Nr 728 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie tworzenia rocznego funduszu stypendiów doktoranckich oraz zasad jego podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne UW-M w Olsztynie prowadzące stacjonarne studia trzeciego stopnia

 
UCHWAŁA   Nr 728
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 maja 2015 roku
 
w sprawie tworzenia rocznego funduszu stypendiów doktoranckich oraz zasad jego podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzące stacjonarne studia trzeciego stopnia
 
Na podstawie art. 200 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U.   z 2012 poz. 572
z późn. zm.), uchwala się co następuje:
 
§ 1
1.  Zasadniczy fundusz stypendiów doktoranckich tworzy się z wydzielonych na ten cel środków
     finansowych pochodzących z dotacji podstawowej, przekazywanej z budżetu państwa Uniwersytetowi
     Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie, dalej Uniwersytetowi.
2.  Senat Uniwersytetu, nie później niż przed zatwierdzeniem limitu naboru na I rok stacjonarnych studiów
     trzeciego stopnia, ustala roczny limit środków finansowych przeznaczonych na utworzenie
     zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych ze skutkiem
     na kolejne lata studiów dla danego cyklu kształcenia, jednak nie dłużej niż do końca IV roku studiów.
3.  Wartość funduszu, o którym mowa w ust. 2, może być zwiększona w przypadku zmiany wysokości
     minimalnego wynagrodzenia asystenta, będącej podstawą wyliczenia minimalnej kwoty stypendium
     doktoranckiego.
4.  Senat Uniwersytetu, w ramach limitu środków, o którym mowa w ust. 2, określa wysokość rezerwy
     przeznaczonej na stypendia doktoranckie, której dysponentem jest Rektor.
5.  Limit środków, o którym mowa w ust. 2, z uwzględnieniem ust. 4, zostaje podzielony pomiędzy
     podstawowe jednostki organizacyjne prowadzące stacjonarne studia trzeciego stopnia, w celu
     określenia wartości Zasadniczych Wydziałowych Funduszy Stypendiów Doktoranckich (ZWFSD).
6.  Wartość ZWFSD dla poszczególnych podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
     prowadzących stacjonarne studia trzeciego stopnia, wylicza się na podstawie procentowego udziału
     dorobku naukowego tych jednostek w łącznym dorobku naukowym wszystkich jednostek
     prowadzących w Uniwersytecie stacjonarne studia trzeciego stopnia, uzyskanego w roku
     kalendarzowym poprzedzającym tworzenie funduszu.
7.  Do dorobku, o którym mowa w ust. 6, zalicza się:
      1)  sumę punktów w przeliczeniu na 1 N, uzyskanych przez poszczególne podstawowe jednostki
           organizacyjne Uniwersytetu prowadzące stacjonarne studia trzeciego stopnia z tytułu:
              a) publikacji oryginalnych prac twórczych w czasopismach naukowych znajdujących się na listach
                  A, B i C, opublikowanych dla danego roku przez właściwego ministra ds. nauki,
              b) materiałów pokonferencyjnych uwzględnianych w bazie Web of Science,
              c) autorstwa monografii,
              d) autorstwa rozdziału w monografii,
              e) redakcji naukowej monografii,
               f) dorobku artystycznego,
              g) zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych,
              h) uzyskanych patentów i wzorów użytkowych,
     2)   liczbę projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych:
              a) krajowych,
              b) międzynarodowych,
              c) strukturalnych.
8.   Monografie oraz dorobek artystyczny, o których mowa w ust. 7 pkt 1, ppkt c-f, muszą spełniać kryteria
      wymagane w procedurze parametryzacji jednostek naukowych.
9.   Dla projektów międzynarodowych, o których mowa w ust. 7 pkt 2 ppkt b, stosuje się przelicznik 3,0.
10. Przy ustalaniu ostatecznej wartości ZWFSD, o którym mowa w ust. 5  i 6 stosuje się następujące wagi:
      60% stanowi suma punktów, o których mowa w ust.7 pkt 1  i  40% stanowi liczba projektów, o których
      mowa w ust.7 pkt 2.
11. Stypendia doktoranckie ze środków Zasadniczego Wydziałowego Funduszu Stypendiów Doktoranckich
      przyznawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
§ 2
Dopuszcza się możliwość tworzenia przez poszczególne podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu, dodatkowego funduszu stypendiów doktoranckich, ze środków finansowych projektów zewnętrznych lub dotacji statutowej w ramach obowiązujących umów i przepisów prawa.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.05.2015
Data publikacji:
28.05.2015 14:23
Data aktualizacji:
02.06.2015 08:20
Liczba wyświetleń:
3203
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 728 - utworzenie funduszu stypendiów doktoranckich wersja II.doc43 KB