Nr 724 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA  Nr  724
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 maja 2015 roku
 
w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 98 ust. 8 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się
co następuje:
 
§ 1
W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
 
1)  § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
     „4. Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
     (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
     o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2013 poz. 217 z późn. zm.) w rozumieniu której Uniwersytet jest
     uczelnią medyczną, innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu. Wydział Teologii
     w swojej działalności naukowo-dydaktycznej rządzi się przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie
     oraz Umową zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Konferencją Episkopatu Polski
     w sprawie utworzenia i funkcjonowania Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
     w Olsztynie.”
 
2)  § 6 ust. 3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
     „3) prowadzenie badań naukowych  i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer
     technologii do gospodarki;”
 
3)  § 6 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
     „6. W Uniwersytecie mogą działać: specjalistyczne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, kliniki oraz
     oddziały kliniczne funkcjonujące na bazie obcej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
     o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).
7.  Uniwersytet może prowadzić obszary specjalne wydzielone do realizacji badań i obserwacji przyrody
     w warunkach naturalnych, w formach nie objętych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
     o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.).”
 
4)  § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
     „1. W skład senatu wchodzą:
           1)   rektor jako przewodniczący,
           2)   prorektorzy,
           3)   dziekani wydziałów,
           4)   przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora
                 habilitowanego po jednym z każdego wydziału,
           5)   przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich po jednym z każdego wydziału,
           6)   przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie trzech,
           7)   przedstawiciele studentów i doktorantów, przy czym spośród studentów nie mniej niż
                 po jednym z każdego wydziału oraz co najmniej jeden przedstawiciel spośród wszystkich
                 doktorantów Uniwersytetu,
           8)   jeden przedstawiciel jednostek międzywydziałowych.”
 
5)  § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
     „1. Do kompetencji senatu należy podejmowanie uchwał w sprawach:
           1)   przyjęcia i zmiany Statutu,
           2)   przyjęcia i zmiany regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminów studiów
                 podyplomowych, zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie, określenia limitu naboru
                 na studia i studia doktoranckie,
           3)   tworzenia lub likwidacji kierunków studiów oraz specjalności na poszczególnych kierunkach
                 studiów, przyjęcia wytycznych do tworzenia programów studiów, w tym planów studiów
                 wyższych, programów i planów studiów doktoranckich,  studiów podyplomowych oraz kursów
                 dokształcających,
           4)   określania efektów kształcenia, do których są dostosowane plany studiów i programy
                 kształcenia i programy studiów,  odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia,
           5)   określenia zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia oraz sposobu powoływania
                 i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się,
           6)   ustalania głównych kierunków działalności Uniwersytetu,
           7)   ustalania zasad działania Uniwersytetu oraz wytycznych dla rad podstawowych jednostek
                 organizacyjnych w zakresie wykonywania zadań Uniwersytetu,
           8)   określonych w ustawie o działalności leczniczej,
           9)   przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu,
         10)   zatwierdzania sprawozdania finansowego Uniwersytetu, zgodnie z ustawą o rachunkowości,
         11)   utworzenia własnego funduszu stypendialnego i określenia zasad przyznawania pracownikom,
                 doktorantom i studentom  pomocy z tego funduszu,
         12)   powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warmińsko-
                 Mazurskiego w Olsztynie,
         13)   wszczynania postępowania o  nadawanie tytułu doktora honoris causa, powoływanie
                 promotora i recenzentów oraz podejmowanie uchwały o nadanie tytułu doktora honoris causa,
         14)   ustalania zasad przyznawania medali i odznak, o których mowa w § 3,
         15)   ustalania regulaminów określających zasady i tryb nadawania medali, Lauru oraz odznaki
                 „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”,
         16)   realizacji innych zadań Uniwersytetu niezastrzeżonych przez obowiązujące przepisy
                 do kompetencji innych organów,
         17)   powoływania konwentu,
         18)   określenia wzoru dyplomu ukończenia studiów, wzoru świadectwa ukończenia studiów
                 podyplomowych oraz kursu dokształcającego.”
 
