Nr 787 z dnia 25 września 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

 
UCHWAŁA Nr 787
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2015 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi
i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.     Uchwała Nr 716 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji”, zmieniona Uchwałą Nr 661 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 roku  zmieniającą Uchwałę Nr 716 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” otrzymuje tytuł:

    „w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie”,

 

2.     W Regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskimw Olsztynie, stanowiącym załącznik do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się następujące zmiany:

     1)    w §1, § 3, § 6 ust. 2, § 15, § 20 ust. 5, § 23, § 26 ust. 4 oraz § 29 ust. 2 i 5 litery
          zastępuje się punktami;
     2)    w § 1:
          a)    użyte przy wyliczaniu pojęć wielkie litery zastępuje się małymi literami, chyba,
               że zastosowanie wielkiej litery uzasadnione jest zasadami poprawnej pisowni,
          b)    pkt 1 otrzymuje brzmienie:
              „1) dobra niematerialne:
                   a)    utwory w rozumieniu prawa autorskiego (w tym utwory naukowe, audiowizualne,
                        programy komputerowe), przedmioty praw pokrewnych, bazy danych,
                   b)    dobra własności przemysłowej – wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe,
                        znaki towarowe, topografie układów scalonych, odmiany roślin, know-how,
     3)    § 24 c otrzymuje brzmienie:
㤠24c
Wyłączenie
Przepisy § 24 ust. 1, 24a, 24b, nie dotyczą przypadków, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe były prowadzone:
    1)    na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te badania lub prace,
         przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników badań naukowych lub prac
         rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy (badania
         lub prace zlecone);
     2)    z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania
         określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami badań naukowych lub prac
         rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami.”
 
4)    w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
     „1. Spółka celowa, decydując się na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w spółkach, powinna
     w szczególności wziąć pod uwagę następujące okoliczności: interes Uniwersytetu, interes
     pracowników Uniwersytetu angażujących się w działalność spółki, przedmiot jej działalności,
     wpływ na aktualne i przyszłe zaangażowanie czasowe pracowników Uniwersytetu, użycie
     technologii, do której Uniwersytet jest bezpośrednio lub pośrednio uprawniony, użycie
     infrastruktury Uniwersytetu.”
 
5)    § 31  i 32 uchyla się.
 

§ 2

Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku

 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2015
Data publikacji:
30.09.2015 12:21
Data aktualizacji:
07.10.2015 10:04
Liczba wyświetleń:
3006
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw787.doc138.5 KB
ZalUchw787.pdf416.1 KB