Nr 872 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich

 

 
UCHWAŁA Nr 872
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku
 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich
 
Na podstawie art. 195 ust. 1 i 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), na  wniosek rad wydziałów, stanowi się, co następuje:
 
Studia doktoranckie objęte naborem
 
§ 1
1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinach
    nauki:
      1)  biologicznych, w dyscyplinie naukowej:
              a) biologia;
      2)  ekonomicznych, w dyscyplinie naukowej:
              a) ekonomia,
      3)  humanistycznych, w dyscyplinach naukowych:
              a) filozofia,
              b) historia,
              c) językoznawstwo,
              d) literaturoznawstwo;
      4)  prawnych, w dyscyplinie naukowej:
              a) prawo,
      5)  społecznych, w dyscyplinach naukowych:
              a) nauki o polityce,
              b) pedagogika;
      6)  rolniczych, w dyscyplinach naukowych:
              a) agronomia,
              b) inżynieria rolnicza,
              c) ochrona i kształtowanie środowiska,
              d) rybactwo,
              e) technologia żywności i żywienia,
              f)  zootechnika;
       7) technicznych, w dyscyplinach naukowych:
              a) geodezja i kartografia,
              b) inżynieria środowiska;
       8) teologicznych;
       9) weterynaryjnych.
 
Tryb ubiegania się kandydatów o przyjęcie na studia doktoranckie
 
§ 2
1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w drodze
    konkursu w ramach limitów ustalonych przez Senat.
2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia lub statusu
    beneficjenta programu „Diamentowy Grant”.
 
§ 3
1. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:
      1)   podanie (na formularzu dostępnym na stronie internetowej),
      2)   odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub odpis dyplomu ukończenia studiów
            jednolitych magisterskich; w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status
            absolwenta studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant”
            – odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
      3)   dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
            magisterskich (w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta studiów
            pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – ostateczny wynik studiów
            pierwszego stopnia) – bez wyrównywania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,
            dostępnego na stronie internetowej,
      4)   dokument potwierdzający dotychczasowy wynik realizowanych studiów (dotyczy kandydatów
            posiadających jednocześnie status studenta jednolitych studiów magisterskich i beneficjenta
            programu „Diamentowy Grant”),
      5)   dokument potwierdzający legitymowanie się statusem beneficjenta programu „Diamentowy Grant”
            w oryginale lub jego uwierzytelnioną kopię (dotyczy kandydatów – beneficjentów programu
            „Diamentowy Grant”),
      6)   fotografia w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektronicznym,
      7)   dwie fotografie o wymiarach 35 × 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi
            przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem
            oraz numerem PESEL,
      8)   kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
            (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami), poświadczona przez UWM,
      9)   zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą,
            uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych
            studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów
            wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydat kończący studia za granicą zostanie
            zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany,
            na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem
            ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający
            do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy kandydatów
            legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą).
2. Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe
    dokumenty:
      1)  świadectwo zdrowia, zgodnie ze wzorem UWM, dostępnym na stronie internetowej,
      2)  akt urodzenia w oryginale lub jego poświadczona przez UWM kopia,
      3)  potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
           nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
           Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia
           (oryginał lub kopia poświadczona przez UWM),
     4)  zaświadczenie o znajomości języka polskiego.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-2 należy złożyć w terminie:
     1)  kandydaci na I rok studiów w dziedzinie nauk weterynaryjnych – do 20 czerwca 2016 roku,
     2)  kandydaci na I rok studiów w pozostałych dziedzinach nauki/dyscyplinach naukowych
           – do 5 września 2016 roku.
4. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna
    w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata,
    zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopnień niepełnosprawności oraz
    specyfikę danej dyscypliny naukowej.
 
A. Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
    doktoranckie, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce
 
§ 4
1. Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie na dyplomie ukończenia
    studiów, oceny nie niższej niż 4,0.
2. Postępowanie kwalifikacyjne kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie kryteriów
    określonych w załączniku 1 do niniejszej uchwały.
3. Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:
      1) średnią ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z dziedziny nauki/dyscypliny naukowej w zakresie, której
           będą realizowane studia doktoranckie,
      2) wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
      3) ocenę na dyplomie ukończenia studiów,
     z uwzględnieniem ust. 4 - 5.
4. Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
    z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
5. Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego wyklucza kandydata z dalszego
    postępowania rekrutacyjnego.
6. Egzamin, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 oceniany jest w skali 2 – 5.
 
B. Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
    doktoranckie legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za  granicą
 
§ 5
1. Kwalifikację kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie wyniku egzaminu
    kwalifikacyjnego z dyscypliny naukowej, w zakresie której będą realizowane studia doktoranckie,
    z uwzględnieniem ust. 2.
2. Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
    z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
3. Egzamin oceniany jest w skali 2 – 5.
4. Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego wyklucza kandydata z dalszego
    postępowania rekrutacyjnego.
 
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
 
§ 6
1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza:
      1)  rankingową listę kandydatów w kolejności według uzyskanej średniej ocen z  uwzględnieniem
           przepisów określonych w § 4-5 niniejszej uchwały,
      2)  rankingową listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów w  ramach określonego
           limitu miejsc.
2. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów nastąpi:
     1)   w dziedzinie nauk weterynaryjnych – 24 czerwca 2016 roku,
     2)   w pozostałych dziedzinach nauki/dyscyplinach naukowych – 12 września 2016 roku.
3. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania
    do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie
    wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.
4. Terminy egzaminów kwalifikacyjnych oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego
    – określa załącznik 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 7
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana w trybie
    określonym odrębnymi przepisami.
2. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
      1)  przyjmowanie dokumentów kandydatów,
      2)  dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
      3)  przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego,
      4)  przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,
      5)  podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,
      6)  zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjęciu
           lub nieprzyjęciu na studia,
7)    przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazywanie ich Rektorowi.
 
Przepisy uchylające i końcowe
 
§ 8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.03.2016
Data publikacji:
29.03.2016 10:26
Data aktualizacji:
29.03.2016 10:26
Liczba wyświetleń:
6106
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw872.docx38.52 KB
Zal1Uchw872.docx25.54 KB
Zal2Uchw872.docx19.86 KB