Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akad.

 
 
Uchwała Nr 773
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2015 roku
 
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich
i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad przydziału
i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akademickim
 
Na podstawie art. 130 ust. 2 oraz w związku z art. 111 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.), Senat uchwala co następuje:
 
 
Przepisy ogólne
§ 1
Ilekroć w uchwale mowa o:
1. podstawowej jednostce dydaktycznej – rozumie się przez to wydział,
2.  jednostce dydaktycznej – rozumie się przez to w szczególności: instytut, katedrę, zakład, Studium
   Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Języków Obcych,
3. dziekanie – rozumie się przez to kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej i odpowiednio
   kierownika jednostki międzywydziałowej, realizującej dydaktykę,
4. radzie wydziału – rozumie się przez to radę podstawowej jednostki organizacyjnej i odpowiednio
   radę jednostki międzywydziałowej, realizującej dydaktykę,
5. pensum dydaktyczne – rozumie się przez to roczny wymiar zajęć dydaktycznych nauczyciela
   akademickiego.
 
§ 2
1. Czas pracy nauczyciela akademickiego określony jest zakresem jego obowiązków dydaktycznych,
   naukowych i organizacyjnych.
2. Do obowiązków nauczyciela akademickiego, w ramach stosunku pracy, zatrudnionego
   na stanowisku:
    1)  naukowo – dydaktycznym, należy:
         a)     kształcenie i wychowywanie studentów oraz doktorantów,
         b)     prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej albo
              artystycznej,
         c)     uczestniczenie w pracach organizacyjnych uczelni;
    2)  dydaktycznym, należy:
         a)     kształcenie i wychowywanie studentów oraz doktorantów,
         b)     podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
         c)      uczestniczenie w pracach organizacyjnych uczelni;
    3)  naukowym, należy:
         a)     prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej albo
              artystycznej,
         b)     uczestniczenie w pracach organizacyjnych uczelni.
3. Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień
   naukowy doktora habilitowanego należy również kształcenie kadry naukowej, w tym pełnienie
   funkcji promotora, recenzenta w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym oraz członka komisji
   egzaminu doktorskiego lub komisji habilitacyjnej.
4. Na czas pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a, składają się:
    1)  realizacja pensum dydaktycznego,
    2)  inne prace związane z procesem dydaktycznym, kształceniem i wychowywaniem studentów
        oraz doktorantów.
 
§ 3
1. Podstawą planowania i realizacji zadań dydaktycznych w danym roku akademickim są programy
   kształcenia oraz programy i plany studiów uchwalone przez rady wydziałów.
2. Dziekan zobowiązany jest przedłożyć prorektorowi właściwemu do spraw kształcenia plany obciążeń
   dydaktycznych w celu ich zatwierdzenia.
 
Zakres obowiązków dydaktycznych
§ 4
1. Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest pełne wykonanie ustalonego dla niego pensum
   dydaktycznego podanego w godzinach obliczeniowych.
2. Do obowiązków realizowanych w ramach ustalonego pensum dydaktycznego należy prowadzenie
   zajęć dydaktycznych objętych programami kształcenia oraz programami i planami studiów
   kierunków realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Do zajęć dydaktycznych
   zalicza się w szczególności: wykłady, seminaria, ćwiczenia (audytoryjne, terenowe, laboratoryjne,
   projektowe, artystyczne), konwersatoria, zajęcia badawcze (pracownia magisterska), warsztaty
   artystyczne (prowadzenie dzieła artystycznego), zajęcia prowadzone w ramach pracowni
   dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej na kierunkach związanych ze sztukami plastycznymi),
   zajęcia praktyczne, lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego, zajęcia realizowane w sekcjach
   sportowych, zajęcia prowadzone metodą e-learningu, zajęcia na studiach doktoranckich, zajęcia
   na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających, zajęcia realizowane w ramach kursu
   Doskonalenia Umiejętności Dydaktycznych dla Nauczycieli Akademickich UWM w Olsztynie, zajęcia
   prowadzone w ramach: Uniwersytetu III Wieku, Uniwersytetu Dzieci, Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki
   oraz inne zajęcia prowadzone w ramach edukacji pozaformalnej o zasięgu co najmniej
   ogólnopolskim, finansowane ze źródeł zewnętrznych.
3. Do innych obowiązków związanych z procesem dydaktycznym, kształceniem i wychowywaniem
   studentów oraz doktorantów zalicza się w szczególności: konsultacje (nie mniej niż 2 godziny
   zegarowe tygodniowo), hospitacje, dyżury dydaktyczne, przeprowadzanie egzaminów w toku
   studiów, kolokwiów i sprawdzianów, promotorstwo prac dyplomowych (magisterskich,
   licencjackich/inżynierskich) studentów oraz ich sprawdzanie i recenzowanie, sprawdzanie prac
   kontrolnych studentów, opieka nad kołami naukowymi studentów, pełnienie funkcji opiekuna roku,
   członka i przewodniczącego komisji egzaminacyjnej podczas egzaminów dyplomowych
   (magisterskich i licencjackich/inżynierskich) studentów, komisji egzaminów doktorskich uczestników
   studiów doktoranckich oraz komisji egzaminów końcowych słuchaczy studiów podyplomowych
   i kursów dokształcających.
4. Do obowiązków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych należy w szczególności:
   udział w badaniach naukowych, konferencjach i seminariach, szkoleniach służących podnoszeniu
   umiejętności dydaktycznych, organizacja i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń
   i samodoskonaleniu.
5. Do obowiązków nauczycieli akademickich wynikających ze stosunku pracy należy również udział
   w innych pracach i wdrażanych programach związanych z rozwojem poziomu naukowo-
   dydaktycznego Uczelni wskazanych przez władze wydziału lub Uczelni.
6. Indywidualny plan i rozkład zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego uwzględniający jego
   obowiązki naukowe lub artystyczne i organizacyjne ustala oraz zmienia kierownik jednostki
   organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, po uprzedniej akceptacji dziekana.
 
