obsadzono żadnego
     z wakujących mandatów wyznacza się kolejny termin zebrania wyborczego, z zachowaniem zasad
     określonych w ust. 1-3.
13.  Po każdym głosowaniu komisja skrutacyjna sporządza protokół głosowania, który powinien
     zawierać: przedmiot głosowania ze wskazaniem nazwisk kandydatów w kolejności alfabetycznej
     lub treści wniosku, liczbę głosujących, wynik głosowania, datę głosowania oraz podpisy członków
     komisji skrutacyjnej.
14.  Wszystkie sprawy dotyczące procedury wyborczej, wynikłe w trakcie zebrania, nieuregulowane
     w Ordynacji, rozstrzyga zebranie wyborcze zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
15.  Z zebrania wyborczego sporządzany jest protokół, którego załącznikami są protokoły głosowania,
     karty do głosowania i lista obecności. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania wyborczego,
     protokolant oraz przewodniczący komisji skrutacyjnej. 
 
§ 8. Ogólne zasady głosowania i kandydowania w wyborach
1.  Głosowanie przeprowadza się na kartach wyborczych, przygotowanych przez właściwą komisję
   wyborczą, opatrzonych pieczęcią tej komisji.
2.  Na karcie wyborczej znajdują się nazwiska i imiona kandydatów oraz kratka przed nazwiskiem
   każdego kandydata.
3.  Nazwiska kandydatów na karcie wyborczej podaje się alfabetycznie.
4.  Karty wyborcze są drukowane zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do Ordynacji.
5.  W trakcie głosowań obowiązuje następująca procedura:
    1)   wyborcy dokonują wyboru poprzez postawienie znaku „x” w kratce obok nazwiska kandydata –
        liczba postawionych znaków „x” nie może być większa niż liczba mandatów do obsadzenia;
    2)   karta do głosowania, na której nie zakreślono znaku „x” w kratce obok nazwiska żadnego
        kandydata oznacza wstrzymanie się od głosu;
    3)   głosy nieważne nie są uwzględniane przy określaniu wyników wyborów;
    4)   wybór następuje, gdy kandydat uzyskał bezwzględną większość głosów;
    5)   jeżeli w głosowaniu nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, zarządza się drugie i kolejne
        głosowania;
    6)   do każdego następnego głosowania wchodzą nie wybrani kandydaci z poprzedniego głosowania,
        z tym, że listę skraca się wykreślając kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbą głosów;
        w przypadku, gdy najmniejszą liczbę głosów uzyskała więcej niż jedna osoba, wszystkie one
        nie kwalifikują się do następnej tury głosowania;
    7)   głosowania przeprowadza się do chwili obsadzenia wszystkich mandatów lub do chwili,
        gdy w wyniku zastosowania procedury, liczba kandydatów będzie mniejsza od liczby mandatów
        do obsadzenia; w tym wypadku przewodniczący zebrania zarządza nowe wybory.
6.  Prawo zgłaszania kandydatów do objęcia mandatu organu jednoosobowego ma każdy członek
   społeczności Uniwersytetu (zgłasza kandydata na rektora) lub wydziału (zgłasza kandydata
   na dziekana).
7. Prawo zgłaszania kandydatów do objęcia mandatu członka w organie kolegialnym przysługuje
   każdemu wyborcy, który jest przedstawicielem danej grupy wyborczej na wydziale lub
   w jednostkach pozawydziałowych.
8.  Zgłoszenie kandydata do pełnienia mandatu organu jednoosobowego odbywa się w terminie
   i miejscu ustalonym przez właściwą komisję wyborczą, ma formę pisemną, zawiera oświadczenie
   kandydata o zgodzie na kandydowanie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3
   do Ordynacji.
9. Zgłoszenie kandydata do pozostałych organów odbywa się w trakcie zebrania wyborczego -
   co do zasady w formie ustnej. Zgłoszenie może przybrać formę pisemną z zachowaniem
   przepisów ust. 10.
10. Zgłoszony w trybie ust. 9 kandydat wyraża zgodę na kandydowanie oraz składa oświadczenie
     o przysługującym mu biernym prawie wyborczym.
11.  Zamknięcie listy zgłaszanych kandydatów następuje po wyczerpaniu zgłoszeń lub na wniosek
     wyborcy uczestniczącego w zebraniu wyborczym. Wniosek taki musi zostać przyjęty
     w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
12. Dodatkowe wymagania dla kandydatów ubiegających się o mandat organu jednoosobowego i jego
     zastępcy reguluje Ustawa i Statut.
 
