Nr 713 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 

 
 
UCHWAŁA Nr 713
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach
i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012. 572 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu, w związku
z uchwałą Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza
i kreowanie trendów, gospodarowanie surowcami odnawialnymii mineralnymi, gospodarowanie zasobami wodnymi, pedagogika wczesnej edukacji, technologia drewna, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii,
na wniosek rad wydziałów, Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. W Uniwersytecie tworzy się kierunki studiów:
   1)     na Wydziale Prawa i Administracji – kierunek: administracja i cyfryzacja – w obszarach
        kształcenia w zakresie nauk społecznych oraz nauk technicznych; realizacja kształcenia
        na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich
        z 6. semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu
        praktycznym,
   2)     na Wydziale Humanistycznym – kierunek: analiza i kreowanie trendów – w obszarach
        kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i nauk społecznych; realizacja kształcenia
        na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6. semestralnym
        okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim,
   3)     na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa – kierunek: gospodarowanie
          surowcami odnawialnymi i mineralnymi
– w obszarach kształcenia w zakresie nauk
        rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz nauk technicznych; realizacja kształcenia
        na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7. semestralnym
        okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim,
   4)     na Wydziale Nauk o Środowisku – kierunek: gospodarowanie zasobami wodnymi -
        w obszarze kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; realizacja
        kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - inżynierskich
        z 7. semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu
        ogólnoakademickim,
   5)     na Wydziale Nauk Społecznych – kierunek: pedagogika wczesnej edukacji - w obszarach
        kształcenia w zakresie nauk społecznych i nauk humanistycznych; realizacja kształcenia
        na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich
        z 6. semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu
        ogólnoakademickim,
   6)     na Wydziale Nauk Technicznych – kierunek: technologia drewna - w obszarze kształcenia
        w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; realizacja kształcenia na poziomie
        stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki
        w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu praktycznym,
   7)     na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt – kierunek: zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
        w obszarach kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk
        społecznych, nauk humanistycznych, a także nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk
        o kulturze fizycznej; realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego
        stopnia - licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki
        bezspecjalnościowej; studia o profilu praktycznym.
 
§ 2
Na kierunku inżyniera środowiska tworzy się niestacjonarną formę studiów drugiego stopnia
z 4. semestralnym okresem nauki, o profilu ogólnoakademickim w zakresie specjalności: „inżynieria sanitarna i wodna”.
 
§ 3
Likwiduje się kierunek edukacja techniczno-informatyczna, prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki.
 
 
§ 4
Na kierunku ochrona środowiska, prowadzonym na Wydziale Nauk o Środowisku likwiduje się studia pierwszego stopnia-inżynierskie z 7. semestralnym okresem nauki.
 
§ 5
Likwiduje się niestacjonarną formę studiów na kierunkach:
    1)     matematyka – realizowaną na poziomie studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym
         okresem nauki,
    2)     stosunki międzynarodowe - realizowaną na poziomie studiów pierwszego stopnia -
         licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki oraz na poziomie studiów drugiego stopnia
         z 4. semestralnym okresem nauki.
 
§ 6
W Uniwersytecie dokonuje się zmian w ofercie kształcenia na niżej wymienionych kierunkach studiów:
    1)  administracja:
        a)  tworzy się specjalność: „administracja skarbowa”, z realizacją kształcenia na poziomie
            stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem
            nauki,
    2)  biologia:
        a)  likwiduje się specjalności: „biologia z nauczeniem wychowania fizycznego” oraz „zarządzanie
            zasobami przyrody”, realizowane na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia -
            licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki,
    3)  dziennikarstwo i komunikacja społeczna:
        a)  tworzy się specjalności: „radiowo-telewizyjną” oraz „komunikacja wizerunkowa”, z realizacją
            na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
        b)  likwiduje się specjalności: „edytorstwo tekstów”, „zarządzanie informacją naukową” oraz
            ścieżkę bezspecjalnościową, realizowane na poziomie stacjonarnych studiów drugiego
            stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
    4)  filologia polska:
        a)  likwiduje się specjalność: „komunikowanie publiczne”, realizowaną na poziomie stacjonarnych
            studiów pierwszego stopnia – licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki,
        b)  likwiduje się specjalności: „studia kulturowe” i „zarządzanie informacją naukową”,
            realizowane na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym
            okresem nauki,
        c)  likwiduje się specjalność: „edytorstwo tekstów”, realizowane na poziomie niestacjonarnych
            studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
    5)  filozofia:
       a)  tworzy się specjalność: „interakcje społeczne i kooperacja”, z realizacją na poziomie
           stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,  
      
