Nr 854 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2016 roku

 
 
UCHWAŁA Nr 854
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 stycznia 2016 roku
 
w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2016 roku
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Realizując Program Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020, określony w Uchwale Nr 56 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 26 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020”, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za najistotniejsze do realizacji
w 2016 roku uznaje:
 
1)     w zakresie finansów Uczelni:
      a)     szczegółową analizę przychodów i wydatków Uczelni w poszczególnych obszarach
           działalności,
      b)     opracowanie i wdrożenie pakietu oszczędnościowego,
      c)     przygotowanie Uczelni do aplikowania o środki UE w perspektywie 2014-2020,
      d)     nadzór nad opracowaniem i wdrożeniem programu naprawczego i rozwojowego
           Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,
 
2)     w zakresie kształcenia:
      a)     wprowadzenie zmian w ofercie kształcenia,
      b)     umiędzynarodowienie kształcenia przez rozszerzenie oferty w języku angielskim, tworzenie
           kierunków z uczelniami zagranicznymi oraz promocję programów mobilności studentów
           i nauczycieli akademickich,
      c)      uruchomienie studiów doktoranckich w zakresie nowych dyscyplin,
      d)     utworzenie interdyscyplinarnych i międzynarodowych studiów doktoranckich,
      e)     przygotowanie oferty szkół letnich dla studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich,
      f)      doskonalenie oferty studiów podyplomowych i kursów dokształcających,
 
3)     w zakresie spraw kadrowych:
      a)     opracowanie nowej uchwały Senatu w sprawie polityki kadrowej,
      b)     poprawę efektywności systemu zarządzania zasobami ludzkimi,
      c)      działania zmierzające do uzyskania nowych uprawnień akademickich,
      d)     opracowanie procedury antymobbingowej,
 
4)     w zakresie badań naukowych:
      a)     przygotowanie wydziałów do oceny parametrycznej w 2017 r.,
      b)     udoskonalenie systemu informowania o źródłach finansowania badań,
      c)      kontynuację wsparcia finansowego dla osób aktywnych w pozyskiwaniu i realizacji grantów,
      d)     opracowanie priorytetowych tematów badawczych na wydziałach i w Uczelni w obszarach:
           nauk o życiu, nauk technicznych oraz nauk społecznych, humanistycznych i prawnych,
      e)     zdynamizowanie współpracy pomiędzy jednostkami w zakresie interdyscyplinarnych badań
           naukowych i ich umiędzynarodowienia,
      f)      stworzenie procedur ułatwiających komercjalizację wyników badań,
 
5)     w odniesieniu do administracji Uczelni:
      a)     podniesienie sprawności systemów informatycznych uczelni oraz dalszy ich rozwój,
      b)     doskonalenie systemu bezpieczeństwa osób, mienia i informacji na terenie Uczelni,
      c)     wzmocnienie obsługi prawnej i kontroli wewnętrznej jednostek Uczelni, szczególnie w zakresie
           przestrzegania prawa i dyscypliny finansów publicznych,
 
6)     w zakresie infrastruktury Uczelni:
      a)     rozpoczęcie budowy obiektu dla Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk
           Społecznych,
      b)     opracowanie programu rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,
      c)     opracowanie programu rewitalizacji obiektów zabytkowych Uczelni,
      d)     kontynuacja programu ”Green University”,
      e)     kontynuacja sprzedaży zbędnych nieruchomości,
      f)      opracowanie i wdrożenie programu poprawy infrastruktury komunikacyjnej i sportowej
           kampusu,
      g)     przeniesienie Studium Języków Obcych do kampusu,
 
7)     w zakresie promocji:
      a)     opracowanie i wdrożenie jednolitej struktury stron internetowych wydziałów, jednostek
           ogólnouczelnianych i międzywydziałowych w wersji polskiej i anglojęzycznej,
      b)     przygotowanie koncepcji promocji UWM w kraju i zagranicą,
 
8)     w zakresie innych działań:
      a)     szersze włączenie Samorządu Studenckiego, Samorządu Doktorantów oraz ACK i AZS
           w działania na rzecz rozwoju Uniwersytetu,
      b)     przygotowanie projektu zmian w strukturze organizacyjnej WNM.
 
§ 2
Dziekanów zobowiązuje się do opracowania w terminie do 15 marca 2016 r. zadań wydziałowych.
 
§ 3
Realizację uchwały powierza się Rektorowi, Prorektorom, Dziekanom, Kanclerzowi oraz Kwestorowi.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.01.2016
Data publikacji:
02.02.2016 09:52
Data aktualizacji:
02.02.2016 09:52
Liczba wyświetleń:
2220
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw854.doc62.5 KB