 § 9. Głosowania w wyborach do organów jednoosobowych
1.  Przy wyborze organów jednoosobowych, za wybranego uważa się kandydata, który uzyska
   bezwzględną większość głosów.
2. Jeżeli w pierwszej turze głosowania bierze udział więcej niż dwóch kandydatów i żaden z nich
   nie uzyskał wystarczającej liczby głosów zgodnie z przepisem ust. 1, przeprowadza się drugą turę
   głosowania, w której bierze udział tylko dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę
   głosów w pierwszej turze. Jeżeli w pierwszej nierozstrzygniętej turze głosowania nie można określić
   drugiego kandydata ze względu na uzyskanie takiej samej liczby głosów przez kilku kandydatów
   przeprowadza się dodatkowe głosowanie jedynie wśród kandydatów, którzy uzyskali taką samą
   liczbą głosów w pierwszej turze. Ten tryb postępowania stosuje się do momentu wyłonienia tylko
   jednego kontrkandydata, z zastrzeżeniem, że jeśli nie uda się go wyłonić w kolejnych trzech
   dodatkowych głosowaniach zebranie wyborcze w głosowaniu jawnym może postanowić
   o odroczeniu zebrania.
3. Jeżeli żaden z kandydatów w drugiej turze głosowania nie uzyska bezwzględnej większości głosów
   przewodniczący zamyka zebranie. W takiej sytuacji właściwa komisja wyborcza zarządza nowe
   wybory.
4. Przy wyborze zastępców organów jednoosobowych, za wybranego uważa się kandydata, który
   uzyska bezwzględną większość ważnie oddanych głosów.
 
§ 10. Głosowania w wyborach do organów kolegialnych
1.  Przy wyborze organów kolegialnych za wybranych członków organu uważa się tych kandydatów,
   którzy uzyskali najwięcej głosów według sporządzonej listy rankingowej, przy spełnieniu wymogu
   bezwzględnej większości głosów.
2. Na karcie wyborczej do wyboru organów kolegialnych każdy wyborca może postawić co najwyżej
   tyle znaków „x” w kratkach przed nazwiskami kandydatów, ile mandatów jest do obsadzenia
   w danym głosowaniu.
3. Jeżeli na etapie głosowania dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą najmniejszą liczbę
   głosów uprawniającą do sprawowania mandatu przeprowadza się dodatkowe głosowania jedynie
   wśród tych kandydatów, stopniowo odrzucając kandydatury z najmniejszą liczbą głosów.
4. Jeżeli pozostał do obsadzenia jeden mandat, a dwa kolejne głosowania przeprowadzone w trybie
   przepisu ust. 3 nie wyłoniły zwycięzcy zebranie wyborcze może zadecydować o przeprowadzeniu
   losowania. Karty z nazwiskami i imionami kandydatów przygotowuje komisja skrutacyjna,
   a losowanie przeprowadza przewodniczący zebrania.
5. Po obsadzeniu wszystkich mandatów komisja skrutacyjna sporządza listę rankingową wszystkich
   kandydujących, która zostanie wykorzystana w przypadku konieczności aktualizacji składu organu
   w trakcie kadencji.
 

