Nr 714 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku

 
UCHWAŁA Nr 714
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku
 
Na podstawie art. 195 ust. 1 i 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów, stanowi się, co następuje:
 
 
Studia doktoranckie objęte naborem
 § 1
1.  Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich
   w dziedzinach nauki:
     1)  biologicznych, w dyscyplinie naukowej:
          a)  biologia;
     2)  humanistycznych, w dyscyplinach naukowych:
          a)  filozofia,
          b)  historia,
          c)  językoznawstwo,
          d)  literaturoznawstwo;
     3)  społecznych, w dyscyplinach naukowych:
          a)  nauki o polityce,
          b)  pedagogika;
     4)  rolniczych, w dyscyplinach naukowych:
          a)  agronomia,
          b)  inżynieria rolnicza,
          c)  ochrona i kształtowanie środowiska,
          d)  rybactwo,
          e)  technologia żywności i żywienia,
          f)   zootechnika;
     5)  technicznych, w dyscyplinie naukowej:
         a)  geodezja i kartografia;
     6)  teologicznych;
     7)  weterynaryjnych.
 
Tryb ubiegania się kandydatów o przyjęcie na studia doktoranckie
 § 2
1.  Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w drodze
     konkursu w ramach limitów ustalonych przez Senat.
2.  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia
     lub statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”.
 
§ 3
1.  Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów wymagane są następujące
     dokumenty:
   1)  podanie (na formularzu),
   2)  odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub odpis dyplomu ukończenia studiów
        jednolitych magisterskich, (w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta
        studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – odpis dyplomu
        ukończenia studiów pierwszego stopnia),
   3)  dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
        magisterskich (w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta studiów
        pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – ostateczny wynik studiów
        pierwszego stopnia) – bez wyrównywania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,
   4)  dokument potwierdzający dotychczasowy wynik realizowanych studiów (dotyczy kandydatów
        posiadających jednocześnie status studenta jednolitych studiów magisterskich i beneficjenta
        programu „Diamentowy Grant”),
   5)  dokument potwierdzający legitymowanie się statusem beneficjenta programu „Diamentowy Grant”
        w oryginale lub jego uwierzytelnioną kopię (dotyczy kandydatów – beneficjentów programu
        „Diamentowy Grant”),
   6)  fotografię w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektronicznym,
   7)  dwie fotografie o wymiarach 35 × 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy
        wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz
        numerem PESEL,
   8)  kserokopię obu stron dowodu osobistego,
   9)  zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą,
        uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych
        studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów
        wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydat kończący studia za granicą zostanie zwolniony
        na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy
        międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego
        stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich
        w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów
        wyższych wydanym za granicą).
2. Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe
    dokumenty:
   1)  świadectwo zdrowia, zgodnie ze wzorem UWM,
   2)  akt urodzenia w oryginale lub jego poświadczona kopia,
   3)  kserokopię dokumentu tożsamości, poświadczoną za zgodność z oryginałem,
   4)  potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
       nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
       Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
       Zdrowia.
   5)  zaświadczenie o znajomości języka polskiego.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-2 należy złożyć w terminie:
   1)  kandydaci na I rok studiów w dziedzinie nauk weterynaryjnych – do 22 czerwca 2015 r.,
   2)  kandydaci na I rok studiów w pozostałych dziedzinach nauki/dyscyplinach naukowych –
        do 4 września 2015 r.
4.  W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna
   w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata,
   zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopnień niepełnosprawności oraz
   specyfikę danej dyscypliny naukowej.
 
A. Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
    doktoranckie, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym
    w Polsce 
§ 4
1. Postępowanie kwalifikacyjne kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie kryteriów
    określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
   obejmującym:
    1) średnią ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z dziedziny nauki/dyscypliny naukowej w zakresie, której
        będą realizowane studia doktoranckie,
    2) wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
    3) ocenę na dyplomie ukończenia studiów,
        z uwzględnieniem ust. 3.
3.  Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
     z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
4.  Egzaminy oceniane są w skali 2 – 5.
5.  Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego dyskwalifikuje kandydata z dalszego
   postępowania rekrutacyjnego.
 
B.  Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie
     na studia doktoranckie legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych
     wydanym za granicą
§ 5
1. Kwalifikację kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie wyniku egzaminu
    kwalifikacyjnego z dyscypliny naukowej, w zakresie której będą realizowane studia doktoranckie,
    z uwzględnieniem ust. 2.
2. Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
    z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
3.  Egzaminy oceniane są w skali 2 – 5.
4.  Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego dyskwalifikuje kandydata z dalszego
    postępowania rekrutacyjnego.
 
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
§ 6
1.  Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza:
    1)  rankingową listę kandydatów w kolejności według uzyskanej średniej ocen z uwzględnieniem
         przepisów określonych w § 4-5 niniejszej uchwały,
    2)  rankingową listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów w ramach określonego
         limitu miejsc.
2.  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów nastąpi:
    1)  w dziedzinie nauk weterynaryjnych – 26 czerwca 2015 roku.,
    2)  w pozostałych dziedzinach nauki/dyscyplinach naukowych – 11 września 2015 roku.
3.  Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania
    do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie
    wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.
4.  Terminy egzaminów kwalifikacyjnych oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania
    kwalifikacyjnego – określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 § 7
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana w trybie
    określonym odrębnymi przepisami.
2. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
    1)  przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
    2)  dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
    3)  przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego,
    4)  przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,
    5)  podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,
    6)  zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjęciu
         lub nieprzyjęciu na studia,
    7)  przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazywanie ich Rektorowi.
 
Przepisy uchylające i końcowe
§ 8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 
§ 9
Traci moc uchwała Nr 678 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 marca
2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów
doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2015
Data publikacji:
04.05.2015 08:02
Data aktualizacji:
04.05.2015 11:47
Liczba wyświetleń:
3819
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr714.docx33.95 KB
ZalNr1doUchwNr714.pdf99.11 KB
ZalNr2doUchwNr714.pdf89.65 KB