UCHWAŁA Nr 727 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w uchwale Nr 531 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie

UCHWAŁA Nr 727

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 maja 2015 roku

 

w sprawie zmian w uchwale Nr 531 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-  Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie racjonalizacji polityki zatrudnienia w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.) oraz kierując się koniecznością dostosowania polityki zatrudnienia do aktualnych możliwości finansowych Uniwersytetu, uchwala się co następuje:

 
§ 1

W uchwale Nr 531 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie racjonalizacji polityki zatrudnienia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 skreśla się „2014 r.”, a w to miejsce wprowadza się zapis „każdego roku”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

 „§ 5

Dziekana wydziału osiągającego stratę zobowiązuje się do przygotowania i przedłożenia Rektorowi do 30 września roku następującego po roku, którego strata dotyczy, programu naprawczego prowadzącego do wyraźnej poprawy wyniku finansowego.”;

 

3)  § 6 otrzymuje brzmienie:

㤠6

Z uprawnień określonych w § 1 i 2 dziekani wydziałów mogą korzystać po zatwierdzeniu wydziałowych planów finansowych przez Rektora w trybie określonym w § 5 ust. 1 Uchwały Nr 726 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zwiększenia samodzielności finansowej wydziałów.”.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.05.2015
Data publikacji:
28.05.2015 14:15
Data aktualizacji:
02.06.2015 08:01
Liczba wyświetleń:
2440
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 727 - zmiana uchwały Nr 531 z 2014.docx17.71 KB