Nr 757 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 14

 
UCHWAŁA Nr 757
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu
na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 14
 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.  Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 14, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 43/8, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00015834/6, na rzecz każdoczesnego właściciela działki
nr 43/7.

2.  Mapa sytuacyjno-wysokościowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości opisanej w § 1 polega na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie przejścia i przejazdu ciągiem komunikacyjnym
o powierzchni 580 m2 przez każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 43/7.

 

§ 3

Ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 48 000 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych) powiększonym o należny podatek VAT.

 

§ 4

Obciążenie, o którym mowa w § 2, ustanawia się na czas nieoznaczony.

 

 

§ 5

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
06.07.2015 11:41
Data aktualizacji:
06.07.2015 11:42
Liczba wyświetleń:
2171
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw757.docx20.47 KB