Nr 741 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 741
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 
w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 oraz § 98 ust. 8 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie § 79 otrzymuje brzmienie:
„§ 79
1.     Roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich, zasady
      obliczania godzin dydaktycznych określa Senat.
2.     Rektor może obniżyć roczny wymiar zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich, w przypadku
      powierzenia im wykonywania ważnych zadań lub realizowania przez nich projektów badawczych. 
      Obniżony roczny wymiar zajęć dydaktycznych dotyczy nauczycieli akademickich, dla których
      Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy i nie może być niższy niż 120 godzin dydaktycznych.
3.     Minimalny roczny wymiar zajęć dydaktycznych, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy Rektora,
      prorektorów oraz dziekanów.
4.     Roczny wymiar zajęć dydaktycznych Rektora wynosi 60 godzin dydaktycznych.
5.     Obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się na wniosek
      nauczyciela akademickiego, po zasięgnięciu opinii dziekana oraz kierownika właściwej jednostki
      organizacyjnej, na okres wykonywania powierzonych zadań.
6.    Rektor dokonując obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, o którym mowa w ust. 2, bierze
     pod uwagę:
         1)     zajmowane przez nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie i poza nim stanowiska
               oraz pełnione przez niego funkcje wyszczególnione w uchwale, o której mowa w ust. 1;
         2)     korzyści dla Uniwersytetu wynikające z powierzonych zadań;
         3)     szczególne obciążenie zadaniami badawczymi.
7.     Indywidualny plan i rozkład zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego uwzględniający jego
      obowiązki naukowe lub artystyczne i organizacyjne ustala oraz zmienia kierownik jednostki
      organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.”.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
03.07.2015 07:53
Data aktualizacji:
03.07.2015 07:53
Liczba wyświetleń:
2321
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw741.doc50 KB