Rozdział 4. Wybory organów jednoosobowych
 
§ 11. Wybory rektora i prorektorów
1.   Procedurę wyborczą, zgodnie z terminarzem wyborczym, rozpoczyna Uczelniana Komisja
    Wyborcza od przyjmowania zgłoszeń kandydatów na funkcję rektora, począwszy od dwudziestego
    pierwszego dnia przed wyznaczonym terminem wyborów.
2.   Zamknięcie listy kandydatów na funkcję rektora następuje o godzinie 12:00, czternaście dni przed
    terminem wyborów.
3.   Po zamknięciu listy kandydatów na funkcję rektora przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
    ogłasza niezwłocznie zgłoszone kandydatury poprzez umieszczenie obwieszczenia na tablicy
    informacyjnej w budynku rektoratu oraz na stronie internetowej Uniwersytetu.
4.   Kandydat na funkcję rektora zgłasza pisemnie kandydatów na funkcje prorektorów nie później
    niż siedem dni przed terminem wyborów. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5.   Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać informacje o funkcjach, jakie zamierza się
    powierzyć poszczególnym prorektorom; krótką charakterystykę osiągnięć naukowych
    i doświadczeń organizacyjnych kandydata, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody
    na kandydowanie oraz zgoda na ujawnienie treści oświadczenia lustracyjnego Uczelnianemu
    Kolegium Elektorów.
6.   Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, niezwłocznie po zamknięciu listy kandydatów
    na funkcje prorektorów, zawiadamia przedstawicieli studentów i doktorantów, którzy są w składzie
    Uczelnianego Kolegium Elektorów, o konieczności wyrażenia zgody na zgłoszoną kandydaturę
    do pełnienia funkcji prorektora do spraw studenckich. Niezajęcie stanowiska w tej sprawie
    w terminie siedmiu dni od ogłoszenia listy kandydatów uważa się za wyrażenie zgody.
7.   Kandydat na funkcję rektora może zaprezentować program wyborczy w czasie wcześniejszych
    spotkań ze społecznością akademicką. W sprawach organizacyjnych korzysta ze wsparcia Biura
    Rektora oraz dziekanatów wydziałów.
8.   Zebranie wyborcze Uczelnianego Kolegium Elektorów zwołuje i przewodniczy mu przewodniczący
    Uczelnianej Komisji Wyborczej lub pisemnie upoważniony przez niego zastępca, według
    następującego porządku:
    1)     wybór protokolanta oraz komisji skrutacyjnej,
    2)     stwierdzenie prawomocności zebrania wyborczego (obecność co najmniej 2/3 składu kolegium
         elektorów),
    3)     przedstawienie listy kandydatów do objęcia funkcji rektora,
    4)     głosowanie w sprawie wyboru rektora,
    5)     ogłoszenie wyników wyborów.
9.   Kandydat, który został wybrany na stanowisko rektora, do czasu objęcia funkcji, otrzymuje miano
    Rektora-elekta.
10.Czynności wymienione w ust. 8 pkt 2-5 stosuje się odpowiednio do wyborów prorektorów.
11.W przypadku głosowania, w którym kandydat na prorektora nie uzyskał bezwzględnej większości
    głosów, Rektor-elekt zgłasza nowego kandydata.
12.W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, Rektor-elekt zgłasza nowego kandydata.
 
§ 12. Zawieszenie Rektora w pełnieniu obowiązków
W przypadku zawieszenia organu jednoosobowego w pełnieniu funkcji rektora, jego obowiązki do czasu wyboru nowego rektora przejmuje pierwszy zastępca zawieszonego Rektora.
 
§ 13.  Wybory dziekana i prodziekanów
1.   Do wyboru dziekana i prodziekanów stosuje się przepisy dotyczące wyboru rektora i prorektorów,
    z tym, że:
    1)     wyboru dokonuje wydziałowe kolegium elektorów;
    2)     zebranie wyborcze wydziałowego kolegium elektorów zwołuje wydziałowa komisja wyborcza;
    3)     kandydaci na dziekana i prodziekanów muszą spełnić wymagania określone w Ustawie
         i Statucie.
2.   Każdy kandydat na dziekana może zaprezentować program wyborczy w czasie spotkań
    ze społecznością wydziału. W sprawach organizacyjnych korzysta ze wsparcia dziekanatu oraz
    sekretariatów jednostek organizacyjnych wydziału.
 
