Nr 715 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku

 
UCHWAŁA Nr 715
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku
 
Na podstawie art. 195 ust. 1 i 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych, stanowi się,
co następuje:
 
Tryb ubiegania się kandydatów o przyjęcie na studia doktoranckie, realizowane w języku polskim i języku angielskim
 
§ 1
1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich
    w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie naukowej: nauki o polityce, realizowane w języku
    polskim i języku angielskim, w ramach limitu ustalonego przez Senat.
2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia
    lub statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”.
 
§ 2
1. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów wymagane są następujące
   dokumenty:
    1)   podanie (na formularzu),
    2)   odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub odpis dyplomu ukończenia studiów
          jednolitych magisterskich, (w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta
          studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – odpis dyplomu
          ukończenia studiów pierwszego stopnia),
    3)   dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
          magisterskich (w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta studiów
          pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” ostateczny wynik studiów
          pierwszego stopnia) – bez wyrównywania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,
    4)   dokument potwierdzający dotychczasowy wynik realizowanych studiów (dotyczy kandydatów
          posiadających jednocześnie status studenta jednolitych studiów magisterskich i beneficjenta
          programu „Diamentowy Grant”),
   5)   dokument potwierdzający legitymowanie się statusem beneficjenta programu „Diamentowy Grant”
         w oryginale lub jego uwierzytelnioną kopię (dotyczy kandydatów – beneficjentów programu
         „Diamentowy Grant”),
   6)   fotografię w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektronicznym,
   7)   dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy
         wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem
         oraz numerem PESEL,
   8)   kserokopię obu stron dowodu osobistego,
   9)   zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą,
         uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych
         studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów
         wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydat kończący studia za granicą zostanie zwolniony
         na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy
         międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego
         stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich
         w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów
         wyższych wydanym za granicą),
10)   potwierdzenie znajomości języka angielskiego zgodne z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi
        (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia realizowane w języku angielskim).
2. Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe
    dokumenty:
    1)  świadectwo zdrowia, zgodnie ze wzorem UWM,
    2)  akt urodzenia w oryginale lub jego poświadczona kopia,
    3)  kserokopię dokumentu tożsamości, poświadczoną za zgodność z oryginałem,
    4)  potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
        nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
        Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
        Zdrowia.
    5)  zaświadczenie o znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie
        na studia realizowane w języku polskim).
3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1-2 należy złożyć w terminie do 25 września 2015 roku.
4.  W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna
     w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata,
     zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopnień niepełnosprawności
     oraz specyfikę danej dyscypliny naukowej.
 
A. Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
     doktoranckie, realizowane w języku polskim, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów
     wyższych wydanym w Polsce
 
§ 3
1. Kwalifikację kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie średniej ocen uzyskanych
   w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:
    1) średnią ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane
        studia doktoranckie,
    2) wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
    3) ocenę na dyplomie ukończenia studiów,
        z uwzględnieniem ust. 2.
2. Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
    z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
3. Egzaminy oceniane są w skali 2 – 5.
4. Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego dyskwalifikuje kandydata z dalszego
    postępowania rekrutacyjnego.
 
 
B.  Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
      doktoranckie, realizowane w języku polskim, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów
      wyższych wydanym za granicą
 
§ 4
1. Kwalifikację kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie wyniku egzaminu
    kwalifikacyjnego z dyscypliny naukowej, w zakresie której będą realizowane studia doktoranckie,
    przeprowadzonego w języku polskim z uwzględnieniem ust. 2.
2. Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
    z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
3. Egzaminy oceniane są w skali 2 – 5.
4. Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego dyskwalifikuje kandydata z dalszego
    postępowania rekrutacyjnego.
 
C. Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
    doktoranckie, realizowane w języku angielskim, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów
    wyższych wydanym w Polsce lub za granicą
 
§ 5
1. Kwalifikację kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie wyniku egzaminu
    kwalifikacyjnego z dyscypliny naukowej, w zakresie której będą realizowane studia doktoranckie,
    przeprowadzonego w języku angielskim, z uwzględnieniem ust. 2.
2. Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
    z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
3. Egzamin oceniany jest w skali 2 – 5.
4. Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego dyskwalifikuje kandydata
   z postępowania rekrutacyjnego.
 
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
§ 6
1.  Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza:
    1)  rankingową listę kandydatów w kolejności według uzyskanej średniej ocen lub wyniku egzaminu
         kwalifikacyjnego, z uwzględnieniem przepisów określonych w § 3-5 niniejszej uchwały,
    2)  rankingową listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów w ramach określonego
         limitu miejsc.
2. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów nastąpi 30 września 2015 roku.
3. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania
    do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie
    wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.
4. Terminy egzaminów kwalifikacyjnych oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego –
    określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  
 
§ 7
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana w trybie
   określonym odrębnymi przepisami.
2. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
    1)    przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
    2)    dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
    3)    przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego,
    4)    przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,
    5)    podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,
    6)    zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjęciu
           lub nieprzyjęciu na studia,
    7)    przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazywanie ich Rektorowi.
 
§ 8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2015
Data publikacji:
04.05.2015 10:16
Data aktualizacji:
04.05.2015 11:39
Liczba wyświetleń:
4673
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr715.docx27.4 KB
ZaldoUchwNr715.pdf83.56 KB