b)  likwiduje się specjalności: „studia kulturowe”, „specjalność nauczycielską w zakresie filozofii
           i etyki”, realizowane na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym
          okresem nauki,
    6)  gospodarka przestrzenna:
       a)  tworzy się specjalność: „urbanistyka”, z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów
           pierwszego stopnia – inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki,
    7)  historia:
       a)  likwiduje się specjalności: „edytorstwo tekstów” oraz „zarządzanie informacją naukową”,
           realizowane na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym
           okresem nauki,
    8)  inżynieria środowiska:
       a)  tworzy się specjalność: „inżynieria sanitarna i wodna”, z realizacją kształcenia na poziomie
           stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3. semestralnym okresem nauki,
       b)  likwiduje się specjalności: „zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i gospodarowanie
           odpadami” oraz „inżynieria gospodarowania wodą”, realizowane na poziomie stacjonarnych
           studiów drugiego stopniaz 3 semestralnym okresem nauki,
    9)  ochrona środowiska (na Wydziale Nauk o Środowisku):
       a)  tworzy się specjalność: „inżynieria i waloryzacja ekologiczna”, z realizacją na poziomie
           stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3. semestralnym okresem nauki,
       b)  likwiduje się specjalności: „biotechnologia w ochronie środowiska”, „systemy waloryzacji
           środowiska” oraz „inżynieria ekologiczna”, realizowane na poziomie stacjonarnych studiów
           drugiego stopnia z 3. semestralnym okresem nauki,
   10) pedagogika:
        a)  likwiduje się specjalność: „edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna”, realizowaną na poziomie
           stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia – licencjackich
           z 6. semestralnym okresem nauki,
   11) rolnictwo:
        a)  tworzy się specjalności: „agrobiznes” oraz „produkcja rolnicza”, z realizacją na poziomie
            stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia – inżynierskich
            z 7. semestralnym okresem nauki,
        b)  likwiduje się specjalność: „konsulting ekonomiczno-rolniczy”, realizowaną na poziomie
           stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia – inżynierskich
           z 7. semestralnym okresem nauki,
        c)  likwiduje się specjalność: „doradztwo w agrobiznesie”, realizowaną na poziomie
           stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3. semestralnym okresem nauki,
   12)  rybactwo:
        a)  tworzy się specjalność: „akwakultura i rybactwo”, z realizacją na poziomie stacjonarnych
            studiów drugiego stopnia z 3. semestralnym okresem nauki (oferta w języku angielskim),
   13) stosunki międzynarodowe:
        a)  likwiduje się specjalność: „zarządzanie informacją naukową”, realizowaną na poziomie
            stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
   14)  technologia żywności i żywienie człowieka:
        a)  tworzy się ścieżkę bezspecjalnościową, z realizacją na poziomie niestacjonarnych studiów
            pierwszego stopnia - inżynierskich z 7 semestralnym okresem nauki,
        b)  likwiduje się specjalności: „technologia mięsa”, „technologia mleczarska”, „technologia
            produktów roślinnych” oraz „żywienie człowieka”, realizowane na poziomie niestacjonarnych
            studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki,
   15)  towaroznawstwo:
        a)  tworzy się specjalności: „menedżer produktu” oraz „menedżer laboratorium badań żywności”,
            z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - inżynierskich
            z 7. semestralnym okresem nauki,
        b)  tworzy się specjalności: „zarządzanie procesami w produkcji i usługach” oraz „menedżer
            usług gastronomiczno-hotelarskich”, z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych
            studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki,
        c)  likwiduje się specjalności: „kontrola i sterowanie jakością w gospodarce żywnościowej”
            oraz „towaroznawstwo handlowo-celne”, realizowane na poziomie stacjonarnych studiów
            pierwszego stopnia - inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki,
        d)  likwiduje się specjalność: „jakość żywności i obrót towarem”, realizowaną na poziomie
            stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3. semestralnym okresem nauki.
 
§ 4
1. Kształcenie na utworzonych uchwałą kierunkach studiów i formach kształcenia, specjalnościach
   i formach studiów, prowadzone będzie od 1 października 2016 roku na podstawie programów
   kształcenia, programów studiów, w tym planów studiów dostosowanych do efektów kształcenia,
   określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia danego kierunku.
2. Absolwenci utworzonych kierunków otrzymują dyplom ukończenia studiów oraz tytuł zawodowy
   na podstawie uzyskanych kwalifikacji, w zależności od kierunku studiów i formy kształcenia,
   w zakresie zrealizowanej specjalności.
3. Studenci, realizujący naukę na zlikwidowanych niniejszą uchwałą: kierunku, specjalnościach,
   formach kształcenia i formach studiów, kontynuują naukę zgodnie z rozpoczętym cyklem
   kształcenia według programu kształcenia, programu i planu studiów do momentu jego zakończenia.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2015
Data publikacji:
30.04.2015 13:56
Data aktualizacji:
30.04.2015 13:57
Liczba wyświetleń:
2634
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr713.docx44.5 KB