Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

 
UCHWAŁA  Nr  736
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 maja 2015 roku
 
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania
z tych opłat
 
Na podstawie art. 99 ust. 1 - 3 i art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 572, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1.  Uniwersytet pobiera opłaty za usługi edukacyjne związane z:
      1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, tj.:
           a) kształceniem na wybranym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia,
           b) kształceniem na wybranym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia w przypadku
               konieczności uzupełnienia różnic programowych związanych ze zmianą kierunku studiów
               lub specjalności, przeniesieniem z innej uczelni lub wznowieniem studiów,
      2) kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich,
      3) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu
          niezadawalających wyników w nauce,
      4) powtarzaniem określonych zajęć na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich
          z powodu niezadawalających wyników w nauce,
      5) prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń,
      6) przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się.
2.  Uniwersytet może pobierać opłaty za usługi edukacyjne związane z:
      1) prowadzeniem studiów w języku obcym,
      2) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia
          niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku.
3.  Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne dla rozpoczynającego się w danym roku akademickim
     cyklu kształcenia, ustala Rektor w drodze zarządzenia, z uwzględnieniem zapisu ust. 4.
4.  Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne, realizowane w formie studiów podyplomowych oraz
     kursów dokształcających ustala Rektor w drodze zarządzenia, na wniosek kierownika podstawowej
     jednostki organizacyjnej, złożony nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem danego cyklu
     kształcenia/semestru studiów.
5.  Wysokość opłat za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się ustala Rektor w drodze
     zarządzenia.
6.  Przez zajęcia nieobjęte planem studiów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 należy rozumieć zajęcia
     wykraczające poza zajęcia obowiązkowe, związane z realizacją dodatkowo wybranych zajęć na tym
     samym  lub innym kierunku, poziomie, profilu i formie studiów.
7.  Zasady pobierania opłat oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących
     i odbywających studia wyższe, studia doktoranckie, studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz
     szkolenia w Uniwersytecie, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, określają odrębne
     przepisy.
   
§ 2
1.  Warunki odpłatności za usługi edukacyjne i tryb wnoszenia opłat za studia, studia doktoranckie, studia
     podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia oraz opłat za wydanie dokumentów, o których mowa
     w § 1, określa umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy, odpowiednio: Uniwersytetem
     a studentem, Uniwersytetem a uczestnikiem studiów doktoranckich, Uniwersytetem a słuchaczem
     studiów podyplomowych oraz Uniwersytetem a uczestnikiem kursów dokształcających lub szkoleń,
     z zastrzeżeniem ust. 2
2.  Umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem a uczestnikiem niestacjonarnych studiów doktoranckich
     dotyczy opłat za studia oraz opłat za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających
     wyników w nauce. Umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem a uczestnikiem stacjonarnych studiów
     doktoranckich  dotyczy opłat za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników
     w nauce.
3.  Student lub doktorant, który:
      1) powtarza rok studiów;
      2) kontynuuje naukę po co najmniej rocznym urlopie;
      3) wznawia studia;
      4) został przeniesiony z innej uczelni
     wnosi opłaty za usługi edukacyjne w kwocie ustalonej właściwym zarządzeniem Rektora dla rocznika
     studiów, z którym kontynuuje naukę.
4.  W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-2 zachodzi konieczność dokonania zmiany warunków
     umowy zawartej ze studentem lub doktorantem. Wprowadzenie zmian następuje w formie aneksu
     do umowy.
5.  W przypadku ponownego przyjęcia na studia w drodze rekrutacji, student lub doktorant podpisuje
     nową umowę, o której mowa w ust. 1 i 2.
6.  Ze studentem wznawiającym studia lub studentem/doktorantem przeniesionym z innej uczelni
     Uniwersytet zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, określającą warunki odpłatności, obowiązujące
     w cyklu kształcenia, w którym student lub doktorant kontynuuje naukę.
7.  Rektor może udzielić pełnomocnictwa do zawarcia umowy innej osobie działającej w jego imieniu, tj.
     dziekanowi lub odpowiednio kierownikowi studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, kursów
     i szkoleń.
8.  Strony umowy mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie. Wypowiedzenie umowy następuje w formie
     pisemnej.
9.  Wypowiedzenie umowy przez studenta/doktoranta jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.
10. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z nauki lub skreślenia z listy,
      odpowiednio: studentów, uczestników studiów doktoranckich, słuchaczy studiów podyplomowych,
      uczestników kursów dokształcających lub szkoleń.
 

TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH WYŻSZYCH

§ 3

1.  Określa się terminy opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, dla osób:
      1) przyjętych na I rok studiów:
            a) rozpoczynających naukę od semestru zimowego - w terminie określonym zarządzeniem Rektora
                w sprawie harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w danym roku akademickim,
            b) rozpoczynających naukę od semestru letniego - do dnia rozpoczęcia semestru letniego,
                określonego w ramowej organizacji danego roku akademickiego,
      2) pozostałych osób - przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, a w przypadku zajęć trwających dłużej
          niż jeden semestr przed rozpoczęciem każdego semestru, z uwzględnieniem zapisu ust. 3.
2.  Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 3 uiszcza się w całości lub w czterech równych miesięcznych
     ratach, płatnych zgodnie z zasadą:
      1) w semestrze zimowym - od września do grudnia, w tym:
           a) I rata lub całość opłaty - do 24 września,
           b) II-IV rata - od października do grudnia - do dziesiątego dnia każdego miesiąca,
      2) w semestrze letnim - od lutego do maja, w tym:
           a) I rata lub całość opłaty - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej
               organizacji danego roku akademickiego,
           b) II-IV rata - od marca do maja - do dziesiątego dnia każdego miesiąca.
3.  Opłaty wymienione w § 1 ust. 2 uiszczane są w całości, z uwzględnieniem ust. 5 -7.
4.  Opłata za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się wnoszona jest jednorazowo w kwocie
     i terminie ustalonym w umowie zawartej pomiędzy osobą ubiegającą się o przeprowadzenie procedury
     potwierdzania efektów uczenia się, a Uniwersytetem.
5.  Osoby przyjęte na I rok studiów stacjonarnych na kierunki lub specjalności realizowane w języku obcym
     odpłatnie, wnoszą całość opłaty za pierwszy semestr studiów w terminie określonym zarządzeniem
     Rektora w sprawie harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w danym roku akademickim.
6.  Studenci realizujący naukę na studiach stacjonarnych na kierunkach i specjalnościach realizowanych
     w języku obcym odpłatnie w semestrach II-XII wnoszą całość opłaty za kolejne semestry w terminach:
      1) w semestrze zimowym - do 24 września,
      2) w semestrze letnim - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej organizacji
          danego roku akademickiego.
7.  Studenci realizujący odpłatnie przedmiot/przedmioty nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia
     uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym
     kierunku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, wnoszą całość opłaty w terminach:
      1) w semestrze zimowym - do 24 września,
      2) w semestrze letnim - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej organizacji
          danego roku akademickiego.
8.  Terminy, o których mowa w ust. 2 mogą być przedłużone na okres nie dłuższy niż 14 dni przez dziekana
     wydziału, na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej, złożonego nie później niż
     w terminie 14 dni przed upływem terminu wniesienia opłaty.
 
 TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH TRZECIEGO STOPNIA
 
§ 4
1.  Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 uiszcza się w całości lub w czterech równych miesięcznych
     ratach, płatnych zgodnie z zasadą:
      1) w semestrze zimowym - od października do stycznia, w tym:
            a) I rata lub całość opłaty - do 10 października,
            b) II-IV rata - od listopada do stycznia - do dziesiątego dnia każdego miesiąca,
      2) w semestrze letnim - od lutego do maja, w tym:
            a) I rata lub całość opłaty - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej
                organizacji danego roku akademickiego,
            b) II-IV rata - od marca do maja - do dziesiątego dnia każdego miesiąca.
2.  Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 uiszcza się w całości lub w czterech równych miesięcznych
     ratach, płatnych zgodnie z zasadą:
      1) w semestrze zimowym - od września do grudnia, w tym:
           a) I rata lub całość opłaty - do 24 września,
           b) II-IV rata - od października do grudnia - do dziesiątego dnia każdego miesiąca,
      2) w semestrze letnim - od lutego do maja, w tym:
           a) I rata lub całość opłaty - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej
               organizacji danego roku akademickiego,
           b) II-IV rata - od marca do maja - do dziesiątego dnia każdego miesiąca.
3.  Terminy, o których mowa w ust. 2 mogą być przedłużone na okres nie dłuższy niż 14 dni przez
     kierownika studiów doktoranckich, na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej,
     złożonego nie później niż w terminie 14 dni przed upływem terminu wniesienia opłaty.
 