§ 5
1. Z zastrzeżeniem ust. 3, obowiązujący wymiar pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich,
   w danym roku akademickim wynosi dla pracowników naukowo-dydaktycznych na stanowisku:
      1)  profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) - 210 godzin obliczeniowych rocznie,
      2)  profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora
          habilitowanego lub doktora) - 210 godzin obliczeniowych rocznie,
      3)  profesora wizytującego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora
          habilitowanego lub doktora) - 120 godzin obliczeniowych rocznie,
      4)  adiunkta - 240 godzin obliczeniowych rocznie,
      5)  asystenta - 240 godzin obliczeniowych rocznie,
2. Obowiązujący wymiar pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich, w danym roku akademickim
   wynosi dla pracowników dydaktycznych na stanowisku:
      1)  starszego wykładowcy i wykładowcy - 360 godzin obliczeniowych rocznie,
      2)  lektora, instruktora (z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym) - 540 godzin
          obliczeniowych rocznie,
3. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych Rektora wynosi 60 godzin dydaktycznych.
4. Nauczycielowi akademickiemu lub osobie realizującej zajęcia dydaktyczne zatrudnionemu/ej
   w niepełnym wymiarze czasu pracy, pensum dydaktyczne określa się w wysokości ustalonej
   proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Nauczycielowi akademickiemu lub osobie realizującej zajęcia dydaktyczne na kierunku o profilu
   praktycznym, zatrudnionemu/ej w niepełnym wymiarze czasu pracy, pensum dydaktyczne określa
   się w wysokości ustalonej proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia, z uwzględnieniem wymagań
   określonych przepisami dotyczącymi warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku,
   poziomie i profilu kształcenia w zakresie spełniania minimum kadrowego.
6. Wymiar pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego, który został zatrudniony tylko na część
   roku akademickiego lub któremu stosunek pracy ustał w trakcie roku akademickiego, oblicza się
   proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, przyjmując za podstawę 30 tygodniowy wymiar roku
   akademickiego i 15 tygodniowy wymiar semestru.
7. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
   w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, będącemu wykonawcą projektu w programie
   Horyzont 2020, wymiar pensum dydaktycznego ustala Rektor, na podstawie zapisów umowy
   dotyczącej warunków realizacji projektu, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
8. Wymiar pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego, o którym mowa w ust. 7 nie może być
   niższy niż 120 godzin obliczeniowych rocznie.
9. Ustalenie wymiaru pensum dydaktycznego, o którym mowa w ust. 8 może nastąpić na podstawie
   pisemnego wniosku zainteresowanego nauczyciela akademickiego, złożonego do Rektora
   i merytorycznie zaopiniowanego przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej i dziekana.
 
Zasady powierzania zajęć w ramach umów cywilno-prawnych
§ 6
1. Dziekan, za zgodą prorektora właściwego ds. kształcenia, może powierzyć osobie (specjaliście
   w danej dziedzinie) niezatrudnionej w Uniwersytecie, prowadzenie zajęć dydaktycznych na
   studiach wyższych (pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich), studiach
   doktoranckich, a także promotorstwo prac dyplomowych.
2. Wnioski o powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz promotorstwa prac dyplomowych
   osobom spoza uczelni, opiniuje rada wydziału.
 
