Nr 816 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Olsztynie – ul. Sucharskiego 5/16

 
UCHWAŁA Nr 816
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Olsztynie – ul. Sucharskiego 5/16
 
Na podstawie §14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 16 o powierzchni użytkowej 53,90 m2, położonego w Olsztynie przy ul. Sucharskiego 5 wraz z prawem do korzystania
z piwnicy o powierzchni 5,50 m2, oznaczonej numerem 16.
 
§ 2
Wartość rynkowa ww. prawa do nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego
i wynosi 206 240,00 zł. (słownie: dwieście sześć tysięcy dwieście czterdzieści złotych).
 
§ 3
1. Na podstawie §11 Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności
    nieruchomości przyjętego Zarządzeniem Nr 28 Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
    w Olsztynie z dnia 5 sierpnia 2008 roku z póź. zm. i udokumentowanych
uprawnień kupującego
    do pomniejszenia
wartości rynkowej przedmiotu kupna, Uniwersytet udziela bonifikaty w wysokości
    50% wartości nieruchomości.
2. Wartość nieruchomości z uwzględnieniem ulg wynosi 103 120,00 zł (słownie: sto trzy tysiące sto
    dwadzieścia złotych)
.
 
 § 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczone będą na finansowanie zadań inwestycyjnych Uniwersytetu. 
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2015
Data publikacji:
25.11.2015 08:52
Data aktualizacji:
25.11.2015 08:52
Liczba wyświetleń:
2063
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw816.docx16.04 KB