Nr 712 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnego kierunku studiów - inżynieria kosmiczna

 
UCHWAŁA Nr 712
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie utworzenia interdyscyplinarnego kierunku studiów - inżynieria kosmiczna
 
Na podstawie art. 9a. ust. 1a oraz art. 10a i art.11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012. 572 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z uchwałą Nr 711 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie
określenia efektów kształcenia dla kierunku inżynieria kosmiczna,
na wniosek Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
    i Budownictwa, tworzy się interdyscyplinarny kierunek studiów pn.: inżynieria kosmiczna
    
w obszarach kształcenia w zakresie nauk technicznych i nauk ścisłych o profilu 
    ogólnoakademickim, z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia
    - inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki, w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej.
 
2.  Kierunek kształcenia, o którym mowa w ust. 1, prowadzony jest wspólnie z Wydziałem Fizyki
   i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
3. Minimum kadrowe stanowią nauczyciele akademiccy Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
   i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydziału Fizyki i Astronomii
   Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
4.  Sposób prowadzenia studiów, ich organizację oraz zasady finansowania tych studiów i rozliczania 
   kosztów ich prowadzenia, określa umowa zawarta pomiędzy uczelniami.
 
§ 2
1. Kształcenie na utworzonym kierunku studiów, prowadzone będzie od 1 października 2016 roku
   na podstawie programu kształcenia i programu studiów, w tym planu studiów dostosowanych
   do efektów kształcenia, określonych przez Senat.
 
2. Absolwent kierunku otrzymuje wspólny dyplom ukończenia studiów oraz tytuł zawodowy
   na podstawie uzyskanych kwalifikacji.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2015 roku.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2015
Data publikacji:
30.04.2015 10:11
Data aktualizacji:
30.04.2015 10:13
Liczba wyświetleń:
3062
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr712.docx16.83 KB