Zasady obniżania pensum dydaktycznego
§ 7
1. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
   w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, pełniącemu funkcję organu jednoosobowego
   lub jego zastępcy oraz członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni
   i Tytułów, Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych, Komitetu Polityki Naukowej,
   Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rady
   Narodowego Centrum Nauki oraz innych komisji i komitetów powołanych przez właściwego Ministra,
   można obniżyć wymiar pensum dydaktycznego do wysokości:
      1)  prorektorowi - 120 godzin obliczeniowych rocznie,
      2)  dziekanowi - 120 godzin obliczeniowych rocznie,
      3)  prodziekanowi - 135 godzin obliczeniowych rocznie,
      4)  członkom: Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,
          Komitetu Polityki Naukowej, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Rady Narodowego
          Centrum Badań i Rozwoju, Rady Narodowego Centrum Nauki, Komisji Akredytacyjnej
          Akademickich Uczelni Medycznych – do 120 godzin obliczeniowych rocznie,
      5)  członkom innych komisji i komitetów powołanych przez właściwego Ministra - do 180 godzin
          obliczeniowych rocznie.
2. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
   w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, zajmującemu stanowisko dyrektora Gabinetu
   Rektora, można obniżyć wymiar pensum dydaktycznego do wysokości 180 godzin obliczeniowych
   rocznie.
3. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
   w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, pełniącemu funkcję kierownika studiów
   doktoranckich, można obniżyć wymiar pensum dydaktycznego do wysokości 180 godzin
   obliczeniowych rocznie. W przypadku zgody Rektora, kierownikowi studiów doktoranckich
   nie przysługuje prawo do dodatku funkcyjnego.
4. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
   w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, pełniącemu funkcję redaktora naczelnego
   czasopisma naukowego, redagowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
   można obniżyć wymiar pensum dydaktycznego w wysokości:
      1)  10 godzin obliczeniowych rocznie, w przypadku czasopisma naukowego redagowanego
          w cyklu rocznym,
      2)  20 godzin obliczeniowych rocznie, w przypadku czasopisma naukowego redagowanego
          w cyklu półrocznym,
      3)  40 godzin obliczeniowych rocznie, w przypadku czasopisma naukowego redagowanego
          w cyklu kwartalnym.
5. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
   w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, pełniącemu funkcję kierownika lub koordynatora
   projektu realizowanego w ramach programów badawczych i edukacyjnych Unii Europejskiej,
   Rektor może obniżyć wymiar pensum w zależności od zajmowanego stanowiska, do wysokości:
      1)  kierownikowi projektu, którego wartość wynosi co najmniej 1 mln zł, zatrudnionemu
          na stanowisku:
             a)  profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) – do 135 godzin obliczeniowych
                 rocznie,
             b)  profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym
                 doktora habilitowanego) – do 135 godzin obliczeniowych rocznie,
             c)  adiunkta (ze stopniem naukowym doktora habilitowanego) – do 135 godzin
                 obliczeniowych rocznie,
             d)  adiunkta (ze stopniem naukowym doktora) – do 150 godzin obliczeniowych rocznie,
             e)  asystenta (ze stopniem naukowym doktora lub tytułem zawodowym magistra lub tytułem
                 równorzędnym) – do 150 godzin obliczeniowych rocznie,
             f)   starszego wykładowcy i wykładowcy (ze stopniem naukowym doktora, tytułem
                 zawodowym magistra lub tytułem równorzędnym) – do 240 godzin obliczeniowych
                 rocznie.
      2)   koordynatorowi projektu, którego wartość wynosi co najmniej 3 mln zł, zatrudnionemu
           na stanowisku:
             a)     profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) – do 180 godzin obliczeniowych
                  rocznie,
             b)     profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym
                  doktora habilitowanego) – do 180 godzin obliczeniowych rocznie,
             c)     adiunkta (ze stopniem naukowym doktora habilitowanego) – do 180 godzin
                  obliczeniowych rocznie,
             d)     adiunkta (ze stopniem naukowym doktora) – do 195 godzin obliczeniowych rocznie,
             e)     asystenta (ze stopniem naukowym doktora lub tytułem zawodowym magistra
                  lub tytułem równorzędnym) – do 195 godzin obliczeniowych rocznie,
             f)      starszego wykładowcy i wykładowcy (ze stopniem naukowym doktora, tytułem
                  zawodowym magistra lub tytułem równorzędnym) – do 240 godzin obliczeniowych
                  rocznie.
6. Pracownikowi naukowo-dydaktycznemu i dydaktycznemu, pełniącemu w projekcie badawczym
   finansowanym ze środków krajowych funkcję kierownika lub koordynatora projektu, Rektor może
   obniżyć wymiar pensum w zależności od zajmowanego stanowiska, do wysokości:
      1)     profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) – do 180 godzin obliczeniowych
           rocznie,
      2)     profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora
           habilitowanego) – do 180 godzin obliczeniowych rocznie,
      3)     adiunkta (ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora) – do 195 godzin
           obliczeniowych rocznie,
      4)     asystenta (ze stopniem naukowym doktora lub tytułem zawodowym magistra lub tytułem
           równorzędnym) – do 195 godzin obliczeniowych rocznie,
      5)     starszego wykładowcy i wykładowcy (ze stopniem naukowym doktora, tytułem zawodowym
           magistra lub tytułem równorzędnym) – do 315 godzin obliczeniowych rocznie,
          