6)  § 14 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
     „2) tworzenia jednostek ogólnouczelnianych, fundacji lub spółek prowadzących działalność
     gospodarczą, handlową, usługową, szkoleniową lub naukową, utworzenia akademickiego inkubatora
     przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji
     lub spółki kapitałowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową,”
 
7)  § 17 ust. 3 pkt. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
     „2) tworzy, przekształca i likwiduje jednostki, o których mowa w § 35 ust. 1, na zasadach przyjętych
           w Statucie,
      3)  na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału tworzy i likwiduje studia podyplomowe
           oraz kursy dokształcające,”
 
8)  § 20 skreśla się.
 
9)  § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
     „1. Do kompetencji rady wydziału należy uchwalanie:
         1) planu rzeczowo-finansowego wydziału,
         2) planów studiów i programów nauczania, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu
             studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat,
         3) planów i programów studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii właściwego organu
             samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat,
         4) planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów zgodnie z wytycznymi ustalonymi
             przez senat,
         5) wniosków  w sprawie tworzenia i likwidacji kierunków studiów, specjalności na poszczególnych
             kierunkach, poziomów i profili kształcenia,
         6) podejmowanie uchwał w sprawach realizacji innych zadań wydziału nie zastrzeżonych przez
             obowiązujące przepisy do kompetencji innych organów.” 
 
10) § 23 ust. 2 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
      „6) wniosków dziekana w sprawie tworzenia i likwidacji studiów podyplomowych oraz kursów
      dokształcających,”
 
11) § 23 ust. 3 pkt. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
       5)  ustalanie zasad studiowania według indywidualnego programu i planu studiów,
       6)  zatwierdzanie efektów kształcenia nowo tworzonych kierunków studiów, poziomów i profili
            kształcenia oraz zmian efektów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów, poziomach
            i profilach kształcenia,”
12) § 28 i 30 skreśla się.
 
13) § 58 otrzymuje brzmienie:
㤠58
1. Uniwersytet może utworzyć własny fundusz stypendialny na stypendia dla studentów, doktorantów
    i pracowników.
2. Źródła pozyskiwania środków w celu utworzenia funduszu, o którym mowa w ust. 1 oraz maksymalną
    wysokość stypendium, określa senat.
3. Studentom lub doktorantom  może być przyznane stypendium niezależnie od innych form pomocy
    materialnej.
4. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określają regulaminy wprowadzone zarządzeniem
    rektora w uzgodnieniu z przedstawicielami pracowników oraz właściwym organem samorządu
    studenckiego i samorządu doktorantów.
5. Indywidualne stypendia pracownikom przyznaje rektor.”
 
14) § 71 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
      „5. Bieg okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu
      macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
      dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu   
      rodzicielskiego, urlopu wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia, okresu pobierania przez
      pracownika zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością
      do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, a także na czas pełnienia
      funkcji organów jednoosobowych i ich zastępców.”
 
