Nr 729 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych trzeciego stopnia

 
UCHWAŁA   Nr 729
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 maja 2015 roku
 

w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych trzeciego stopnia ze skutkiem na kolejne lata studiów  dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2016

Na podstawie art. 200 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012. 572 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 728 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie tworzenia rocznego funduszu stypendiów doktoranckich oraz zasad jego podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzące stacjonarne studia trzeciego stopnia uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala roczny limit środków finansowych
     przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów
     stacjonarnych ze skutkiem na kolejne lata studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku
     akademickim 2015/2016, w wysokości 970 200 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście
     złotych).

2.  W ramach limitu środków, o którym mowa w ust. 1 Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
     w Olsztynie określa rezerwę przeznaczoną na stypendia doktoranckie w wysokości 176 400 zł
     (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych).

3.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych do określenia wartości Zasadniczych Wydziałowych
     Funduszy Stypendiów Doktoranckich dla podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących
     stacjonarne studia trzeciego stopnia wynosi 793 800 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy
     tysiące osiemset złotych).

 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.05.2015
Data publikacji:
28.05.2015 14:25
Data aktualizacji:
02.06.2015 08:40
Liczba wyświetleń:
3423
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 729 - ustalenie limitu rocznego 2015-16 - stypendia doktoranckie.doc33.5 KB