Nr 763 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy al. Warszawskiej

 
UCHWAŁA Nr 763
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy
al. Warszawskiej
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.     Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
     w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 110
     m. Olsztyn przy al. Warszawskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
        1)     nr 66/5 o powierzchni 0,1498, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę
             wieczystą nr OL1O/00044018/2,
        2)     nr 66/9 i 117/24 o łącznej powierzchni 0,3334 ha, dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie
             prowadzi księgi wieczyste nr OL1O/00044018/2 oraz OL1O/00039692/2.
2.     Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi odpowiednio:
  • działka nr 66/5 – 83 000 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
  • działki nr 66/9 i 117/24 – 1 040 000 zł (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
06.07.2015 12:28
Data aktualizacji:
06.07.2015 12:29
Liczba wyświetleń:
2075
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw763.doc33 KB