Nr 754 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 714 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku

 
UCHWAŁA  Nr  754
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 
w sprawie  zmiany uchwały Nr 714 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
24 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku
 
Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), w związku z decyzją  Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
o przyznaniu z dniem 25 maja 2015 r. Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo oraz na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 714 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku, dokonuje się następujących zmian:
  1.    W § 1 ust. 1 po pkt 7 kropkę zmienia się na przecinek i dodaje się  pkt 8 w brzmieniu:
            „8) nauk prawnych, w dyscyplinie naukowej:
                  a) prawo.”
  2.    W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 714 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
         z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok
         stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
         w 2015 roku, na końcu tabeli dodaje się wiersz w brzmieniu:
 
17
Nauki prawne/
Prawo
Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny naukowej – prawo
Wynik studiów
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
Ocena na dyplomie ukończenia studiów
 
3.    W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 714 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
       24 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych
       studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku, na końcu
       tabeli dodaje się wiersz w brzmieniu:
 
17
Prawo
8.09.2015 r.
11.09.2015 r.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
06.07.2015 11:06
Data aktualizacji:
06.07.2015 11:07
Liczba wyświetleń:
2710
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw754.docx23.15 KB