z zastrzeżeniem przepisów ust. 8 i 9.
7. Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego do wysokości, określonej w ust. 5-6 nie dotyczy
   przedłużonego aneksem do umowy, okresu realizacji projektu.
8. Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego, o którym mowa w ust. 1-4 może nastąpić na podstawie
   pisemnego wniosku zainteresowanego nauczyciela akademickiego, złożonego do Rektora.
9. Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego, o którym mowa w ust. 5-6 może nastąpić na podstawie
   pisemnego wniosku zainteresowanego nauczyciela akademickiego, złożonego do Rektora
   i merytorycznie zaopiniowanego przez dziekana i kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.
10. Przepisy o obniżeniu wymiaru pensum dydaktycznego z tytułu pełnienia funkcji kierownika
     lub koordynatora w realizacji projektów w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
     o których mowa w ust. 5 stosuje się do projektów, których ostatecznymi beneficjentami
     są studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
11.  Nauczyciel akademicki, zatrudniony w jednostce dydaktycznej, w której występuje niedobór
     godzin dydaktycznych, może być zwolniony w części lub w całości z obowiązku wykonywania
     zajęć w ramach pensum dydaktycznego, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13.
12.  Podstawę zwolnienia stanowi konieczność realizacji w danym semestrze/roku akademickim
     obowiązków naukowo-badawczych, związanych z realizacją projektu.
13.  Warunkiem zwolnienia z obowiązku wykonywania zajęć w ramach pensum dydaktycznego jest
     sfinansowanie z realizowanego projektu odpowiedniej części lub całości wynagrodzenia wraz
     z pochodnymi.
14.  W przypadku zwolnienia z obowiązku wykonywania zajęć w ramach pensum dydaktycznego
     w całości na czas realizacji obowiązków naukowo-badawczych, o których mowa w ust. 12,
     nauczyciel akademicki przeniesiony zostaje na etat naukowy.
15.  Decyzję o zwolnieniu nauczyciela akademickiego z obowiązku wykonywania całości/części zajęć
     w ramach pensum dydaktycznego podejmuje Rektor na wniosek nauczyciela akademickiego,
     zaopiniowany przez dziekana, złożony niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa
     w ust. 11.
16.  Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego może nastąpić wyłącznie z tytułu jednej podstawy
     prawnej, określonej w § 7 uchwały, wskazanej we wniosku osoby zainteresowanej.
 
Zasady rozliczania godzin dydaktycznych
§ 8
1. Jednostką organizacyjną, w ramach której rozlicza się pensum dydaktyczne jest: instytut, katedra,
   zakład, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Języków Obcych.
2. Godzinę obliczeniową stanowi trwająca 45 minut jedna efektywna godzina zajęć dydaktycznych,
   o których mowa w § 4 ust. 2.
 