 
ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH WYŻSZYCH I STUDIACH TRZECIEGO STOPNIA
 
§ 5
1.  Studenci studiów niestacjonarnych realizujący z wyprzedzeniem część zajęć przewidzianych planem
     studiów wyższych, należną część opłaty za te zajęcia wnoszą w kwocie ustalonej zgodnie z § 7 ust.
     3-4, w terminach określonych w § 3 ust. 2. Uczestnicy niestacjonarnych studiów doktoranckich
     realizujący z wyprzedzeniem część zajęć przewidzianych planem studiów doktoranckich, należną część
     opłaty za te zajęcia wnoszą w kwocie ustalonej zgodnie z § 8 ust. 1-2, w terminach określonych
     w § 4 ust. 2.
2.  Od studentów przebywających na urlopie od zajęć oraz doktorantów korzystających z przedłużenia
     studiów doktoranckich, nie pobiera się opłat. Jeżeli urlop lub przedłużenie studiów doktoranckich
     zostały przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, wniesiona opłata jest zwracana studentowi
     lub doktorantowi na jego pisemny wniosek, proporcjonalnie do nieodbytych zajęć, licząc od dnia, kiedy
     student lub doktorant uzyskał zgodę na urlop lub przedłużenie. W przypadku braku takiego wniosku,
     wniesiona opłata zostaje zaliczona w poczet przyszłych opłat za kształcenie.
3.  W przypadku, gdy w czasie urlopu od zajęć lub przedłużenia studiów doktoranckich student
     lub doktorant deklaruje udział w zajęciach, ma obowiązek uiścić opłaty za kształcenie.
4.  W przypadku przeniesienia studenta lub doktoranta z innej uczelni lub jednostki naukowej
     prowadzącej studia doktoranckie, bądź ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne w trakcie trwania
     roku akademickiego, student lub doktorant zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kształcenie
     w terminach określonych w § 3 ust. 2 dla studiów wyższych i odpowiednio w § 4 ust. 2 dla studiów
     doktoranckich, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przeniesienie,
     w wysokości stanowiącej sumę opłat za miesiące pozostałe do końca semestru z uwzględnieniem
     miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie na studia niestacjonarne w Uniwersytecie.
5.  W przypadku konieczności uzupełnienia różnic programowych, obowiązek uiszczenia opłaty dotyczy
     tylko studentów oraz doktorantów studiów niestacjonarnych.
6.  W przypadku przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta, opłata za semestr studiów pomniejszana
     jest o kwotę nierealizowanych zajęć, zgodnie z zasadą opisaną w § 7 ust. 5.
7.  Rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 1-6 podejmują odpowiednio dziekan lub kierownik
     studiów doktoranckich.
  
TERMINY I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH, KURSACH DOKSZTAŁCAJĄCYH ORAZ SZKOLENIACH
 
§ 6
1.  Słuchacze studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń wnoszą całość opłaty przed
     terminem rozpoczęcia cyklu kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, kierownik
     studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia może wyrazić zgodę na rozłożenie
     na raty opłaty za zajęcia dydaktyczne.
  
OPŁATY ZA POWTARZANIE PRZEDMIOTU Z POWODU NIEZADOWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE ORAZ ZA REALIZACJĘ ZAJĘĆ NIEOBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW, W TYM ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH EFEKTY KSZTAŁCENIA NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA NA OKREŚLONYM KIERUNKU
 
