Nr 814 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 577 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie utworzenia kierunku budownictwo

 
UCHWAŁA Nr 814
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2015 roku
 
w sprawie zmiany uchwały Nr 577 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 września 2014 roku w sprawie utworzenia kierunku budownictwo
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ze zm.), Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr 577 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września
2014 roku w sprawie utworzenia kierunku budownictwo, w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kształcenie na kierunku, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest:
    1) na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia z  7. semestralnym
        okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim,
    2) na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym
        okresem nauki w zakresie specjalności: „budowle i konstrukcje inżynierskie”, „budowa
        i eksploatacja dróg” oraz „budownictwo energooszczędne”; studia o profilu ogólnoakademickim,
          na podstawie programów kształcenia, programów i planów studiów dostosowanych do efektów
        kształcenia określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia
uchwałą
        Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów
        kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2015
Data publikacji:
24.11.2015 23:01
Data aktualizacji:
24.11.2015 23:01
Liczba wyświetleń:
2143
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw814.doc29 KB