§ 9
1. Ustala się następujące wskaźniki przeliczeniowe do zajęć dydaktycznych prowadzonych przez
   nauczycieli akademickich:
     1)  zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku obcym w ramach pełnych cykli kształcenia,
         realizowanych w formie odpłatnej (z wyłączeniem zajęć realizowanych w ramach specjalności
         neofilologicznych i lektoratów), na wniosek dziekana i za zgodą prorektora właściwego
         do spraw kształcenia – wskaźnik 3,0;
     2)  zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku obcym w ramach pełnych cykli kształcenia,
         realizowanych na podstawie porozumienia o prowadzeniu studiów z uczelniami zagranicznymi
         (z wyłączeniem zajęć realizowanych w ramach specjalności neofilologicznych i lektoratów),
         na wniosek dziekana i za zgodą prorektora właściwego do spraw kształcenia – wskaźnik 3,0;
     3)  prowadzenie w semestrze ćwiczeń z danego przedmiotu w ramach międzynarodowego
         programu edukacyjnego, np. ERASMUS+ z grupą studentów obcokrajowców o liczebności
         większej niż 15 osób, na wniosek dziekana i za zgodą prorektora właściwego do spraw
         kształcenia – wskaźnik 3,0;
     4)  prowadzenie w semestrze ćwiczeń z danego przedmiotu lub sprawowanie opieki nad realizacją
         praktyki w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego, np. ERASMUS+ z udziałem
         studentów obcokrajowców, w liczbie mniejszej niż 16 osób na wniosek dziekana i za zgodą
         prorektora właściwego do spraw kształcenia, zalicza się do pensum dydaktycznego godziny
         ustalone wg zasady: 6 godzin + n (n – oznacza liczbę obcokrajowców),
     5)  jedna godzina zajęć dydaktycznych przy sekcjach zwłok ludzkich w prosektorium
         - wskaźnik 1,2;
     6)  na wniosek dziekana i za zgodą prorektora właściwego do spraw kształcenia, stosuje się
         przelicznik 2,0:
            a)   do godzin obliczeniowych, określonych w § 11 ust. 1, 3 i 4 z tytułu prowadzenia pracy
                dyplomowej magisterskiej, inżynierskiej i licencjackiej przygotowanej w języku obcym
                przez studenta obcokrajowca,
            b)    do godzin obliczeniowych, określonych w § 11 ust. 2, z tytułu prowadzenia pracy
                 magisterskiej studenta obcokrajowca wymagającej przeprowadzenia eksperymentów
                 laboratoryjnych lub terenowych, ujętych bezwymiarowo w planie studiów jako
                 „pracownia magisterska”,
     7)  za kierowanie studiami realizowanymi wg indywidualnego programu kształcenia i planu studiów,
         dziekan może zaliczyć nauczycielowi akademickiemu 5 godzin obliczeniowych rocznie
         za każdego studenta,
     8)  za sprawowanie opieki nad aktywnym kołem naukowym, dziekan może zaliczyć nauczycielowi
         akademickiemu 15 godzin obliczeniowych rocznie,
     9)  z tytułu pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych, prorektor właściwy
         do spraw kształcenia, może zaliczyć nauczycielowi akademickiemu 20 godzin obliczeniowych
         rocznie,
    10) z tytułu pełnienia funkcji wydziałowego koordynatora w ramach programu ERASMUS+,
         prorektor właściwy do spraw kształcenia na wniosek dziekana może zaliczyć nauczycielowi
         akademickiemu – 8 + n (n – oznacza liczbę studentów realizujących studia w ramach programu
         ERASMUS+) godzin obliczeniowych rocznie.
 
§ 10
1. Pensum dydaktyczne realizuje się na nieodpłatnych studiach stacjonarnych.
2. W przypadku niedopełnienia wymiaru pensum, o którym mowa w ust. 1, niedobór godzin
   dydaktycznych uzupełnia się wg kolejności:
     1)  zajęciami dydaktycznymi realizowanymi na odpłatnych studiach obcojęzycznych w ramach
         pełnych cykli kształcenia (z wyłączeniem zajęć realizowanych w ramach specjalności
         neofilologicznych i lektoratów), z uwzględnieniem wskaźnika 3,0;
     2)  przelicznikiem prac dyplomowych studentów realizowanych na studiach stacjonarnych,
     3)  zajęciami dydaktycznymi realizowanymi na studiach niestacjonarnych,
     4)  przelicznikiem prac dyplomowych studentów realizowanych na studiach niestacjonarnych,
         z uwzględnieniem zapisu § 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 pkt. 2 oraz ust. 4 pkt. 2.
3. Przekroczenie wymiaru pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego spowodowane realizacją
   zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, w tym odpłatnych studiach obcojęzycznych oraz
   niestacjonarnych, w tym odpłatnych studiach obcojęzycznych i wynikającą stąd nadwyżkę godzin,
   traktuje się jako godziny ponadwymiarowe.
 
