Nr 877 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 877
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Na podstawie § 86 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU z 2012 poz. 572 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1
W Regulaminie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 155 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wprowadza
się następujące zmiany:
 
1)     § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwane dalej „CIiTT” działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU
z 2012 poz. 572 z późn. zm.), Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zarządzenia Nr 22 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca
2007 r. w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii.”;
 
2)     § 2 otrzymuje brzmienie:
㤠2
CIiTT jest jednostką ogólnouczelnianą, podległą Rektorowi, realizującą transfer (sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie) do gospodarki wyników badań i prac rozwojowych, powstałych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem lub we współpracy
z innymi podmiotami.”;
 
3)     § 3 otrzymuje brzmienie:
㤠3
Celem CIiTT jest zapewnienie lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki poprzez prowadzenie komercjalizacji bezpośredniej i udział w zarządzaniu prawami własności intelektualnej uczelni .”;
 
4)     § 4 otrzymuje brzmienie:
㤠4
Zakres działalności CIiTT obejmuje komercjalizację bezpośrednią, współpracę z przedsiębiorstwami
w zakresie transferu technologii, rozwój przedsiębiorczości akademickiej, a w szczególności:
  1)     poszukiwanie opracowań naukowych, które mogłyby stać się przedmiotem transferu
       i komercjalizacji technologii w Polsce oraz zagranicą,
  2)     współdziałanie z zespołami i jednostkami badawczymi Uniwersytetu,
  3)     współuczestnictwo w prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych oferty szkoleniowej,
       edukacyjnej, badawczej i naukowej uczelni w zakresie wykorzystywania wyników badań
       naukowych i potencjału badawczego, a także kształcenia ustawicznego,
  4)     wsparcie w tworzeniu przedsięwzięć wymagających współpracy różnych grup badawczych
       - współpracy międzywydziałowej i interdyscyplinarnej zmierzającej do komercjalizacji opracowań
       naukowych,
  5)     współpracę z krajowymi i zagranicznymi inkubatorami i parkami naukowymi, technologicznymi
       i przemysłowymi,
  6)     współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się transferem wiedzy
       i technologii,
  7)     organizację szkoleń, seminariów i innych form kształcenia dla pracowników Uniwersytetu oraz
       podmiotów zewnętrznych w zakresie zadań CIiTT,
  8)     opracowywanie modelu organizacyjnego i zasad transferu technologii w Uniwersytetu,
  9)     działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową skierowaną do pracowników i studentów
       z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, m.in. tworzenia spółek typu start-up i spin-off,
       klastrów, centrów naukowo-badawczych we współpracy z przedsiębiorstwami,
 10)    inicjowanie i przygotowanie działalności akademickiego inkubatora przedsiębiorczości oraz
       inkubatora technologicznego,
 11)    inicjowanie i przygotowywanie projektów do Funduszy Strukturalnych UE i innych środków
       krajowych i zagranicznych, własnych CIiTT oraz zleconych przez władze Uniwersytetu,
 12)    pomoc w przygotowaniu oferty technologicznej i przeprowadzeniu transferu technologii,
 13)    organizację misji zagranicznych, dni współpracy i konferencji tematycznych, wystaw, targów,
       spotkań brokerskich we współpracy z EEN,
 14)    przygotowanie i uruchomienie systemu serwisowego z zakresu wyników badań naukowych,
       nowych technik i technologii oraz innych innowacyjnych rozwiązań na rzecz gospodarki,
 15)    utworzenie i prowadzenie bazy informacyjnej o kadrze eksperckiej,
 16)    udział w pracach związanych z planowaniem strategicznym rozwoju Uniwersytetu oraz
       przygotowanie programów realizacyjnych,
 17)    konsulting organizacyjny i techniczny, przygotowanie i wspomaganie wdrażania nowych
       technologii i metod organizacji w przedsiębiorstwach,
 18)    współpracę z Rzecznikiem Patentowym w zakresie ochrony własności intelektualnej przedmiotu
       transferu,
 19)  prowadzenie rejestru dóbr niematerialnych,
 20)  uczestnictwo w decyzjach w sprawie komercjalizacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu
      zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej
      oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie.”;
 
5)     § 8 otrzymuje brzmienie:
㤠8
Do zakresu obowiązków Dyrektora CIiTT należy, w szczególności:
   1)     kierowanie pracami CIiTT,
   2)     reprezentowanie CIiTT,
   3)     składanie sprawozdań z działalności CIiTT Radzie Nadzorującej oraz właściwemu prorektorowi
        nadzorującemu pracę CIiTT, zgodnie z terminami składania sprawozdań rocznych dla wszystkich
        jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
   4)     przygotowanie i przedkładanie Radzie Nadzorującej rocznych planów pracy CIiTT,
   5)     inicjowanie projektów i zadań do realizacji przez CIiTT,
   6)     wydawanie instrukcji wewnętrznych.”;
 
6)     po § 8 dodaje się § 8a i 8b w brzmieniu:
 § 8a
1.     Na strukturę organizacyjną CIiTT składa się:
      1)     Pion Transferu Technologii (PTT), w ramach którego funkcjonuje: Sekcja Współpracy
           z Firmami, Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej,
      2)     Pion Funduszy Zewnętrznych (PFZ), w ramach którego funkcjonuje: Sekcja
           Przedsiębiorczości Akademickiej,
2.     Siedziba i miejsce realizacji zadań: ul. Prawocheńskiego 4 w Olsztynie oraz ul. Prawocheńskiego 9
     w Olsztynie.”
 § 8b
Zadania w zakresie transferu technologii oraz rozwoju przedsiębiorczości akademickiej CIiTT realizuje we współpracy z Pełnomocnikami ds. transferu technologii, powołanymi przez poszczególnych Dziekanów Wydziałów Uniwersytetu.”;
 
7)     § 9 otrzymuje brzmienie:
§ 9 
Organem nadzorczym i opiniodawczo-doradczym CIiTT jest Rada Nadzorująca zwana dalej Radą.”;
   
8)     § 10 otrzymuje brzmienie:
 § 10 
1.  Radę powołuje Rektor na wniosek właściwego prorektora nadzorującego pracę CIiTT.
2.  Kadencja Rady odpowiada kadencji Dyrektora CIiTT.”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.03.2016
Data publikacji:
29.03.2016 14:11
Data aktualizacji:
29.03.2016 14:11
Liczba wyświetleń:
2200
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw877.docx24.2 KB