Nr 800 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu przy poborze zaliczek na podatek...

 
 
Uchwała Nr 800
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2015 roku
 
w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 
Na podstawie art. 151 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 9–10a i ust. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
Niniejsza uchwała określa:
1)   przejawy działalności twórczej w ramach stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych na Uniwersytecie
     Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (dalej „UWM”), które stanowią podstawę do stosowania 50% normy
     kosztów uzyskania przychodów przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
2)   część wynagrodzenia (honorarium) pracowników oraz osób wypełniających świadczenia określone
     w umowach cywilnoprawnych, które są objęte 50% normą kosztów uzyskania przychodów przy
     poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
3)   okresy zatrudnienia, które nie będą uwzględniane przy stosowaniu przez UWM jako płatnika 50%
     normy kosztów uzyskania przychodów przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób
     fizycznych,
4)   podstawowe zasady dokumentowania okoliczności stanowiących podstawę stosowania 50% normy
     kosztów uzyskania przychodów przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez
     UWM jako płatnika.
 
  § 2
 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)    płatniku – rozumie się przez to UWM,
2)    podatniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną na UWM na podstawie mianowania albo umowy
     o pracę, a także osobę wypełniającą na rzecz UWM określone świadczenia na podstawie umowy
     cywilnoprawnej, wskutek której UWM jako płatnik jest obowiązany do poboru zaliczek na podatek
     dochodowy od tej osoby fizycznej,
3)   pracowniku UWM – rozumie się przez to zarówno nauczyciela akademickiego, jak i osobę zatrudnioną
     na UWM na innym stanowisku, które osiągają przychody objęte normą 50% kosztów uzyskania
     przychodów przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
4)   Prawie autorskim – rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
     i prawach pokrewnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
5)   podatku dochodowym od osób fizycznych – rozumie się przez to podatek dochodowy od należnych
     wynagrodzeń i odpowiednio honorariów, od których zaliczki na ten podatek jest obowiązany pobierać
     UWM, stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
     fizycznych, mających zastosowanie w tej sprawie aktów wykonawczych do tej ustawy oraz właściwych
     umów międzynarodowych,
6)   50% normie kosztów uzyskania przychodów – rozumie się przez to koszty uzyskania przychodów
     stanowiące podstawę pomniejszenia przychodów stosownie do art. 22 ust. 9–10a i ust. 12 ustawy
     o podatku dochodowym od osób fizycznych,
7)   honorarium – rozumie się przez to przychody podatnika ze stosunku pracy oraz umów
     cywilnoprawnych, dotyczące utworów objętych Prawem autorskim,
8)   wynagrodzeniu – rozumie się przez to przychody podatnika ze stosunku pracy i umów
     cywilnoprawnych, które w całości lub w odpowiedniej części może obejmować honorarium,
9)   umowie cywilnoprawnej – rozumie się przez to odpowiednią umowę zawieraną zgodnie z przepisami
     Kodeksu cywilnego, na podstawie której do przychodu z wynagrodzenia za świadczenie Zleceniobiorcy
     bądź Wykonawcy na rzecz UWM może być stosowana 50% norma kosztów uzyskania przychodów
     w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
§ 3
1.    Utworem pracowniczym stworzonym przez pracownika UWM jest powstały w wyniku wykonywania
     obowiązków pracowniczych każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony
     w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
2.    Utworem powstałym w wyniku wykonywania obowiązków określonych w umowie cywilnoprawnej jest
     każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci,
     niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, o ile umowa obejmuje licencję
     lub przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz UWM.
 
