Nr 735 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2016 roku

 
UCHWAŁA Nr 735
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 maja 2015 roku
 
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2016 roku
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity,
Dz. U. 2012 roku poz. 572, z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:
 
§1
1.  Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie, pierwszego stopnia (licencjackie
     lub inżynierskie) oraz drugiego stopnia w ramach liczby miejsc ustalonej przez Senat Uczelni.
2.  Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie
     dojrzałości – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” –
     należy przez to rozumieć konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie
     dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej.
     W konkursie (rankingu) średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych,
     z których kandydat składał egzamin dojrzałości.
3.  Studia niestacjonarne są odpłatne.
 
§2
Zasady rejestracji kandydatów na studia
1.  Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez system
     Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”.
2.  Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury
     kwalifikacyjnej.
3.  Rejestrację uznaje się za wiążącą po wypełnieniu następujących warunków:
       1) wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów,
       2) wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na wybrane kierunki
           studiów, w kwocie ustalonej przez Rektora oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego
           o wpływie tej opłaty na konto bankowe UWM,
       3) dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły średniej
           w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
           i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”),
       4) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły
           średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
           i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”),
       5) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej lub dyplomu EB
           Matury Europejskiej (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie
           posiadających świadectwo dojrzałości IB Matury Międzynarodowej lub EB Matury Europejskiej),
       6) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości, jego tłumaczenia na język
           polski oraz zaświadczenia Kuratora Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata)
           o równoważności świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą ze świadectwem dojrzałości szkół
           średnich w Polsce (dotyczy kandydatów na studia legitymujących się świadectwem maturalnym
           uzyskanym za granicą),
       7) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego ostateczny wynik
           studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych
           magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM (dotyczy
           kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia),
4.  W przypadku niezłożenia dokumentów określonych w ust. 3 rejestracja będzie bezskuteczna i nie wywoła
     żadnych skutków prawnych, a tym samym zarówno rejestracja jak i wniosek zostaną pozostawione bez
     rozpoznania, bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5.  W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
     kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.
6.  Kandydat samodzielnie wskazuje w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom
     egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny), na podstawie których przeprowadzona będzie
     kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) należy dokonać spośród
     przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje
     rejestracji.
7.  Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych,
     ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
8.  Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta
     rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim,
     w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.
9.  Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowane
     awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów UWM.
10. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to,
     że wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
11. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami
     umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
12. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym
     kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.
13. Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów w przypadku kandydatów ubiegających
     się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia z tokiem
     nauczania w języku angielskim.
14. Kandydaci na studia z tokiem nauczania w języku angielskim zobowiązani są do potwierdzenia znajomości
     języka angielskiego zgodne z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
15. Rejestracji należy dokonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 
§3
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”
1.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej
     matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną, następuje na podstawie
     konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów
     objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1 do niniejszej uchwały,
     z uwzględnieniem zapisów ust. 2-6 niniejszego paragrafu.
2.  Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załączniku 1, z których
     egzamin maturalny złożony został na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia
     wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczba % uzyskana na poziomie podstawowym
     jest równa liczbie punktów w kwalifikacji.
3.  Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załączniku 1, z których
     egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia
     wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % punktów uzyskaną na poziomie
     rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.
4.  Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego
     przedmiotu, jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat
     nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje
     na świadectwie dojrzałości.
5.  Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załączniku 1, z których
     egzamin maturalny z danego przedmiotu złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę
     obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.
  
§4
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”
1.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej
     matury”, tj. dokumentem wystawionym przez szkołę, następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej
     ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem
     kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2 do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-6
     niniejszego paragrafu oraz § 1 ust. 2 uchwały.
2.  W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania
     średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej
     klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).
3.  Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno
     w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0),
     bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).
4.  W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny
     z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się
     0 (zero) punktów z tego przedmiotu.
5.  W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen
     obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 3-4 niniejszego paragrafu pomnożona przez współczynnik 100,00.
6.  Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” zobowiązane są przedłożyć
    do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości/ świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia
    szkoły średniej.
 
§5
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej
1.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na
     podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB
     pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
2.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie
     liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony
     przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
3.  Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie
     o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy.
  
§6
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego
1.  Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok
     studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów
     stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem
     postępowania kwalifikacyjnego określa Senat Uczelni.
2.  Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny
     Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez
     kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat
     lub finalista).
  
§7
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą
1.  Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół
     średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe
     w kraju miejsca wydania świadectwa.
2.  Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć następujące
     dokumenty:
       1) zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym
           Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu
           oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę,
           ale dokument ten nie jest nią objęty,
       2) poświadczenie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą
           w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r.,
           znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112,
           poz. 938),
       3) tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone
           w języku obcym.
3.  Punktacji przedmiotowej nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio
    kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego
    ustnego z dwóch przedmiotów:
       a) na kierunkach: ochrona środowiska, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności
           i żywienie człowieka, zootechnika – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
       b) na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna,
           informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie
           i inżynieria produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,
       c) na kierunkach: administracja, administracja i cyfryzacja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo
           wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, nauki o rodzinie, pedagogika,
           pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, praca socjalna, prawo, prawo
           kanoniczne, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
4.  Egzaminy oceniane są w skali 1-6.
5.  Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny
     co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język
     kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.
6.  Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu)
     świadectw dojrzałości.
7.  W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem nauczania w języku angielskim egzamin może zostać
     przeprowadzony w języku angielskim.
8.  W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna
     w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek Kandydata,
     zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę
     danego kierunku studiów.
 