§ 14. Odwołanie dziekana i prodziekanów
1.   Wydziałowe kolegium elektorów może odwołać dziekana i prodziekanów.
2.   Wnioski w tej sprawie, z wyłączeniem przepisu ust. 6, zgłasza pisemnie przewodniczącemu
    wydziałowej komisji wyborczej lub upoważnionemu przez niego zastępcy:
    1)     Rektor w przypadku stwierdzenia naruszenia przez dziekana przepisów prawa lub Statutu;
    2)     co najmniej 2/3 elektorów wydziałowego kolegium elektorów;
    3)     dziekan w przypadku wniosku o odwołanie prodziekana;
    4)     co najmniej 3/4 przedstawicieli studentów i doktorantów będących elektorami wydziałowego
         kolegium elektorów w przypadku wniosku o odwołanie prodziekana właściwego do spraw
         studenckich.
3.   O wnioskach wniesionych w trybie przepisu ust. 2 pkt 2-4 przewodniczący wydziałowej komisji
    wyborczej lub upoważniony przez niego zastępca niezwłocznie powiadamia Rektora.
4.   Głosowanie w sprawie odwołania dziekana lub prodziekana jest ważne, jeżeli w zebraniu
    uczestniczy nie mniej niż 2/3 elektorów wydziałowego kolegium elektorów. Odwołanie następuje,
    jeżeli wniosek o odwołanie dziekana uzyskał co najmniej 3/4 ważnie oddanych głosów, a wniosek
    o odwołanie prodziekana uzyskał bezwzględną większość głosów.
5.   Wniosek o odwołanie dziekana lub jego zastępcy rozpatrywany jest w terminie do trzydziestu dni
    od dnia jego złożenia.
6.   W przypadku rażącego naruszenia prawa przez dziekana Rektor może odwołać dziekana
    po zasięgnięciu opinii Senatu.
 
§ 15. Zawieszenie dziekana w pełnieniu obowiązków
1.   Do czasu rozpatrzenia wniosku o odwołanie dziekana Rektor może zawiesić go w pełnieniu
    obowiązków.
2.   Dziekan zostaje zawieszony w pełnieniu funkcji z mocy prawa, w przypadku gdy toczy się
    przeciwko niemu postępowanie karne z oskarżenia publicznego o przestępstwo umyślne
    lub postępowanie o umyślne przestępstwo skarbowe.
3.   Obowiązki dziekana, który został zawieszony, przejmuje do czasu nowych wyborów pierwszy
    zastępca dziekana.
 
 Rozdział 5. Wybory organów kolegialnych
 
§ 16. Wybory do Senatu
1.   Zebrania wyborcze wyłaniające przedstawicieli do Senatu organizuje:
    1)     Uczelniana Komisja Wyborcza, oddzielnie w grupie nauczycieli akademickich z jednostek
         pozawydziałowych oraz w grupie pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami
         akademickimi;
    2)     wydziałowa komisja wyborcza, oddzielnie w grupie samodzielnych nauczycieli akademickich
         oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich wydziału;
    3)     samorząd studencki; z udziałem przedstawiciela wydziałowej komisji wyborczej;
    4)     samorząd doktorantów z udziałem przedstawiciela Uczelnianej Komisji Wyborczej.
2.   Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej przekazuje przewodniczącemu Uczelnianej Komisji
    Wyborczej w terminie do 3 dni roboczych informację o członkach senatu wybranych na wydziale.
3.   Przedstawiciele wydziałowej komisji wyborczej lub Uczelnianej Komisji Wyborczej biorący udział
    w zebraniach wyborczych samorządu studenckiego i samorządu doktorantów przekazują
    przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie do 3 dni roboczych informacje
    o wybranych członkach Senatu.
4.   Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej sporządza informację o członkach senatu na kolejną
    kadencję i przekazuje ją Rektorowi.
 
§ 17. Wybory do rady wydziału
1.   Zebrania wyborcze wyłaniające przedstawicieli pracowników do rady wydziału przeprowadza
    wydziałowa komisja wyborcza na zebraniach wyborczych organizowanych oddzielnie
    dla poszczególnych grup wyborców:
    1)     samodzielnych nauczycieli akademickich;
    2)     pozostałych nauczycieli akademickich;
    3)     pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
2.   Zebrania wyborcze wyłaniające przedstawicieli studentów i doktorantów organizuje odpowiednio
    samorząd studencki lub samorząd doktorantów przy udziale przedstawiciela wydziałowej komisji
    wyborczej.
3.   Przedstawiciel wydziałowej komisji wyborczej biorący udział w zebraniach wyborczych samorządu
    studenckiego lub samorządu doktorantów przekazuje przewodniczącemu wydziałowej komisji
    wyborczej w terminie do 3 dni roboczych informację o wybranych członkach do rady wydziału.
4.   Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej sporządza informację o składzie rady wydziału
    na kadencję i przekazuje ją dziekanowi.
5.   Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Uniwersytetu tworzony jest nowy wydział, skład rady
    nowego wydziału i tryb jej wyłaniania określa Senat w uchwale o utworzeniu wydziału,
    z zachowaniem przepisów Ustawy i Statutu.
6.   Do czasu powołania rady wydziału na nowoutworzonym wydziale kompetencje tego organu
    sprawuje Senat, a kompetencje dziekana upoważniony przez Rektora nauczyciel akademicki.
    Procedury wyborcze na nowoutworzonym wydziale powinny zakończyć się w terminie
    do 6 miesięcy od utworzenia wydziału.
 
