Nr 726 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zwiększenia samodzielności finansowej wydziałów

 
UCHWAŁA Nr 726
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 maja 2015 roku
 
w sprawie zwiększenia samodzielności finansowej wydziałów
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dążąc do zwiększenia gospodarności i udziału wydziałów oraz jednostek międzywydziałowych w zarządzaniu Uniwersytetem zaleca wdrożenie
i wykorzystywanie w zarządzaniu Uczelnią wydziałowych planów finansowych.
 
§ 2
Zadanie określone w § 1 powierza się:
   1)  Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju w zakresie nadzoru nad przygotowaniem, a następnie
        przedstawienia Rektorowi wymienionych planów,
   2)  Kwestorowi w zakresie prac księgowych niezbędnych do wykonania tego zadania.
 
§ 3
1.  Wydziałowe plany finansowe powinny być przygotowane według wzoru stanowiącego załącznik
     do niniejszej uchwały.
2.  Poszczególne pozycje planów, o których mowa w ust. 1 powinny być obliczone z zachowaniem
     następujących zasad:
         1)  od kwoty otrzymywanej przez Uczelnię podstawowej dotacji budżetowej odejmuje się,
              skalkulowane zgodnie z zasadą racjonalności, środki na finansowanie:
                 a)  ogólnouczelnianych zadań celowych,
                 b)  kosztów ogólnouczelnianych,
                 c)  Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Biblioteki Głównej,
                 d)  rezerwy budżetowej,
         2)  otrzymaną różnicę dzieli się między wydziały według algorytmu, za pomocą którego MNiSzW
              dzieli dotację podstawową między uczelnie,
         3)  wysokość narzutów z tytułu przychodów z odpłatnych form kształcenia, działalności badawczej
              oraz pozostałych przychodów dydaktycznych ustala się zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi
              odrębną uchwałą,
         4)  wynagrodzenia osobowe ustala się na podstawie wykonania funduszu płac w roku poprzednim
              oraz planowanych zmian zatrudnienia i płac w roku bieżącym,
         5)  koszty energii oraz sprzątania i dozoru, ustala się mnożąc stawkę kosztów przypadającą na 1m2
              powierzchni przez powierzchnię pomieszczeń zajmowanych przez wydział,
         6)  wynagrodzenia bezosobowe ustala się na podstawie wykonania w roku poprzednim,
         7)  dla odciążenia wydziałów od kosztów amortyzacji po stronie przychodów wprowadza się pozycję
              „pozostałe przychody”, która zawiera przychody ze źródeł zewnętrznych w wysokości kosztów
              amortyzacji finansowanych z tych źródeł,
         8)  dla poszczególnych wydziałów ustala się bilans wzajemnych świadczeń usług dydaktycznych.
              Wydziały z dodatnim bilansem otrzymują z tego tytułu przychód będący iloczynem dodatniego
              salda godzin dydaktycznych i połowy aktualnej średniej stawki godzinowej nauczycieli
              akademickich. Finansowanie tych kosztów odbywa się z dotacji budżetowej przed jej podziałem
              między wydziały,
        9)   pozostałe pozycje planów ustala się na podstawie danych z poprzedniego roku i zmian
              przewidywanych w roku bieżącym. 
 
§ 4
Z tytułu wykorzystywania przez inne jednostki pomieszczeń wydziałowych wydziały dokonują rozliczeń wzajemnych kosztów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5, według zasad określonych zarządzeniem Rektora.
 
§ 5
1.  Plany, o których mowa w § 3 ust. 1 po konsultacji z dziekanami wydziałów zostaną wdrożone na mocy
     zarządzenia Rektora.
2.  Wykonanie planów według stanu na 31 sierpnia oraz na koniec roku będzie podlegało corocznej ocenie
     dokonywanej przez Rektora, a jej wyniki będą przekazywane dziekanom oraz przedstawiane
     Senatowi.
 
§ 6
Za wykonanie planów finansowych odpowiadają kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
§ 8
Traci moc uchwała Nr 294 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zwiększenia samodzielności finansowej wydziałów w 2014 roku.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.05.2015
Data publikacji:
28.05.2015 14:11
Data aktualizacji:
01.06.2015 14:17
Liczba wyświetleń:
3390
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 726 - zwiększenie samodzielności finansowej wydziałów.docx20.3 KB