Nr 875 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2015/2016

 
 
UCHWAŁA Nr 875
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku
 
w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2015/2016
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 2 Uchwały Nr 169 Senatu z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni z późn. zm., uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala limit środków finansowych
    na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim
    2015/2016:
      1)  na studiach stacjonarnych w wysokości 4 895 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset
          dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
      2)  na studiach niestacjonarnych w wysokości 2 250 000 zł (słownie: dwa miliony dwieście
          pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2.  Tworzy się dodatkowy fundusz w kwocie 230 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych)
   do wykorzystania przez wydziały, które spełniają łącznie następujące warunki:
      1)  w roku akademickim 2015/2016 wydziałowy fundusz studiów niestacjonarnych, w rozumieniu
          uchwały Nr 169 Senatu z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji
          finansowej Uczelni z późniejszymi zmianami, był wyższy niż 1 000 000 zł,
      2)  na wydziale nie występowały niedobory pensum.
3. Wysokość stawek za godzinę dydaktyczną ponadwymiarową na studiach stacjonarnych oraz
   za godzinę dydaktyczną na studiach niestacjonarnych oraz zasady zwiększenia stawki za godziny
   realizowane na studiach niestacjonarnych w ramach dodatkowego funduszu, o którym mowa w ust.
   2, określa Rektor w drodze decyzji.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.03.2016
Data publikacji:
29.03.2016 13:47
Data aktualizacji:
29.03.2016 13:47
Liczba wyświetleń:
2100
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw875.doc32.5 KB