15) § 80 otrzymuje brzmienie:
㤠80
1.   Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy
      doktora, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uniwersytecie, płatnego urlopu naukowego
      w wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią.
2.   Urlop, o którym mowa w ust. 1 udziela się na wniosek nauczyciela akademickiego. Wniosek
      o udzielenie urlopu składa się na formularzu, którego wzór określa rektor.
3.   Do wniosku o udzielenie urlopu, o którym mowa w ust. 1,  należy załączyć:
        1)  harmonogram przedsięwzięć naukowych i/lub artystycznych przewidzianych do realizacji w trakcie
             urlopu ze wskazaniem miejsca ich wykonania, sporządzony według wzoru określonego przez
             rektora,
        2)  wykaz przewidywanych efektów końcowych,
        3)  wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dorobek publikacyjny lub/ i artystyczny, wykaz
             realizowanych projektów badawczych, wykaz patentów, wdrożeń, efekty współpracy
             międzynarodowej  oraz z podmiotami gospodarczymi,
        4)  zobowiązanie do niewykonywania pracy w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy, w czasie
             trwania urlopu,
        5)  inne dodatkowe dowody uzasadniające cel i potrzebę udzielenia płatnego urlopu naukowego.
4.   Warunkiem otrzymania urlopu jest uzyskanie pozytywnej opinii kierownika jednostki organizacyjnej,
      rady wydziału, na którym zatrudniony jest nauczyciel akademicki oraz Senackiej Komisji Nauki.
5.   Wniosek o udzielenie urlopu dla celów naukowych należy złożyć do rektora za pośrednictwem rady
      wydziału, na którym zatrudniony jest nauczyciel akademicki, w terminie do 15 maja.
6.   Przewodniczący rady wydziału przekazuje rektorowi listę nauczycieli akademickich ubiegających się
      o urlop, o którym mowa w ust. 1, wraz z wnioskami, o których mowa w ust.2, do dnia 30 maja.
7.   Rektor udziela urlopu, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 30 czerwca.
8.   Nauczyciel akademicki może otrzymać urlop, o którym mowa w ust. 1, jeżeli nie spowoduje
      to zakłócenia pracy w zatrudniającej go jednostce organizacyjnej.
9.   Podstawą pozytywnego rozliczenia urlopu, o którym mowa w ust. 1, jest sprawozdanie końcowe
      z realizacji przedsięwzięć naukowych i/lub artystycznych w trakcie urlopu sporządzone według wzoru
      określonego przez rektora.
10. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 9, należy złożyć do rektora w ciągu 30 dni od daty zakończenia
      urlopu, po uprzednim  uzyskaniu opinii kierownika jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony
      jest pracownik.
11. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 9, zatwierdza Rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Senackiej
      Komisji Nauki.
12. Niezłożenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 9, w terminie wskazanym w ust. 10 lub uzyskanie
      negatywnej opinii Senackiej Komisji Nauki skutkuje odmową przyznania nagród oraz podwyżek   
      wynagrodzenia pracownika na okres 3 lat.”
 
16)  § 81 otrzymuje brzmienie:
Ҥ 81
1.   Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy
      w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.
2.   Przepis § 80 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3.   Do wniosku o udzielenie urlopu, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć:
      1)  dokumenty wskazane w § 80 ust. 3,
      2)  zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego,
      3)  opinię promotora.
4.  Przepisy § 80 ust. 4-9 stosuje się odpowiednio.
5.  Sprawozdanie końcowe należy złożyć do rektora w ciągu 30 dni od daty zakończenia urlopu, o którym
     mowa w ust. 1, po uprzednim  uzyskaniu opinii kierownika jednostki organizacyjnej, w której
     zatrudniony jest pracownik oraz opinii promotora.
6.  Przepisy § 80 ust. 11-12 stosuje się odpowiednio.”
 
17) § 82 otrzymuje brzmienie:
㤠82
1.  Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej
     15 lat w Uniwersytecie, ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w celu
     przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy.
2.  Łączny wymiar urlopu, o którym mowa w ust. 1, w całym okresie zatrudnienia nauczyciela
     akademickiego nie może przekroczyć jednego roku.
3.  W przypadku, gdy urlop dla poratowania zdrowia jest wykorzystywany w częściach, kolejnego urlopu
     można udzielić nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia zakończenia ostatnio udzielonego urlopu.
4.  Nauczyciel akademicki składa do Rektora podanie o skierowanie na badanie lekarskie. Wzór podania
     określa Rektor w drodze zarządzenia.
5.  Rektor na podstawie podania, o którym mowa w ust. 4, kieruje nauczyciela akademickiego na badanie
     lekarskie.
6.  Uprawniony lekarz orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania
     zdrowia i określa czas potrzebny na przeprowadzenie zalecanego leczenia.
7.  Rektor udziela urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez
     uprawnionego lekarza.
8.  Nauczycielowi akademickiemu oraz Uniwersytetowi przysługuje odwołanie od orzeczenia lekarskiego
     do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
     nauczyciela lub ze względu na siedzibę Uniwersytetu.
9.  Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie w terminie czternastu dni od otrzymania
     orzeczenia lekarskiego za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie.
10.Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.”
 