§ 11
1. Z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej studenta wynikającej z programu studiów, po jej
   pozytywnej ocenie:
      1)    nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykonał zajęcia dydaktyczne
            w obowiązującym wymiarze - przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej równowartość
            iloczynu: 5 godzin obliczeniowych x stawka za godzinę ponadwymiarową,
      2)    nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykonał zajęć dydaktycznych
            w określonym wymiarze - zalicza się 5 godzin obliczeniowych do uzupełnienia obowiązującego
            wymiaru pensum dydaktycznego.
2. Z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej studenta, wymagającej przeprowadzenia eksperymentów
   laboratoryjnych lub terenowych, ujętych bezwymiarowo w planie studiów jako „pracownia
   magisterska”, dziekan za zgodą rady wydziału może zaliczyć dodatkowo osobie prowadzącej,
   5 godzin obliczeniowych za każdą pracę.
3. Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej inżynierskiej studenta, wynikającej z programu studiów,
   po jej pozytywnej ocenie:
      1)    nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykonał zajęcia dydaktyczne
           w obowiązującym wymiarze - przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej równowartość
           iloczynu: 3 godziny obliczeniowe x stawka za godzinę ponadwymiarową,
      2)   nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykonał zajęć dydaktycznych
           w określonym wymiarze - zalicza się 3 godziny obliczeniowe do uzupełnienia obowiązującego
           wymiaru pensum dydaktycznego.
4. Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej licencjackiej studenta, wynikającej z programu studiów,
   po jej pozytywnej ocenie:
      1)   nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykonał zajęcia dydaktyczne
           w obowiązującym wymiarze - przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej równowartość
           iloczynu: 2 godziny obliczeniowe x stawka za godzinę ponadwymiarową,
      2)    nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykonał zajęć dydaktycznych
           w określonym wymiarze - zalicza się 2 godziny obliczeniowe do uzupełnienia obowiązującego
           wymiaru pensum dydaktycznego.
5. Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej licencjackiej i magisterskiej studenta na kierunkach
   artystycznych, która składa się z pracy teoretycznej oraz dzieła artystycznego, dziekan za zgodą
   rady wydziału może zaliczyć dodatkowo za każdą pracę osobie prowadzącej pracownię
   artystyczną:
     1)    5 godzin obliczeniowych z tytułu prowadzenia pracowni magisterskiej,
     2)    2 godziny obliczeniowe z tytułu prowadzenia pracowni licencjackiej.
6. Nauczyciel akademicki może prowadzić nie więcej niż 30 prac dyplomowych studentów.
 
§ 12
1. W przypadku, gdy nauczyciel akademicki nie ma możliwości wykonania pensum dydaktycznego,
   poprzez realizację zajęć, o których mowa w § 10 ust. 2, dopuszcza się możliwość uzupełnienia
   niedoboru godzin do określonej wysokości pensum:
     1)   liczbą godzin obliczeniowych w wymiarze – 20 rocznie za przygotowanie materiałów
         do realizacji pierwszego cyklu zajęć dydaktycznych prowadzonych metodą e -learningu,
     2)   liczbą godzin dydaktycznych realizowanych na studiach podyplomowych i kursach
         dokształcających,
     3)   liczbą godzin dydaktycznych realizowanych przez nauczycieli akademickich Studium Języków
         Obcych na kursach języków obcych dla studentów wyjeżdżających za granicę w ramach
         programu „Erasmus +”,
     4)   liczbą godzin dydaktycznych realizowanych z tytułu przeprowadzenia egzaminów
         kwalifikacyjnych z języków obcych dla studentów wyjeżdżających za granicę w ramach
         programu „Erasmus+”,
     5)   liczbą godzin dydaktycznych realizowanych w ramach Uniwersytetu III Wieku, Uniwersytetu
         Dzieci oraz Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki,
     6)   liczbą godzin dydaktycznych realizowanych w ramach umów ze szkołami ponadgimnazjalnymi,
         finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
     7)   liczbą godzin dydaktycznych realizowanych jako zajęcia prowadzone w ramach edukacji
         pozaformalnej o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
        
z zastrzeżeniem ust. 2.
2.W przypadku uzupełnienia niedoboru godzin do określonej wysokości pensum zajęciami, o których
   mowa w ust. 1, wyklucza się możliwość zawierania umów cywilno-prawnych na wykonanie zadań
   związanych z realizacją zajęć wskazanych w ust. 1.
3. Sposób uzupełnienia pensum dydaktycznego nauczycielowi akademickiemu liczbą godzin
   dydaktycznych, o których mowa w ust. 1, zatwierdza prorektor właściwy do spraw kształcenia
   na wniosek kierownika jednostki dydaktycznej, w uzgodnieniu z dziekanem. Ustalenia w tym
   zakresie powinny być dokonane przed złożeniem w Biurze ds. Kształcenia planów zajęć
   dydaktycznych nauczycieli akademickich, a także w czasie trwania roku akademickiego, w możliwie
   jak najkrótszym terminie, jeżeli niedobór spowodowany jest zmniejszeniem liczby grup studenckich.
 