§ 4
1.    Pracownikowi UWM z tytułu stworzenia w ramach obowiązków pracowniczych utworu chronionego
     Prawem autorskim przysługuje prawo do naliczania i potrącania przez płatnika kosztów uzyskania
     z kwoty przychodów z tytułu nabycia i korzystania przez UWM z praw autorskich i praw pokrewnych,
     zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 ust. 9–10a z zastrzeżeniem ust. 12 ustawy o podatku
     dochodowym od osób fizycznych. Prawo takie pracownikowi UWM nie przysługuje, jeżeli stworzenie
     utworu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje w ramach prowadzonej przezeń
     działalności gospodarczej (pozarolniczej lub rolniczej), samodzielnie bądź w charakterze wspólnika
     spółki osobowej.
2.    Zasady, o których mowa w ust. 1, mają odpowiednie zastosowanie do osoby wykonującej na rzecz
     UWM utwór chroniony prawem autorskim na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym także umowy
     licencyjnej.
 
§ 5
Wynagrodzenie zasadnicze pracownika naukowo-dydaktycznego składa się z następujących części:
   1)     honorarium za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe
         – do 45% stawki wynagrodzenia zasadniczego,
   2)      honorarium z tytułu utworów będących rezultatem pracy dydaktycznej
         – do 50% stawki wynagrodzenia zasadniczego,
   3)     pozostałej części wynagrodzenia zasadniczego.
 
§ 6
Niezrealizowanie przez pracownika naukowo-dydaktycznego minimalnego wymiaru pensum dydaktycznego,
z uwzględnieniem obowiązującego wymiaru czasu pracy, przewidzianego dla określonej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych, stanowi podstawę do odpowiedniego obniżenia honorarium,
o którym mowa w § 5 pkt 2.
 
§ 7
1.    Wynagrodzenie zasadnicze pracownika dydaktycznego składa się z następujących części:
         1)    honorarium z tytułu utworów będących rezultatem pracy dydaktycznej
               – do 50% stawki wynagrodzenia zasadniczego,
         2)    pozostałej części wynagrodzenia zasadniczego.
2.    Do pracownika dydaktycznego przepis § 6 ma odpowiednie zastosowanie.
 
§ 8
Wynagrodzenie zasadnicze pracownika naukowego składa się z następujących części:
     1)     honorarium za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe, stanowiących wykładnik działalności
           twórczej – do 95% stawki wynagrodzenia zasadniczego,
     2)     pozostałej części wynagrodzenia zasadniczego.
 
§ 9
Wynagrodzenie zasadnicze dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji
i informacji naukowej składa się z następujących części:
     1)     honorarium z tytułu opracowań naukowych i badawczo-rozwojowych, stanowiących wykładnik
           działalności twórczej utworów będących rezultatem pracy dydaktycznej – do 50% stawki
           wynagrodzenia zasadniczego,
     2)     pozostałej części wynagrodzenia zasadniczego.
 
§ 10
Wynagrodzenie zasadnicze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi składa się
z następujących części:
     1)     honorarium z tytułu opracowań naukowych, badawczo-rozwojowych oraz innych utworów
           podlegających ochronie przewidzianej w Prawie autorskim, stanowiących wykładnik działalności
           twórczej – do 30% stawki wynagrodzenia zasadniczego, o ile z ustalonych warunków pracy i płacy
           na danym stanowisku wynika obowiązek ich stworzenia,
     2)     pozostałej części wynagrodzenia zasadniczego.
 
§ 11
Normę 50% kosztów uzyskania przychodów stosuje się od przychodu osiągniętego przez pracowników
UWM, o których mowa w § 5 i 7–9, z tytułu działalności:
     1)     dydaktycznej – w okresie od 1 września do 30 czerwca następnego roku,
     2)     naukowej – przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem § 13.
 
§ 12
1.    W wynagrodzeniu za realizację zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, jako objętym
     w całości ochroną Prawa autorskiego, uwzględnia się 50% koszty uzyskania przychodów,
      pod warunkiem złożenia przez pracownika UWM oświadczenia, o którym mowa w § 14 ust. 10 pkt 3.
2.    Wynagrodzenie za recenzje rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu
     o nadanie tytułu profesora, w całości jest objęte kosztami uzyskania przychodu w wysokości 50%.
 
