Nr 732 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

 
 
UCHWAŁA Nr 732
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 maja 2015 roku  
 
w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016
 
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo   o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 roku poz. 572, z późn. zm.) na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych Senat uchwala, co następuje:
 
   § 1
1.  Kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia
     finansowania studiów ze środków publicznych, a także dbając o zgodność struktury kierunków studiów 
     z misją uczelni, Senat ustala liczbę miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich,
     pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 na poszczególne kierunki kształcenia,
     z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Na kierunek lekarski liczbę miejsc na rok akademicki 2015/2016, ustala minister właściwy do spraw
     zdrowia w drodze rozporządzenia.
3.  Liczbę miejsc, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 określa załącznik do Uchwały.
4.  Liczba miejsc dla osób podejmujących studia stacjonarne, dla których będzie to kolejny kierunek
     studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, wynosi 20% ogólnej liczby miejsc dla danego kierunku
     i poziomu kształcenia.
 
  § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.05.2015
Data publikacji:
28.05.2015 14:39
Data aktualizacji:
02.06.2015 09:44
Liczba wyświetleń:
3034
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 732 - liczba miejsc STACJONARNE 2015-2016.docx32.73 KB
Załącznik do Uchwały Nr 732.doc146.5 KB