Nr 815 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 815
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako dz. nr 339, 6/8, 6/12, 4/47 obr. 112, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00037571/4, na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku Oddział w Olsztynie. 
 
§ 2
Ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w §1 polega na:
   1)   prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej
         w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci sieci kablowej niskiego napięcia o łącznej
         długości 103 m wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi,
   2)   znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa
         w pkt 1, po ich posadowieniu,
   3)   prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania
         konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji
         elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1.  
 
§ 3
Ustanowienie służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nastąpi nieodpłatnie, natomiast koszty ustanowienia niniejszej służebności oraz opłaty sądowej ponosi ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział
w Olsztynie.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2015
Data publikacji:
24.11.2015 23:14
Data aktualizacji:
24.11.2015 23:14
Liczba wyświetleń:
2152
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw815.docx17.41 KB