Nr 870 z dnia 22 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr 187 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM

 
Uchwała Nr 870
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM  w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.), § 6 ust. 3 i 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2014.1370), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko
-Mazurskiego w Olsztynie (z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253 poz. 1520), na wniosek Rady Wydziału Nauk o Środowisku, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca
2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM  w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych
w Uniwersytecie, załącznik 39 otrzymuje brzmienie jak w załączniku 1 do uchwały.
 
§ 2
Kształcenie, realizowane na podstawie programu kształcenia i programu studiów, w tym planu studiów, uwzględniających efekty kształcenia, o których mowa w § 1, określonych odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia, obowiązuje począwszy od roku akademickiego 2016/2017.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.03.2016
Data publikacji:
25.03.2016 12:33
Data aktualizacji:
25.03.2016 12:35
Liczba wyświetleń:
2230
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw870.docx35.27 KB
ZalUchw870.docx33.15 KB