§ 13
1.    Normy 50% kosztów uzyskania przychodów nie stosuje się do części wynagrodzenia bądź
     odpowiedniego zasiłku za czas nieobecności w pracy pracownika UWM wynikający z:
       1)    urlopu wypoczynkowego,
       2)    urlopu dla poratowania zdrowia,
       3)    urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego,
       4)    zwolnienia lekarskiego,
       5)    opieki nad zdrowym dzieckiem – 2 dni,
       6)    zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad
             zdrowym dzieckiem do lat 8, chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat lub innym chorym
             członkiem rodziny,
       7)    okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego,
       8)    innej usprawiedliwionej nieobecności.
2.    W przypadku nieobecności w pracy z powodu udzielenia pracownikowi UWM:
       1)    urlopu naukowego na przygotowanie pracy doktorskiej,
       2)    urlopu naukowego na przygotowanie pracy habilitacyjnej,
       3)    urlopu dla celów naukowych (w tym na odbycie stażu naukowego nieobejmującego prowadzenia
            zajęć dydaktycznych)
– przy ustalaniu 50% normy kosztów uzyskania przychodów nie uwzględnia
            się części wynagrodzenia z tytułu utworów w części dotyczącej działalności dydaktycznej.
 
§ 14
1.    Pracownicy UWM zamierzający skorzystać z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości
     50% od wynagrodzenia zasadniczego przy poborze miesięcznych zaliczek na poczet podatku
     dochodowego od osób fizycznych, obowiązani są złożyć w Dziale Płac UWM w terminie
     do 15 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy wniosek o przewidywanej wielkości udziału prac
     objętych prawami autorskimi w wynagrodzeniu zasadniczym, potwierdzone przez kierownika jednostki,
     w której pracownik UWM jest zatrudniony lub przez dziekana wydziału.
2.    W przypadku zmiany normy 50%, o której mowa w ust. 1, pracownik UWM jest zobowiązany złożyć
     niezwłocznie odpowiednią korektę wniosku. Złożenie powyższego wniosku nie stanowi zmiany
     ustalonych w akcie mianowania lub umowie o pracę warunków pracy i płacy.
3.    W terminie do 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym pracownicy są obowiązani
     do złożenia oświadczenia o wykonaniu prac autorskich i twórczych podlegających ochronie
     przewidzianej w Prawie autorskim.
4.    Pracownicy nowozatrudnieni są zobowiązani złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, w Dziale Płac
     UWM najpóźniej przed terminem pierwszej wypłaty wynagrodzenia.
5.    Pracownicy UWM zamierzający skorzystać z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości
     50% od wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych są obowiązani złożyć w Dziale Płac UWM
     wniosek w terminie 14 dni po rozliczeniu godzin ponadwymiarowych przez jednostkę organizacyjną
     UWM, nie później niż do 15 września roku, w którym następuje rozliczenie.
6.    Niezłożenie przez pracownika UWM wniosków bądź oświadczeń, o których mowa w ust. 1–5, powoduje
     naliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych według zasad stosowanych dla wynagrodzeń
     nieobjętych ochroną Prawa autorskiego.
7.    Za rzetelność danych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1-5 odpowiedzialna jest
     osoba składająca oświadczenie.
8.    Pracownicy UWM są obowiązani sporządzać wykazy wykonanych w danym roku podatkowym prac
     naukowych objętych Prawem autorskim, które po potwierdzeniu przez kierownika jednostki
     organizacyjnej zobowiązani są przechowywać przez okres 6 lat. Kopie takich wykazów należy również
     przechowywać w jednostce organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik UWM.
9.    We wnioskach, oświadczeniach i wykazach, o których mowa w ust. 1-5 i 8, dopuszczalne jest
     uwzględnienie tylko takich utworów, za które pracownik nie otrzymał albo nie otrzyma wynagrodzenia
     z innego tytułu.
10.Wzory wniosków, oświadczeń i wykazów składanych przez pracowników UWM uprawnionych
     do korzystania z 50% normy kosztów uzyskania przychodów określają:
        1)     załącznik nr 1 – wniosek pracownika o stosowanie norm kosztów uzyskania przychodu
              w stosunku do honorarium określonego w akcie mianowania lub umowie o pracę,
        2)     załącznik nr 2 – oświadczenie pracownika o pracach autorskich i twórczych wykonanych w ciągu
              roku podatkowego,
        3)     załącznik nr 3 – wniosek pracownika o zastosowanie 50% normy kosztów uzyskania przychodu
              w stosunku do honorarium należnego za wykonane godziny ponadwymiarowe,
        4)     załącznik nr 4 – wykaz prac autorskich i twórczych objętych Prawem autorskim.
11. Wnioski, o których mowa w ust. 1-2 i 4-5, zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest
      zatrudniony pracownik, a oświadczenia, o których mowa w ust. 3, i wykazy, o których mowa w ust. 8,
      podpisuje bezpośredni przełożony tego pracownika.
12.  Zasady określone w ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do osób wykonujących czynności na podstawie
      umów cywilnoprawnych, z tym, że stosowne oświadczenia dotyczące kosztów uzyskania przychodów
      mogą być złożone w tekście umowy.
 