Rozdział 6. Zmiany w trakcie kadencji
 
§ 18. Wybory uzupełniające
1.   W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu osoby pełniącej funkcję organu
    jednoosobowego, jego zastępcy lub członka organu kolegialnego przeprowadza się wybory
    uzupełniające.
2.   Obowiązek przedłożenia właściwej komisji wyborczej informacji o wygaśnięciu mandatu członka
    organu kolegialnego spoczywa na osobie, która na podstawie przepisów Statutu jest uprawniona
    do zwołania posiedzenia organu kolegialnego, a w przypadku przedstawicieli studentów
    lub doktorantów na przewodniczącym samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów.
3.   Wniosek w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do przewodniczącego właściwej
    komisji wyborczej składa:
    1)     Rektor – w przypadku wyboru prorektora;
    2)     pierwszy zastępca rektora – w przypadku wyboru rektora;
    3)     dziekan wydziału – w przypadku wyboru prodziekana;
    4)     pierwszy zastępca dziekana – w przypadku wyboru dziekana.
4.    Z dniem uprawomocnienia się wyboru nowego organu jednoosobowego funkcje zastępców byłego
     organu jednoosobowego wygasają.
5.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego mandat obejmuje osoba, która
    w trakcie ostatnich wyborów uzyskała kolejno największą liczbę głosów z zachowaniem warunku
    bezwzględnej większości głosów i wyraziła zgodę na objęcie mandatu.
6.   Jeżeli uzupełnienie składu organu kolegialnego w sposób, o którym mowa w ust. 5 jest niemożliwe,
    przeprowadza się wybory uzupełniające.
 
§ 19. Zmiana składu rady wydziału w trakcie kadencji
1.   W przypadku zmian w składzie osobowym rady wydziału w trakcie kadencji, skutkujących
    niezachowaniem proporcji przedstawicieli poszczególnych grup wyborczych w składzie rady
    lub potrzebą powołania kolejnego prodziekana, dokonuje się aktualizacji liczby członków
    rady wydziału.
2.   Aktualizacja, o której mowa w ust. 1, odbywa się w trybie:
    1)     wyborów uzupełniających w grupie pracowników wydziału, w której liczba przedstawicieli
         jest niezgodna z przepisami Statutu lub
    2)     wyborów uzupełniających w grupie studentów i doktorantów, w której liczba przedstawicieli
         jest niezgodna z przepisami Statutu, lub
    3)     wdrożenia procedury odwołania członka rady wydziału wyłonionego w danej grupie wyborczej.
3.   Wniosek w sprawie konieczności aktualizacji składu rady wydziału składa do przewodniczącego
    wydziałowej komisji wyborczej dziekan lub jego pierwszy zastępca.
4.   W przypadku konieczności aktualizacji składu rady wydziału w grupie studentów lub doktorantów
    przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio. Wniosek w tej sprawie
    do przewodniczącego samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów przekazuje
    przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej.
5.   Wydziałowa komisja wyborcza podejmuje uchwałę o odwołaniu ze składu rady wydziału wymaganej
    liczby przedstawicieli wyłonionych z danej grupy wyborczej, rozpoczynając od członka rady
    wydziału, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów według listy rankingowej, zarchiwizowanej
    przez wydziałową komisję wyborczą.
6.   W przypadku, gdy wyniki wcześniejszych wyborów nie pozwalają na zastosowanie trybu, o którym
    mowa w ust. 5, przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej składa wniosek do rady wydziału
    o odwołanie wszystkich przedstawicieli pracowników w grupie wyborczej, w której liczba
    przedstawicieli jest niezgodna z przepisami Statutu. Uchwała w tej sprawie jest podejmowana
    zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy statutowego składu rady.
    Po odwołaniu członków rady wydziału przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej wszczyna
    procedurę wyborów uzupełniających w danej grupie wyborczej.
7.   Procedura aktualizacji składu rady wydziału powinna się zakończyć najpóźniej w ciągu dwóch
    miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. Do tego okresu nie wlicza się
    okresów wolnych od zajęć dydaktycznych oraz sesji egzaminacyjnych, wynikających z ramowej
    organizacji roku akademickiego.
 
