Nr 871 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie

 
Uchwała Nr 871
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.), § 6 ust. 3 i 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2014.1370), § 14 ust. 1 pkt  4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253 poz. 1520), na wniosek rad wydziału, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 916 Senatu UWM  w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie, wprowadza się następujące zmiany:
    1)    załącznik 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 1 do uchwały.
    2)    załącznik 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 2 do uchwały.
    3)    załącznik 44 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 3 do uchwały.
    4)    załącznik 90 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 4 do uchwały
 
§ 2
Kształcenie, realizowane na podstawie programów kształcenia i programów studiów, w tym planów studiów, uwzględniających efekty kształcenia, o których mowa w § 1, określonych odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia, obowiązuje począwszy od roku akademickiego 2016/2017.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.03.2016
Data publikacji:
29.03.2016 08:58
Data aktualizacji:
29.03.2016 08:58
Liczba wyświetleń:
2210
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw871.docx83.93 KB
Zal1Uchw871.docx28.47 KB
Zal2Uchw871.docx30.39 KB
Zal3Uchw871.docx33.2 KB
Zal4Uchw871.docx32.92 KB