Nr 873 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej: nauki o polityce

UCHWAŁA  Nr  873
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku
 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej: nauki o polityce
 
Na podstawie art. 195 ust. 1 i 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), na  wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych, stanowi się, co następuje:
 
Tryb ubiegania się kandydatów o przyjęcie na studia doktoranckie, realizowane w języku polskim
i języku angielskim
 
§ 1
1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich
   w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie naukowej: nauki o polityce, realizowane w języku
   polskim i języku angielskim, w ramach limitu ustalonego przez Senat.
2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia
   lub statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”.
 

 

1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich 
   w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie naukowej: nauki o polityce, realizowane w języku
   polskim i języku angielskim, w ramach limitu ustalonego przez Senat.
2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia
   lub statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”.
 
§ 2
1.  Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów wymagane są  następujące dokumenty:
       1)  podanie (na formularzu, dostępnym na stronie internetowej),
       2)  odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub odpis dyplomu ukończenia studiów
            jednolitych magisterskich; w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status
            absolwenta studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – odpis
            dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
       3)  dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
            magisterskich (w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta studiów
            pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” ostateczny wynik studiów
            pierwszego stopnia) – bez wyrównywania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,
            dostępnego na stronie internetowej,
      4)   dokument potwierdzający dotychczasowy wynik realizowanych studiów (dotyczy kandydatów
            posiadających jednocześnie status studenta jednolitych studiów magisterskich i beneficjenta
            programu „Diamentowy Grant”),
      5)   dokument potwierdzający legitymowanie się statusem beneficjenta programu „Diamentowy Grant”
            w oryginale lub jego uwierzytelnioną kopię (dotyczy kandydatów – beneficjentów programu
            „Diamentowy Grant”),
      6)   fotografię w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektronicznym,
      7)   dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy
            wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz
            numerem PESEL,
      8)   kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
            (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami), poświadczona przez UWM,
      9)   zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą,
            uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych
            studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów
            wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydat kończący studia za granicą zostanie
            zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany,
            na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem
            ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający
            do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy kandydatów
            legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą),
      10) potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu
            Opisu Kształcenia Językowego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
            realizowane w języku angielskim).
2.  Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe
     dokumenty:
        1)  świadectwo zdrowia, zgodnie ze wzorem UWM, dostępnym na stronie internetowej,
        2)  akt urodzenia w oryginale lub jego poświadczona przez UWM kopia,
        3)  potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
             nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
             Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia
             (oryginał lub kopia poświadczona przez UWM),
        4)  zaświadczenie o znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie
             na studia realizowane w języku polskim),
3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1-2 należy złożyć w terminie do 23 września 2016 roku,
     z zastrzeżeniem ust. 4.
4.  Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, kandydat zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu
     wydziału w ciągu 7 dni od daty doręczenia decyzji o przyjęciu na studia.
5.  W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna
     w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata,
     zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopnień niepełnosprawności oraz
     specyfikę danej dyscypliny naukowej.
 
 

A.  Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie, realizowane w języku polskim, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce

 

 

§ 3

1.  Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie na dyplomie ukończenia
    studiów, oceny nie niższej niż 4.0.
2.  Kwalifikację kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie średniej ocen uzyskanych
    w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:
        1) średnią ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą
             realizowane studia doktoranckie,
        2) wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
        3) ocenę na dyplomie ukończenia studiów,
            z uwzględnieniem ust. 3 – 4.
3.  Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
    z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
4.   Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego wyklucza kandydata z dalszego
    postępowania rekrutacyjnego.
5.   Egzamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 oceniany jest w skali 2 – 5.
 

B.  Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie, realizowane w języku polskim, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za  granicą

§ 4

1.  Kwalifikację kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie wyniku egzaminu
    kwalifikacyjnego z dyscypliny naukowej, w zakresie której będą realizowane studia doktoranckie,
    przeprowadzonego w języku polskim z uwzględnieniem ust. 2.
2.   Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
    z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
3.   Egzamin oceniany jest w skali 2 – 5.
4.   Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego wyklucza kandydata z dalszego
    postępowania rekrutacyjnego.
 
C.    Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie
      na studia doktoranckie, realizowane w języku angielskim, legitymujących się dyplomem
      ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce lub za granicą
§ 5
1.  Kwalifikację kandydata na I rok studiów przeprowadza się  na podstawie wyniku egzaminu
    kwalifikacyjnego z dyscypliny naukowej, w zakresie której będą realizowane studia doktoranckie,
    przeprowadzonego w języku angielskim, z uwzględnieniem ust. 2.
2.   Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
    z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
3.   Egzamin oceniany jest w skali 2 – 5.
4.   Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego wyklucza kandydata z postępowania
    rekrutacyjnego.
 
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
 
§ 6
1.  Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza:
       1)  rankingową listę kandydatów w kolejności według uzyskanej średniej ocen lub wyniku egzaminu
            kwalifikacyjnego, z uwzględnieniem przepisów określonych w § 3-5 niniejszej uchwały,  
       2)  rankingową listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów w ramach określonego
            limitu miejsc.
2.  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów nastąpi
     29 września 2016 roku
.
3.  Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania
     do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie
     wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.
4.  Terminy egzaminów kwalifikacyjnych oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego
     – określa załącznik 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 7
1.  Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana w trybie
     określonym odrębnymi przepisami.
2.  Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
      1)  przyjmowanie dokumentów kandydatów,
      2)  dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
      3)  przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego,
      4)  przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,
      5)  podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,
      6)  zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjęciu
           lub nieprzyjęciu na studia,
      7)  przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazywanie ich Rektorowi.
 
§ 8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.03.2016
Data publikacji:
29.03.2016 12:44
Data aktualizacji:
25.04.2016 13:34
Liczba wyświetleń:
4346
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw873.docx20.51 KB
Uchw873.docx26.52 KB