Rozdział 7. Przepisy końcowe
 
§ 20. Ważność wyborów i protesty wyborcze
1.   Wyniki wyborów są ważne po upływie 7 dni od ich ogłoszenia, o ile nie zostanie złożony w tym
    czasie do właściwej komisji wyborczej protest wyborczy.
2.   Protest wyborczy przeciwko ważności wyborów może być wniesiony w szczególności w przypadku
    naruszenia przepisów Statutu lub regulaminu właściwego samorządu studenckiego lub samorządu
    doktorantów i mających wpływ na wynik wyborów lub glosowania, a także z powodu podejrzenia
    o fałszerstwo wyborcze.
3.   Protest wyborczy może złożyć każdy wyborca w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystąpienia
    okoliczności zgłaszanych w proteście. Wnoszący protest formułuje zarzuty oraz przedstawia
    lub wskazuje dowody na ich poparcie.
4.   Protest wyborczy w przypadku zastrzeżeń do wyborów na wydziale jest rozpatrywany przez
    Uczelnianą Komisję Wyborczą w terminie do 7 dni od dnia zebrania wyborczego, którego protest
    dotyczy. Jeżeli protest dotyczy naruszenia formalnych przepisów związanych z zachowaniem
    terminów określonych w Statucie, decyzję w sprawie protestu może podjąć niezwłocznie
    prezydium Uczelnianej Komisji Wyborczej. Od decyzji podjętych przez Uczelnianą Komisję
    Wyborczą odwołanie nie przysługuje.
5.   Właściwa komisja wyborcza rozstrzyga protest wyborczy w drodze uchwały decydując
    o uwzględnieniu lub odrzuceniu protestu. Rozstrzygnięcie przekazywane jest na ręce składającego
    protest i zamieszczane w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
    Uniwersytetu.
6.   Protest wyborczy w sprawie wyborów prowadzonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą
    rozpatruje Senat w terminie do 21 dni od dnia zebrania wyborczego, którego protest dotyczy,
    chyba że Uczelniana Komisja Wyborcza w trybie autokontroli uwzględni protest w całości, o ile nie
    wymaga to ponownego przeprowadzenia wyborów. Od decyzji podjętych przez Senat odwołanie
    nie przysługuje.
7.   W przypadku stwierdzenia zasadności protestu, odpowiednio Uczelniana Komisja Wyborcza
    lub Senat unieważnia wybory w całości lub w zakresie określonych mandatów oraz wskazuje
    czynność, od której należy ponowić procedurę wyborczą.
8.   Ponowne wybory odbywają się nie później niż w ciągu 7 dni od podjęcia przez Uczelnianą Komisję
    Wyborczą lub Senat uchwał o unieważnieniu wyborów.
 

 

 

§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
1.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.   Kadencja kolegium elektorów wybranego do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2012-2016
    upływa z dniem 29 lutego 2016 r.
3.   Kadencja kolegium elektorów do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2016-2020 rozpoczyna się
    z dniem 1 marca 2016 r., z zachowaniem zasad kadencyjności opisanych w § 4 ust. 3.

  

Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2015
Data publikacji:
29.04.2015 10:02
Data aktualizacji:
29.04.2015 12:50
Liczba wyświetleń:
4608
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalNr1Ordynacjawyborcza.docx22.89 KB
Zal2Ordynacjawyborcza.docx20.45 KB
Zal3Ordynacjawyborcza.docx14.74 KB
UchwNr706.doc162.5 KB