 
Liczebność grup studenckich
§ 13
 1. Ustala się następującą liczebność grupy dla niżej wymienionych form i rodzajów zajęć
    dydaktycznych:
     1)    grupy wykładowe kierunkowe - cały rok studiów (moduł kształcenia),
     2)    grupy wykładowe specjalnościowe - cała specjalność,
     3)    grupy zajęć na studiach trzeciego stopnia:
           a)     z przedmiotów w zakresie: treści kształcenia ogólnego, treści rozwijających umiejętności
                dydaktyczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, treści
                rozwijające umiejętności zawodowe przygotowujące do pracy o charakterze badawczym
                lub badawczo-rozwojowym - grupy łączone obejmujące uczestników studiów trzeciego
                stopnia kilku dyscyplin naukowych,
           b)     z seminarium doktoranckiego oraz zajęć z zakresu dziedziny nauki/dyscypliny naukowej -
                liczba uczestników studiów trzeciego stopnia w ramach danej dyscypliny naukowej,
     4)    grupy zajęć ćwiczeniowych, seminaryjnych, laboratoryjnych na kierunkach:
           a)    matematycznych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych oraz kierunkach
                z dziedziny nauk o zdrowiu - co najmniej 24 osoby,
           b)    humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych - co najmniej 30 osób,
           c)    filologia (specjalności neofilologiczne) – co najmniej 16 osób,
           d)    na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz edukacja
                artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - co najmniej 10 osób,
           e)    na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo, weterynaria, ratownictwo medyczne –
                wg odrębnych uregulowań prawnych,
     5)    grupy zajęć konwersatoryjnych - co najmniej 30 osób,
     6)    grupy zajęć seminaryjnych - dyplomowych – od 12 do 24 osób,
     7)    grupy zajęć z wychowania fizycznego i zajęć w sekcjach sportowych – wg odrębnych
          uregulowań prawnych,
     8)    grupy lektoratu języka obcego - co najmniej 24 osoby.
2. Na kierunkach eksperymentalnych, określonych w załączniku do uchwały, dopuszcza się możliwość
   prowadzenia zajęć dydaktycznych o charakterze ściśle laboratoryjnym i projektowym w grupach
   mniejszych od określonych w ust. 1 pkt. 4 lit. a. Wymiar godzinowy zajęć realizowanych
   w mniejszych grupach nie powinien przekroczyć 1/3 liczby godzin przewidzianych w planie studiów,
   z wyłączeniem wykładów. Dziekan ustala wykaz przedmiotów, na których realizacja ćwiczeń
   laboratoryjnych lub projektowych powinna odbywać się w grupach o liczebności od 12 do 16 osób,
   określając liczbę godzin dydaktycznych oraz skutki finansowe z tytułu wzrostu liczby godzin
   ponadwymiarowych. Ostateczną liczebność poszczególnych grup ćwiczeniowych zatwierdza
   prorektor właściwy do spraw kształcenia, na wniosek dziekana.
3. Przy określaniu wymiaru godzin zajęć dydaktycznych planowanych do realizacji w grupach
   mniejszych od określonych w ust. 1 pkt. 4 lit. a, w pierwszej kolejności należy uwzględnić zajęcia
   dydaktyczne, prowadzone w warunkach wymagających zachowania szczególnych norm
   bezpieczeństwa i higieny pracy, dbałości o unikalną lub szczególnie kosztowną aparaturę naukową,
   prowadzenia zajęć wymagających szczególnego nadzoru i kontroli ze strony nauczyciela
   akademickiego.
4. Dziekan zobowiązany jest przedstawić do akceptacji prorektora właściwego do spraw kształcenia,
   liczbę i liczebność wszystkich grup studenckich wg kierunków studiów i poziomów kształcenia oraz
   form studiów, począwszy od II roku studiów oraz przewidywaną liczbę i liczebność wszystkich grup
   studenckich wg kierunków studiów, poziomów kształcenia oraz form studiów I roku, nie później niż
   na tydzień przed rozpoczęciem semestru.
5. Dziekan, w trakcie roku akademickiego, zobowiązany jest do monitorowania liczby studentów
   każdego roku danego kierunku studiów oraz specjalności, a w przypadku, gdy liczba studentów
   ulegnie zmianie, zobowiązany jest do dokonania korekty liczby grup.
6. W jednostce międzywydziałowej podziału na grupy studenckie dokonuje kierownik jednostki,
   a w przypadku gdy liczba studentów ulegnie zmianie w czasie trwania roku akademickiego,
   zobowiązany jest do dokonania korekty liczby grup.
7. W przypadku grup seminaryjnych o liczebności mniejszej niż dolna granica określona w ust. 1 pkt 6,
   liczbę godzin zaliczaną do pensum dydaktycznego ustala się dzieląc liczbę godzin wynikających
   z planu studiów przez minimalną liczebność grupy. Uzyskaną wartość należy pomnożyć przez liczbę
   uczestników seminarium dyplomowego.
 