§ 15
1.    Uwzględnienie przez płatnika 50% normy kosztów uzyskania przychodów z tytułu wykonania umowy
     cywilnoprawnej jest dopuszczalne, gdy:
         1)  umowa zostaje zawarta w formie pisemnej,
         2)  w treści umowy zostanie określony utwór będący przedmiotem świadczenia, w szczególności
              sposób jego utrwalenia,
         3)  zleceniobiorca bądź wykonawca zobowiąże się przenieść na UWM autorskie prawa majątkowe
              lub udzielić licencji na określonych polach eksploatacji za wynagrodzeniem,
         4)  zleceniobiorca bądź wykonawca złoży oświadczenie, że przysługują mu autorskie prawa
              majątkowe do utworu będącego przedmiotem umowy,
         5)  zleceniobiorca bądź wykonawca złoży oświadczenie w przedmiocie stosowania 50% normy
              kosztów uzyskania przychodów,
         6)  zleceniobiorca bądź wykonawca złoży oświadczenie, że przedmiotowych czynności nie wykonuje
             w ramach działalności gospodarczej,
         7)  zleceniobiorca bądź wykonawca zobowiąże się przechowywać materiały świadczące
             o wykonaniu ustalonego świadczenia na warunkach wyżej przedstawionych przez okres 6 lat
             i na każde żądanie UWM je przedstawiać.
2.    Szczegółowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych, ich treść, sposób odbioru dzieła
     lub potwierdzania wykonania umowy określa Rektor UWM w drodze zarządzenia.
 
§ 16
Na pisemne żądanie kierownika jednostki organizacyjnej pracownicy UWM oraz osoba wypełniająca świadczenie na podstawie umowy cywilnoprawnej są obowiązani udzielić na piśmie wyjaśnień dotyczących podstaw do stosowania przez płatnika 50% normy kosztów uzyskania przychodów, o jakiej mowa
w niniejszej Uchwale.
 
 § 17
Pracownicy UWM oraz osoba wypełniająca świadczenie określone w umowie cywilnoprawnej ponoszą odpowiedzialność prawną, w tym odszkodowawczą wobec UWM w przypadku niespełnienia przesłanek korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów, jeżeli UWM uwzględnił na ich wniosek takie koszty uzyskania przychodów przy poborze zaliczek na podatek dochodowy.
 
§ 18
1.   Rozliczenie kosztów uzyskania przychodów za rok podatkowy 2015 następuje na dotychczasowych
     zasadach.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
3.    Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Senatu Nr 3 z dnia 19 września 2008 r.
     w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku
     pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów
     uzyskania przychodów.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2015
Data publikacji:
24.11.2015 15:33
Data aktualizacji:
24.11.2015 15:42
Liczba wyświetleń:
6126
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw800.doc110 KB
Zal1Uchw800.doc44 KB
Zal2Uchw800.doc44 KB
Zal3Uchw800.doc43.5 KB
Zal4Uchw800.doc47.5 KB