§ 7
1.  Opłatę za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu na poszczególnych kierunkach
     studiów, poziomach kształcenia i semestrach studiów stacjonarnych (jednolitych magisterskich,
     pierwszego stopnia, drugiego stopnia) ustala się jako iloczyn wskaźnika kosztochłonności danego
     kierunku studiów oraz kwoty za jedną godzinę dydaktyczną w wysokości określonej zarządzeniem
     Rektora dla danego roku akademickiego.
2.  Opłatę za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych ustala się jako iloczyn kwoty za jedną
     godzinę dydaktyczną obliczoną zgodnie z zasadą opisaną w ust. 1 oraz liczby godzin przedmiotu
     wynikającej z planu studiów.
3.  Opłatę za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu na poszczególnych kierunkach
     studiów, poziomach kształcenia i semestrach studiów niestacjonarnych (jednolitych magisterskich,
     pierwszego stopnia, drugiego stopnia) ustala się jako iloraz opłaty za semestr obowiązującej dla
     danego rocznika studiów, zgodnie z właściwym zarządzeniem Rektora oraz liczby godzin dydaktycznych
     wynikających z planu studiów danego semestru z uwzględnieniem zapisów ust. 10 - 11.
4.  Opłatę za powtarzanie przedmiotu na studiach niestacjonarnych ustala się jako iloczyn kwoty za jedną
     godzinę dydaktyczną obliczoną zgodnie z zasadą opisaną w ust. 3 oraz liczby godzin przedmiotu
     wynikającej z planu studiów.
5.  Opłatę za realizację zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia
     niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku ustala się na zasadach
     opisanych w ust. 2 oraz w ust. 4.
6.  Nie pobiera się opłaty za powtarzanie przedmiotu „praktyka”.
7.  Student powtarzający semestr studiów wnosi opłaty za realizowane w tym semestrze przedmioty,
     w kwocie wskazanej przez dziekana, obliczonej odpowiednio dla studentów studiów stacjonarnych
     na zasadach określonych w ust. 1-2, a dla studentów studiów niestacjonarnych w ust. 3-4.
8.  Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
     z przedmiotów:
      1) kształcenia ogólnego,
      2) lektoratu,
      3) wychowania fizycznego,
      4) technologii informacyjnej,
      5) ergonomii,
      6) szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
      7) ochrony własności intelektualnej,
      8) etykiety,
      9)   informacji patentowej,
     ustala Rektor w drodze zarządzenia.
9.  Opłatę za powtarzanie przedmiotu, o którym mowa w ust. 8 ustala się jako iloczyn kwoty za jedną
     godzinę dydaktyczną i liczby godzin przedmiotu wynikającej z planu studiów.
10. Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych dotyczą zajęć realizowanych w formie ćwiczeń. Wykłady są
      nieodpłatne dla przedmiotów realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń.
11. W przypadku realizowania przedmiotu wyłącznie w formie wykładu, studenci/doktoranci wnoszą
      opłatę według zasad określonych dla ćwiczeń.
 
 § 8
1.  Opłatę za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu na stacjonarnych i niestacjonarnych
     studiach doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki/ dyscyplinach naukowych, ustala się jako
     iloczyn wskaźnika kosztochłonności danej dziedziny nauki/ dyscypliny naukowej oraz kwoty za jedną
     godzinę dydaktyczną w wysokości określonej zarządzeniem Rektora dla danego roku akademickiego.
2.  Opłatę za powtarzanie przedmiotu na studiach doktoranckich, ustala się jako iloczyn kwoty za jedną
     godzinę dydaktyczną obliczoną zgodnie z zasadą opisaną w ust. 1 oraz liczby godzin przedmiotu
     wynikającej z planu studiów.
3.  Opłatę za powtarzanie przedmiotu z zakresu: kształcenia ogólnego, rozwijania umiejętności
     dydaktycznych przygotowujących doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,
     rozwijania umiejętności zawodowych przygotowujących doktoranta do pracy o charakterze badawczym
     lub badawczo-rozwojowym na studiach doktoranckich, ustala się jako iloczyn kwoty za jedną godzinę
     dydaktyczną w wysokości określonej zarządzeniem Rektora oraz liczby godzin przedmiotu wynikającej
     z planu studiów.
4.  Opłatę za powtarzanie języka obcego (specjalistyczne warsztaty z wybranego języka obcego)
     na studiach doktoranckich ustala się jako iloczyn kwoty za jedną godzinę dydaktyczną w wysokości
     określonej zarządzeniem Rektora oraz liczby godzin przedmiotu wynikającej z planu studiów.
 
OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE PO WZNOWIENIU STUDIÓW WYŻSZYCH
 
§ 9
1.  W przypadku wznowienia studiów stacjonarnych z koniecznością powtarzania zajęć niezaliczonych
     z poprzednich semestrów, student wnosi opłatę za powtarzane przedmioty w wysokości wskazanej
     w decyzji dziekana, obliczonej na zasadach określonych w § 7 ust. 1-2.
2.  W przypadku wznowienia studiów niestacjonarnych z koniecznością powtarzania zajęć niezaliczonych
     z poprzednich semestrów, student wnosi opłatę za powtarzane przedmioty w wysokości wskazanej
     w decyzji dziekana, obliczonej na zasadach określonych w § 7 ust. 3-4 oraz opłatę za semestr studiów
     ustaloną zarządzeniem Rektora dla danego cyklu kształcenia.
3.  W przypadku wznowienia studiów niestacjonarnych na semestr, w którym realizowane są tylko
     przedmioty wynikające z różnic programowych, student wnosi opłaty w wysokości wskazanej w decyzji
     dziekana, obliczonej na zasadach określonych w § 7 ust. 3-4. Opłata wynikająca z realizacji różnic
     programowych w danym semestrze nie może przekroczyć kwoty opłaty za semestr studiów ustalonej
     zarządzeniem Rektora dla danego cyklu kształcenia.
 