§8
1.  W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się przedmiotów fakultatywnych i nadobowiązkowych,
     certyfikatów językowych oraz przedmiotów etyka/religia.
2.  W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów/specjalność, przekroczy
     określoną liczbę miejsc, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych na świadectwie
     dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości – wyniki końcowej
     kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości
     uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły
     średniej (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”
     oraz dla kandydatów posiadających dyplom IB Matury Międzynarodowej lub dyplom EB Matury
     Europejskiej), z uwzględnieniem przepisów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz §3 i §4 uchwały.
     Przepisy określone w §1 ust. 2 uchwały stosuje się odpowiednio.
 
§9
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
1. Rekrutację na studia wyznacza postępowanie obejmujące zasady określone w §2 - §8 uchwały.
2. Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się sumę % punktów lub średnią ocen z trzech
    przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym z uwzględnieniem załączników 1 i 2 do niniejszej
    uchwały oraz przepisów określonych w §1 ust. 2 oraz §2 - §8 uchwały, kwalifikując kandydata w konkursie
    (rankingu) świadectw dojrzałości.
3. Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości, komisje rekrutacyjne sporządzają rankingową
    listę kandydatów oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, w ramach
    ustalonej liczby miejsc.
 
§10 
1.  Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są
     do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:
       1) podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,
       2) kserokopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu
           maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
           o systemie oświaty (oryginał do wglądu),
       3) fotografii w formie elektronicznej (format jpg) na płycie CD,
       4) dwóch fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
           wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem
           PESEL,
       5) kserokopii dowodu osobistego (strona 1 i 2, oryginał do wglądu).
2.  Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
3.  Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów
     i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku
     bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
4.  Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest do dokonania opłaty za pierwszy semestr studiów
     oraz podpisania umowy na usługi edukacyjne.
 
§11
Zasady naboru na studia drugiego stopnia
A. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów
1.  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu
     ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) z uwzględnieniem zapisu ust. 4.
2.  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów
     bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.
3.  Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów
     ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów określa
     rada wydziału.
4.  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na specjalność nauczycielską danego
     kierunku jest posiadanie uprawień nauczycielskich.
5.  Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 -
     w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:
       1) przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,
       2) przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.
6.  Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i zakresie kierunków, po których absolwenci mogą
     ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów oraz o terminach naboru udzielają dziekanaty wydziałów.
 
B. Postępowanie kwalifikacyjne – zasady rekrutacji dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą
1.  Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą muszą zostać poddane procedurze
     stwierdzającej równoważność z dyplomami uzyskanymi w Polsce. Procedurę stwierdzającą równoważność
     określają odrębne przepisy. 
2.  Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych, z dyplomów wymienionych w ust. 1,
     nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie (rankingu)
     ostatecznego wyniku studiów, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch
     przedmiotów:
       1) na kierunkach: ochrona środowiska, pielęgniarstwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienie
           człowieka, zootechnika – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
       2) na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria
           precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn –
           przedmioty: matematyka i fizyka,
       3) na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo
           i komunikacja społeczna, ekonomia, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia,
           zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
       4)  na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia,
       5)  na kierunku filologia (sp. filologia germańska, – przedmioty: język polski i język niemiecki,
       6)  na kierunku filologia (sp. filologia angielska) – przedmioty: język polski i język angielski
3.  Egzaminy oceniane są w skali 2-5.
4.  Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny
     co najmniej dostateczne. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 5,0 (bardzo dobry) –
     język kraju, w którym kandydat ukończył studia.
5.  Uzyskana średnia ocen kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów.
6.  Terminy egzaminów ustnych dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów uzyskane
     za granicą, określa harmonogram rekrutacji.
7.  W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem nauczania w języku angielskim egzamin może zostać
     przeprowadzony w języku angielskim.
8.  W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna
     w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek Kandydata,
     zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę
     danego kierunku studiów.
 
 §12
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie określonym
w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM.
 
§13
1.  Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania
     poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:
       1) podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem
       2) kserokopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu
           maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
           o systemie oświaty (oryginał do wglądu),
       3) kserokopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich
           (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - oryginał do wglądu,
       4) kserokopii dowodu osobistego (strona 1 i 2, oryginał do wglądu),
       5) fotografii w formie elektronicznej (format JPG) na płycie CD,
       6) dwóch fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
           wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem
           PESEL.
2.  Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
3.  Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów
     i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku
     bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
4.  Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest do dokonania opłaty za pierwszy semestr studiów
     oraz podpisania umowy na usługi edukacyjne.
 
§14
1.  Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powoływane w trybie określonym
     odrębnymi przepisami.
2.  Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
      1) przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
      2) dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
      3) przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,
      4) organizacja egzaminu wstępnego,
      5) przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonej liczby miejsc,
      6) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,
      7) przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazanie ich Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
3.  Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:
      1) nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,
      2) rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.
  
§15
1.  Od decyzji podjętych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną kandydatowi przysługuje prawo złożenia
     odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
     Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
2.  Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
3.  Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
 
§16
1.  Rekrutacja w Uniwersytecie trwa:
      1) od 25 stycznia do 28 lutego – w rekrutacji śródrocznej,
      2) od 1 czerwca do 30 września – w rekrutacji letniej,
      3) od 1 października do 30 września – na kierunki z tokiem nauczania w języku angielskim,
          z zastrzeżeniem, że postępowanie odwoławcze będzie prowadzone w terminach wynikających
          z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
2.  Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa zarządzenie Rektora.

§17
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 
§18
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.05.2015
Data publikacji:
28.05.2015 14:50
Data aktualizacji:
03.06.2015 13:41
Liczba wyświetleń:
8286
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 735 - rekrutacja - niestacjonarne 2016.doc158 KB
Kryteria kwalifikacji na I rok studiów niestacjonarnych.doc90.5 KB
ZalNr1NS.doc55 KB
ZalNr2NS.doc55 KB