Zasady przydziału godzin ponadwymiarowych
§ 14
1.W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu kształcenia,
   nauczyciel akademicki może być zobowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach
   ponadwymiarowych. Liczba godzin ponadwymiarowych nie może przekraczać dla pracowników
   naukowo-dydaktycznych ¼, a dla pracowników dydaktycznych ½ pensum.
2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym odpowiednio ¼ lub ½ pensum
   może być powierzone po uzyskaniu pisemnej zgody nauczyciela akademickiego, z zastrzeżeniem
   ust. 3 i 4.
3. Liczba godzin zajęć dydaktycznych w ramach pensum dydaktycznego oraz powierzonych zajęć
   dydaktycznych w ramach godzin ponadwymiarowych, przydzielona nauczycielowi akademickiemu
   zatrudnionemu na stanowisku naukowo-dydaktycznym, nie może przekraczać łącznie wielkości
   odpowiadającej 2,5 krotnemu pensum dla danego stanowiska.
4. W uzasadnionych przypadkach związanych z realizacją programu kształcenia przez jednostkę
   dydaktyczną, dziekan może wyrazić zgodę na zwiększenie nauczycielowi akademickiemu liczby
   godzin zajęć dydaktycznych ponad limit ustalony w ust. 3.
5. Podpisanie „Karty planowanego obciążenia dydaktycznego” jest równoważne z wyrażeniem zgody
   nauczyciela akademickiego na podjęcie realizacji przydzielonych zajęć dydaktycznych.
6. W przypadku zmiany przydziału zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego wymagana jest
   korekta „Karty planowanego obciążenia dydaktycznego” oraz wykazu obciążeń nauczycieli
   akademickich zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu.

§ 15
1. Nauczycielowi akademickiemu za zajęcia dydaktyczne wykonane ponad pensum ustalone w § 5
   przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
2. Wynagrodzenie z tytułu godzin ponadwymiarowych przyznaje się za faktycznie przepracowane
   godziny ponad ustalone roczne pensum dydaktyczne.
3. Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć dydaktycznych ponad ustalone pensum określa
   Rektor w drodze decyzji.
 
§ 16
1. W przypadku obniżenia wymiaru pensum dydaktycznego lub zwolnienia, o którym mowa w § 7,
   liczba wykonanych godzin dydaktycznych nie może przekroczyć wartości obniżonego wymiaru
   pensum dydaktycznego.
2. W sytuacji przekroczenia wartości obniżonego wymiaru pensum dydaktycznego, Rektor ma prawo
   cofnąć zgodę na jego obniżenie.
 
§ 17
Nauczyciel akademicki w okresie trwania stażu naukowego lub praktyki zawodowej zwolniony jest z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w wysokości 1/30 wymiaru pensum dydaktycznego
za każdy tydzień stażu naukowego lub praktyki zawodowej odbywanej w okresie realizacji zajęć dydaktycznych.
 
Wykonanie uchwały
§ 18
1. Organizacja procesu dydaktycznego w jednostkach dydaktycznych nie może spowodować
   przekroczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe danej jednostki.
2. Przy planowaniu zajęć dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału, należy stosować
   zasadę równomiernego obciążenia liczbą godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich danej
   jednostki.
3. Przy planowaniu zajęć dydaktycznych nauczycielowi akademickiemu, w pierwszej kolejności należy
   uwzględnić zajęcia realizowane na studiach stacjonarnych.
4. Za właściwe planowanie zajęć dydaktycznych, uwzględniające zasady, o których mowa w ust. 2 -3
   oraz za prawidłowe rozliczenie wykonania zajęć dydaktycznych odpowiedzialni są kierownicy
   jednostek dydaktycznych.
5. Nadzór nad organizacją procesu dydaktycznego, w tym prawidłowość planowania i wykonania
   pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich, zatrudnionych na wydziale oraz zajęć
   powierzonych osobom, realizującym zajęcia na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym za
   kontrolę merytoryczną rozliczeń pensum dydaktycznego z zachowaniem zasady, o której mowa
   w ust. 1, sprawuje dziekan.
 
§ 19
1. Obciążenia dydaktyczne (planowanie i rozliczenie godzin dydaktycznych) zatwierdza prorektor właściwy
   do spraw kształcenia, po uprzedniej akceptacji dziekana i kierownika jednostki organizacyjnej.
2. Plany obciążenia dydaktycznego należy składać w Biurze ds. Kształcenia do 20 października danego
   roku. Korekty należy składać do 30 listopada danego roku w przypadku semestru zimowego oraz
   do 15 marca danego roku w przypadku semestru letniego.
 
§ 20
Traci moc Uchwała Nr 575 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
23 września 2014 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk
nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim.
 
§ 21
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2015
Data publikacji:
29.09.2015 13:17
Data aktualizacji:
29.09.2015 13:25
Liczba wyświetleń:
7874
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw773.doc157.5 KB
ZalUchw773.pdf90.58 KB