TRYB I WARUNKI ZWALNIANIA Z OPŁAT ORAZ ZWROTY WNIESIONYCH OPŁAT 
 
§ 10
1.  Student lub doktorant może ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za świadczone
     usługi edukacyjne w przypadku:
       1) osiągania wybitnych wyników w nauce, tj. usytuowania studenta lub doktoranta w grupie 3%
           najlepszych studentów lub doktorantów,
       2) uczestniczenia w międzynarodowym programie stypendialnym,
       3) trudnej sytuacji materialnej studenta lub doktoranta, w której znalazł się po rozpoczęciu studiów,
       4) pełnego sieroctwa studenta, jeżeli nie przekroczył 26 roku życia lub pełnego sieroctwa doktoranta,
           jeżeli nie przekroczył 29 roku życia,
       5) długotrwałej choroby studenta lub doktoranta.
2.  Zwolnienie z opłat w przypadkach, o których mowa w ust. 1 może nastąpić na pisemny wniosek
     studenta lub doktoranta złożony do Rektora za pośrednictwem dziekana wydziału lub kierownika
     studiów doktoranckich w terminie 14 dni przed upływem terminu wniesienia opłaty.
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2 podlega rozpatrzeniu po zaopiniowaniu przez dziekana wydziału
      i wydziałowy organ samorządu studenckiego oraz odpowiednio przez kierownika studiów
      doktoranckich i wydziałowy organ samorządu doktorantów.
4.   Decyzję w sprawie zwolnienia z opłat podejmuje Rektor na wniosek studenta lub doktoranta
      zaopiniowany odpowiednio przez dziekana wydziału i wydziałowy organ samorządu studenckiego
      lub przez kierownika studiów doktoranckich i wydziałowy organ samorządu doktorantów.
5.   Od decyzji podjętej przez Rektora, studentowi lub doktorantowi przysługuje prawo wniesienia wniosku
      o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
6.   Ewidencję złożonych wniosków o zwolnienie z opłat oraz ewidencję wydanych decyzji prowadzi
      wyznaczony pracownik dziekanatu.
7.   Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone studentowi lub doktorantowi tylko raz
      w czasie trwania studiów wyższych lub studiów doktoranckich.
 
§ 11
1.   Z tytułu osiągnięcia wybitnych wyników w nauce student lub doktorant studiów niestacjonarnych może
      ubiegać się o zwolnienie z obowiązującej opłaty za świadczone usługi edukacyjne do wysokości 50%
      ustalonej opłaty semestralnej.
2.   Do wniosku w sprawie zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć pisemne
      potwierdzenie z dziekanatu, że student lub doktorant należy do grupy 3% najlepszych, odpowiednio:
      studentów kierunku danego rocznika lub doktorantów w danej dziedzinie nauki/dyscyplinie naukowej,
      osiągających wybitne wyniki w nauce, z uwzględnieniem zapisu ust. 3.
3.   Na kierunku filologia, uprawnionym do wnioskowania o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty
      w wysokości do 50% jest student należący do grupy 3% najlepszych studentów danej specjalności.
4.   Do wyłonienia grup 3% najlepszych studentów, o których mowa w ust. 2 i 3, w przypadku studiów
      pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich brana jest pod uwagę średnia ocen ze
      wszystkich poprzednich semestrów studiów, a w przypadku studiów drugiego stopnia średnia ocen
      z dwóch semestrów pierwszego roku studiów.
5.   Do wyłonienia grupy 3% najlepszych doktorantów przyjmuje się kryteria przyjęte do sporządzania listy
      rankingowej do stypendium dla najlepszych doktorantów w danej dziedzinie nauki/dyscyplinie
      naukowej.
  
§ 12
Student lub doktorant, który kontynuuje kształcenie w ramach międzynarodowego programu stypendialnego nie wnosi opłaty za semestr, który realizuje w uczelni zagranicznej.
 
§ 13
Do wniosku o zwolnienie z opłat w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3-5, student lub doktorant dołącza odpowiednie dokumenty potwierdzające okoliczności, uzasadniające zwolnienie z opłat.
 