18)  § 83 otrzymuje brzmienie:
Ҥ 83
1.  Nauczyciel akademicki może otrzymać bezpłatny urlop na cele naukowe. Nauczyciel akademicki
     przedstawia wniosek dziekanowi lub kierownikowi jednostki pozawydziałowej, określając w nim cele
     i charakter pracy naukowej, jaką zamierza wykonać w czasie urlopu.
2.  Wniosek powinien zawierać opinię kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki
     jest zatrudniony.
3.  Łączny wymiar bezpłatnego urlopu na cele naukowe w okresie zatrudnienia nie może przekraczać
     12 miesięcy.
4.  W szczególnych przypadkach, rektor może udzielić bezpłatnego urlopu na cele naukowe na okres
     dłuższy niż ten, o którym mowa w ust. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać
     dodatkowe uzasadnienie udzielenia urlopu bezpłatnego na cele naukowe na okres dłuższy niż ten,
     o którym mowa w ust. 3.”
 
19) § 84 otrzymuje brzmienie:
Ҥ 84
1. Urlopów, o których mowa w § 80-81 i § 83 udziela rektor po zasięgnięciu opinii właściwego organu
    kolegialnego.
2. Pracownicy korzystający z urlopu, o którym mowa w § 82 nie mogą w tym czasie wykonywać pracy
    zarobkowej ani prowadzić działalności gospodarczej.”
 
20) § 88 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
       „1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich w pierwszej instancji powołuje
       się Komisję Dyscyplinarną do spraw Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
       w Olsztynie.”
 
21)  § 89 otrzymuje brzmienie:
㤠89
1. Uniwersytet prowadzi jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia
    trzeciego stopnia – studia doktoranckie.
2. Senat ustala, na wniosek rad wydziałów, zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia i studia
    doktoranckie.
3. Senat podejmuje uchwałę w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia oraz podaje
    ją do publicznej wiadomości do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała
    dotyczy.
4. Senat podejmuje uchwałę w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia doktoranckie
    oraz podaje ją do publicznej wiadomości do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym
    rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała dotyczy.
5. Utworzenie lub likwidacja określonego kierunku i specjalności, stopnia kształcenia oraz formy studiów
    następuje na podstawie uchwały Senatu podjętej na wniosek rady wydziału.
6. Organizację, tok studiów, studiów doktoranckich oraz prawa i obowiązki studentów i doktorantów
    określają regulaminy tych studiów.”
 
22)  § 90 otrzymuje brzmienie:
Ҥ 90
1.  Rekrutację na studia oraz studia doktoranckie prowadzą komisje rekrutacyjne powoływane na wydziale
     przez dziekana z zastrzeżeniem ust. 3.
2.  Rekrutację na studia osób przyjmowanych na podstawie uznania efektów uczenia się prowadzi dziekan
     wydziału.
3.  Komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia na nowo
     utworzonym wydziale powołuje rektor.
4.  Organem odwoławczym w sprawie przyjęć na studia jest uczelniana komisja rekrutacyjna powołana
      przez rektora.
5.   Organem odwoławczym w sprawie przyjęć na studia osób przyjmowanych na podstawie uznania
      efektów uczenia się jest rektor.
6.   Organem odwoławczym w sprawie przyjęć na studia doktoranckie jest rektor.
7.   Senat uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego
      i drugiego stopnia,  w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków
      studiów. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 31 maja roku
      poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy i przesyła ministrowi właściwemu do spraw
      szkolnictwa wyższego. W przypadku uruchomienia nowego kierunku studiów senat podejmuje
      uchwałę i przesyła ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i ministrowi
      nadzorującemu uczelnię, podając ją niezwłocznie do publicznej wiadomości.”
 
23) § 93 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
      „2. Student odbywający staż, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać stypendium ze środków
      własnych uczelni w wysokości ustalonej przez Senat.”
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 83/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.05.2015
Data publikacji:
28.05.2015 14:01
Data aktualizacji:
05.12.2016 15:03
Liczba wyświetleń:
7221
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw724.doc106 KB