Nr 874 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych środowiskowych studiów doktoranckich, prowadzonych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW...

UCHWAŁA Nr 874
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku
 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych środowiskowych studiów doktoranckich, prowadzonych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2016 roku
 
Na podstawie art. 195 ust. 1 i 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), w związku z Porozumieniem z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia środowiskowych studiów doktoranckich w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, na  wniosek Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, stanowi się, co następuje:
 
 
Tryb ubiegania się kandydatów o przyjęcie na studia doktoranckie
 
§ 1
1.  Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie
     nauk weterynaryjnych, prowadzonych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum
     Naukowego KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”.
2.  Nabór, o którym mowa w ust. 1 odbywa się w drodze konkursu w ramach limitu ustalonego przez
     Senat.
3.  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia lub statusu
     beneficjenta programu „Diamentowy Grant”.
 
§ 2
1.  Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów wymagane są  następujące dokumenty:
      1)  podanie (na formularzu, dostępnym na stronie internetowej),
      2)  odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub odpis dyplomu ukończenia studiów
           jednolitych magisterskich; w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta
           studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – odpis dyplomu
           ukończenia studiów pierwszego stopnia,
      3)  dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
            magisterskich (w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta studiów
            pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – ostateczny wynik studiów
            pierwszego stopnia) – bez wyrównywania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,
            dostępnego na stronie internetowej),
      4)  dokument potwierdzający dotychczasowy wynik realizowanych studiów (dotyczy kandydatów
           posiadających jednocześnie status studenta jednolitych studiów magisterskich i beneficjenta
           programu „Diamentowy Grant”),
      5)  dokument potwierdzający legitymowanie się statusem beneficjenta programu „Diamentowy Grant”
           w oryginale lub jego uwierzytelnioną kopię (dotyczy kandydatów – beneficjentów programu
           „Diamentowy Grant”),
      6)  fotografia w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektronicznym,
      7)  dwie fotografie o wymiarach 35 × 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy
           wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem
           oraz numerem PESEL,
      8)  kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
           (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami), poświadczona przez UWM,
      9)  zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą,
           uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych
           studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów
           wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydat kończący studia za granicą zostanie zwolniony
           na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy
           międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego
           stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów
           doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem
           ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą).
     10) dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.
2.  Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe
     dokumenty:
        1)  świadectwo zdrowia, zgodnie ze wzorem UWM, dostępnym na stronie internetowej,
        2)  akt urodzenia w oryginale lub jego poświadczona przez UWM kopia,
        3)  potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
             nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
             Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia
             (oryginał lub kopia poświadczona przez UWM),
        4)  zaświadczenie o znajomości języka polskiego.
3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1-2 należy złożyć w terminie do 31 maja 2016 roku.
4.  W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna
     w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata,
     zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopnień niepełnosprawności oraz
     specyfikę danej dyscypliny naukowej.
 
A.  Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie
     na studia doktoranckie, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych
     wydanym w Polsce
 
§ 3
1.  Podstawą kwalifikacji jest suma punktów, na którą składa się:
     1) wynik egzaminu kwalifikacyjnego – wyceniony zgodnie z zasadą:
          a)  ocena bardzo dobra         – 5 pkt,
          b)  ocena dobra plus              – 4 pkt,
          c)   ocena dobra                     – 3 pkt,
          d)   ocena dostateczna plus  – 2 pkt,
          e)   ocena dostateczna         – 1 pkt;
     2) średnią ze studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wycenioną zgodnie
         z zasadą:
          a)   od 4,31 do 5,00            – 5 pkt,
          b)   od 4,01 do 4,30            – 4 pkt,
          c)   od 3,51 do 4,00            – 3 pkt,
          d)   od 3,21 do 3,50            – 2 pkt,
          e)   do 3,20                       – 1 pkt;
     3) osiągnięcia naukowe – wyceniane zgodnie z zasadą :
          a)  laureat „Diamentowego Grantu”, autor lub współautor publikacji w czasopiśmie naukowym
               posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor, autor lub współautor publikacji
               w recenzowanym czasopiśmie naukowym oraz działalność w Kole Naukowym  – 5 pkt,
          b)  autor lub współautor publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym oraz działalność
               w Kole Naukowym – 4 pkt,
          c)  doniesienie konferencyjne oraz działalność w Kole Naukowym  – 3 pkt,
          d)  doniesienie konferencyjne  – 2 pkt,
          e)  staż naukowy lub działalność w Kole Naukowym – 1 pkt.,
               z zastrzeżeniem ust. 2 i 5.
2.   W przypadku określania podstawy kwalifikacji beneficjenta programu „Diamentowy Grant” do sumy
      punktów, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się średnią ze studiów pierwszego stopnia, wycenioną
      zgodnie z zasadą zdefiniowaną w ust. 1 pkt. 2.
3.   Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego wyklucza kandydata z dalszego
      postępowania rekrutacyjnego.
4.   Egzamin oceniany jest w skali 2 – 5.
5.   Ostateczną liczbę punktów z postępowania kwalifikacyjnego ustala się zgodnie z zasadą:
        1) liczba punktów z egzaminu kwalifikacyjnego stanowi 40% ostatecznej liczby punktów,
        2) średnia ocen ze studiów stanowi 40% ostatecznej liczby punktów,
        3) osiągnięcia naukowe stanowią 20% ostatecznej liczby punktów.
6.    Egzamin kwalifikacyjny z dziedziny nauk weterynaryjnych przeprowadzony zostanie w dniu
    6 czerwca 2016 roku.
 
B.  Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie
     na studia doktoranckie legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych
     wydanym za  granicą
 
 
§ 4
1. Kwalifikację kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie wyniku egzaminu
   kwalifikacyjnego z dziedziny nauk weterynaryjnych, z uwzględnieniem ust. 2.
2. Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
   z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
3. Egzamin oceniany jest w skali 2 – 5.
4. Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego wyklucza kandydata z dalszego
   postępowania rekrutacyjnego.
 
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
 
§ 5
1.  Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza:
      1)  rankingową listę kandydatów w kolejności według uzyskanej liczby punktów z  uwzględnieniem
           przepisów określonych w § 3-4 niniejszej uchwały,
      2)  rankingową listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów w  ramach określonego
           limitu miejsc.
2.  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów nastąpi
   8 czerwca 2016 roku.
3. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania
   do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie
   wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 
§ 6
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana w trybie
   określonym odrębnymi przepisami.
2. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
     1) przyjmowanie dokumentów kandydatów,
     2) dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
     3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego,
     4) przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,
     5) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,
     6) zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjęciu
         lub nieprzyjęciu na studia,
     7) przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazywanie ich Rektorowi.
 
§ 7
1. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć, Uniwersytet przeprowadza dodatkowy nabór
   kandydatów wg harmonogramu określonego w ust.2.
2.  Harmonogram dodatkowej rekrutacji:
      1)  składanie wymaganych dokumentów             -     do 20 czerwca 2016 roku,
      2)  egzamin kwalifikacyjny                                   -        22 czerwca 2016 roku,
      3)  ogłoszenie wyników postępowania
           kwalifikacyjnego                                             -        24 czerwca 2016 roku.
 
Przepisy uchylające i końcowe
§ 8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 § 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.03.2016
Data publikacji:
29.03.2016 13:17
Data aktualizacji:
29.03.2016 13:17
Liczba wyświetleń:
2738
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw874.docx28.66 KB