§ 14
1.  Zwolnienie, o którym mowa w § 10 ust. 1 nie przysługuje studentowi lub doktorantowi:
       1) I roku studiów,
       2) powtarzającemu zajęcia dydaktyczne,
       3) realizującemu studia prowadzone w języku obcym,
       4) realizującemu przedmiot/przedmioty nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty
           kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku.
2.   Przepis ust. 1 pkt 1 - 2 nie dotyczy osób, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4-5.
 
 § 15
1.   W przypadku niewniesienia opłaty związanej z odbywaniem studiów, dziekan może wydać decyzję
      o skreśleniu z listy studentów.
2.   W przypadku niewniesienia opłaty związanej z odbywaniem studiów doktoranckich, decyzję
      o skreśleniu z listy doktorantów może wydać kierownik studiów doktoranckich.
3.   Studentowi lub doktorantowi, który dokonał opłaty, a następnie zrezygnował ze studiów, na pisemny
      wniosek zainteresowanego, uczelnia zwraca część wniesionej opłaty za niezrealizowane zajęcia
      dydaktyczne prowadzone w ramach zjazdów przewidzianych w planie studiów danego semestru
      lub ramach tygodniowych zajęć przewidzianych rozkładem zajęć dydaktycznych.
4.   Wysokość zwrotu ustala się dzieląc kwotę opłaty za semestr i odpowiednio przedmiot przez liczbę
      zaplanowanych zjazdów i odpowiednio liczbę tygodni zajęć dydaktycznych, a następnie mnożąc
      uzyskaną kwotę przez liczbę zjazdów i odpowiednio liczbę tygodni zajęć dydaktycznych
      niezrealizowanych.
5.   Jeżeli opłata, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 wnoszona była ratalnie, różnica pomiędzy opłatą
      należną z tytułu zrealizowanych zajęć a dokonaną wpłatą, stanowi należność, do uregulowania której
      student lub doktorant jest zobowiązany.
6.   Należną opłatę, o której mowa w ust. 5 ustala się dzieląc kwotę opłaty za semestr i odpowiednio
      przedmiot przez liczbę zaplanowanych zjazdów i odpowiednio liczbę tygodni zajęć dydaktycznych,
      a następnie mnożąc uzyskaną kwotę przez liczbę zjazdów i odpowiednio liczbę tygodni zrealizowanych
      zajęć dydaktycznych.
7.   W przypadku nieuczestniczenia w zajęciach z powodu przebywania na urlopie od zajęć dydaktycznych,
      przepisy ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.
8.   Uczestnikowi studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia, który dokonał opłaty,
      a następnie zrezygnował z nauki lub został skreślony z listy, odpowiednio: słuchaczy studiów
      podyplomowych, uczestników kursów dokształcających lub szkoleń, na pisemny wniosek
      zainteresowanego uczelnia zwraca część wniesionej opłaty za niezrealizowane zajęcia dydaktyczne,
      zgodnie z zasadą określoną w umowie, o której mowa w § 2 ust. 1.
9.   W przypadku rezygnacji z procedury potwierdzania efektów uczenia się po wniesieniu opłaty, o której
      mowa w § 3 ust. 4, zapisy ust. 8 stosuje się odpowiednio.
  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 16
1.   Opłaty za usługi edukacyjne uiszcza się na wskazane konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
      w Olsztynie.
2.   Za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego.
3.   Student lub doktorant na wezwanie Uniwersytetu jest obowiązany do okazania dowodu wniesienia
      opłaty.
4.   Uniwersytet nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek
      okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku dokonania wpłaty
      na niewłaściwy numer rachunku bankowego.
5.   Opłaty podlegają ewidencji w dziekanatach wydziałów oraz innych jednostkach organizacyjnych
      uczelni, odpowiedzialnych za prowadzenie rachunkowości uczelni.
6.   Ostatecznego naliczenia i rozliczenia opłat za studia lub usługi edukacyjne dokonuje dziekan oraz
      kierownik, odpowiednio: studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, kursu dokształcającego
      lub szkolenia.
 
§ 17
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzje podejmuje Rektor.
 
§ 18
Traci moc Uchwała Nr 219 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
 
§ 19
1.   Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2.   Przepisy niniejszej uchwały stosuje się również do umów zawartych, ze studentami   i doktorantami,
      przed dniem wejścia jej w życie.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.05.2015
Data publikacji:
28.05.2015 14:56
Data aktualizacji:
05.06.2015 08:04
Liczba wyświetleń:
13073
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 736 - zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.docx45.17 KB